Privacy Policy

Updated on April 19, 2022

Cel

Twoja prywatność jest dla nas ważna. W ramach standardowych działań biznesowych firma ePS pozyskuje informacje od klientów, konsumentów i zewnętrznych Aby lepiej chronić Twoją prywatność, opracowaliśmy niniejszą Politykę ochrony prywatności. Wyjaśniono w niej, jak gromadzimy Twoje dane, przetwarzamy je, przesyłamy (zarówno w trybie online, jak i offline), przechowujemy oraz ujawniamy. Dokument ten zawiera także informacje o tym, jaki masz wybór w zakresie sposobu udostępniania tych danych. Aby ułatwić znalezienie niniejszej Polityki, zamieściliśmy łącze do niej na naszej stronie głównej.

Zakres

Polityka ochrony prywatności firmy ePS ma zastosowanie względem wszystkich oddziałów firmy EPS US, LLC oraz wszystkich jej podmiotów stowarzyszonych i zależnych (zwanych łącznie w niniejszej Polityce ochrony prywatności „ePS”).Niniejsza Polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do wszystkich informacji otrzymanych przez firmę ePS od jej klientów, konsumentów, zewnętrznych firm i wszelkich innych osób, w formie elektronicznej lub papierowej, w ramach działań biznesowych firmy ePS z uwzględnieniem informacji przesyłanych i gromadzonych za pośrednictwem: (i) witryny internetowej firmy ePS, która zawiera odwołanie do niniejszej Polityki ochrony prywatności na odpowiedniej stronie głównej; (ii) dowolnego oprogramowania będącego własnością, opracowanego, sprzedawanego lub wprowadzanego na rynek przez firmę ePS; lub (iii) dowolnych produktów lub usług oferowanych przez firmę ePS, hostowanych zarówno przez firmę ePS, jak i przez zewnętrzne firmy (nazywanych łącznie „Kanałami” lub indywidualnie „Kanałem”), a także do informacji gromadzonych przez firmę ePS w trybie offline. Firma ePS nie sprzedaje ani nie udostępnia Twoich Danych osobowych (zdefiniowanych poniżej) zewnętrznym firmom z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Niniejsza Polityka ochrony prywatności może podlegać wszelkim szczegółowym i obowiązującym politykom ochrony prywatności podmiotów stowarzyszonych firmy ePS i może się różnić w zależności od wymogów lokalnych przepisów.

Definicje

„Osoba, której dane dotyczą” to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„Dane osobowe” to wszelkie informacje skojarzone z Osobą, której dane dotyczą, które umożliwiają zidentyfikowanie tej osoby — samodzielnie lub w połączeniu z innymi dostępnymi danymi.

„Przetwarzanie” oznacza dowolną operację wykonywaną na Danych osobowych.

„Wrażliwe dane osobowe” oznaczają dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania, przekonań światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia, seksualności i orientacji seksualnej danej osoby.

Gromadzenie danych

Firma ePS może na kilka sposobów gromadzić Twoje dane osobowe w ramach prowadzenia działalności.Personal Dane osobowe mogą być gromadzone w przypadku udostępniania ich w związku z korzystaniem z Kanału, w tym zamawianiem produktu lub usługi, rejestracją na seminarium internetowym, korzystaniem z formularzy Kanałów i faksów, braniem udziału w ankietach, rejestrowaniem produktów np. w związku z instalacją oprogramowania, używaniem narzędzi lub programów online, udzielaniem odpowiedzi na materiały przesłane pocztą elektroniczną, subskrybowaniem naszego biuletynu i innych publikacji, a także uczestniczeniem w konkursach, wykonywaniem połączeń telefonicznych oraz udzielaniem się na forach i tablicach ogłoszeń Kanałów, bądź też osobiście, na przykład w ramach targów lub innych wydarzeń.Additionally, wPonadto możemy gromadzić dane potrzebne do składania zapytań, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.If W przypadku zakupów przez Internet będziemy również wymagać podania danych karty kredytowej/debetowej, daty ważności, adresu do faktury, adresu wysyłki i innych wymaganych informacji. Możemy poprosić o podanie daty urodzenia w przypadku rejestracji na forach internetowych.. Możesz podać dodatkowe dane osobowe, które chcesz uwzględnić w wiadomości e-mail wysyłanej do nas za pośrednictwem Kanału lub w życiorysie przekazywanym nam w ramach zgłoszenia do pracy w firmie ePS. Zalecamy jednak, aby ilość danych osobowych przekazywanych firmie ePS w takich sytuacjach ograniczyć do niezbędnego wymaganego zakresu.You Określone informacje, które mogą obejmować dane osobowe, takie jak używane przez Ciebie produkty, nazwa firmy, stanowisko zajmowane w firmie, numer seryjny produktu klienta, nazwa użytkownika konta, numer sprawy pomocy technicznej, numer seryjny systemu, pliki dziennika i inne informacje, mogą zostać nam także przekazane w związku ze zgłoszeniem do działu pomocy technicznej dotyczącym jednego z naszych produktów. Możemy także otrzymywać od Ciebie dowolne inne informacje przekazane firmie ePS lub gromadzone przez nas w ramach standardowych działań biznesowych. ePS Korzystając z plików cookie, czystych plików GIF i dzienników witryn internetowych, firma ePS może gromadzić dane zbiorcze, które mogą obejmować dane osobowe pochodzące z Kanałów, do których klienci uzyskują dostęp lub które odwiedzają.

Pliki cookie: firma ePS może gromadzić informacje przy użyciu plików cookie.A Cookie to mały plik zapisywany przez witrynę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.This Zawiera on konkretne informacje o poprzednich odwiedzinach witryny internetowej. Pliki cookie mogą też zawierać informacje o kraju, języku, przypisanym losowym identyfikatorze sesji, nazwie i adresie użytkownika oraz adresie IP powiązanym z komputerem użytkownika.ePS Firma ePS może używać plików cookie do różnych celów, w tym między innymi do: (i) monitorowania liczby użytkowników korzystających z witryny internetowej firmy ePS w określonym czasie; (ii) rozpoznawania użytkownika podczas ponownych odwiedzin witryny internetowej firmy ePS; (iii) udostępniania funkcji nawigacji i zakupów online; (iv) monitorowania stron odwiedzanych podczas pojedynczej sesji online, analizowania trendów i gromadzenia całej gamy danych demograficznych; (v) dostosowywania szaty graficznej witryny internetowej firmy ePS w celu przyspieszenia jej działania; (vi) przechowywania preferencji użytkowników; (vii) rejestrowania danych sesji, informacji o konkretnym użytkowniku (np. dotyczących odwiedzanych stron) i danych dotyczących dotychczasowej aktywności w witrynie internetowej firmy ePS; (viii) informowania użytkowników o nowych Kanałach, które naszym zdaniem mogą okazać się przydatne; oraz (ix) promowania produktów i usług.ePS Firma ePS może łączyć gromadzone przez nią dane nieosobowe za pomocą plików cookie z określonymi danymi osobowymi. Niektórzy z naszych partnerów mogą używać plików cookie w witrynach internetowych firmy ePS.However, My, ze swojej strony, możemy nie mieć do nich dostępu ani kontroli nad nimi, dlatego zachęcamy do zapoznania się z odnośnymi zasadami dotyczącymi plików cookie odwiedzanej witryny.

Czas przechowywania plików cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika różni się w zależności od tego, czy jest to trwały, czy dotyczący sesji plik Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze lub urządzeniu mobilnym do czasu ich wygaśnięcia lub usunięcia.

Ustawienia dotyczące plików cookie można zmieniać z poziomu aplikacji przeglądarki internetowej. W ten sposób można zablokować pliki cookie, ograniczyć ich używanie oraz usunąć pliki cookie.Consult Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w menu pomocy przeglądarki.If Zablokowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny internetowej firmy ePS.For Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące używania plików cookie przez firmę ePS, należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi plików cookie obowiązującymi w odwiedzanej witrynie.

Czyste pliki GIF: czyste pliki GIF to małe obrazy (w formacie GIF lub innym formacie graficznym) umieszczone na stronie internetowej, w dokumencie internetowym lub w wiadomości e-mail.Clear Czyste pliki GIF są niewidoczne dla użytkownika, ponieważ mają zazwyczaj bardzo niewielkie wymiary (np. 1 × 1 piksel), a do tego są przezroczyste lub w kolorze tła strony internetowej, dokumentu lub wiadomości Nie używamy czystych plików GIF w celu gromadzenia Twoich Danych osobowych. Możemy jednak wykorzystywać przezroczyste pliki GIF do rejestrowania informacji innych niż osobowe, takich jak statystyczne dane dotyczące użytkowania w przypadku stron, funkcji lub innych elementów w Kanałach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ePS, którą otrzymujesz.We mMożemy powiązać te informacje z konkretnym użytkownikiem w celu zapewnienia mu spersonalizowanej obsługi, a także do celów analizy statystycznej związanej z komfortem korzystania z Kanałów lub naszych wiadomości poczty elektronicznej.

Dzienniki witryn internetowych: firma ePS może gromadzić informacje w postaci dzienników witryn internetowych (zwanych łącznie „Dziennikami”).TDzienniki te są plikami, które rejestrują aktywność w Kanałach i gromadzą dane statystyczne dotyczące aktywności użytkowników, takie jak liczba użytkowników odwiedzających Kanały, częstotliwość odwiedzin, liczba odwiedzin poszczególnych stron internetowych, rodzaj i jakość połączenia internetowego użytkownika z Kanałami oraz identyfikacja sprzętu i oprogramowania użytkownika. Wpisy Dzienników mogą zawierać adresy IP, identyfikatory użytkowników oraz dane identyfikacyjne dostawcy usług internetowych, który zapewnia połączenie z Internetem.Generally, wOgólnie rzecz biorąc, używamy Dzienników do obsługi i ulepszania Kanałów, określania popularności niektórych funkcji, prowadzenia wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych, a także oceniania ogólnej wydajności i aktywności Kanałów.

Komunikacja w obrębie Kanałów: firma ePS może gromadzić informacje przesyłane przez Ciebie w związku z publikowaniem wiadomości na forum Kanału.Any Wszelkie komunikaty przekazywane przez użytkowników w ramach Kanałów, na przykład na forach, nie powinny być traktowane jako prywatne, a ponadto mogą być przeglądane i zapisywane przez inne osoby. ePS Firma ePS nie ma obowiązku monitorowania komunikatów użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do podejmowania działań w przypadku zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości lub nadużywania uprawnień w zakresie komunikacji. Ponieważ zamieszczane wiadomości są ogólnodostępne i/lub docierają do szerokiego grona odbiorców, przestrzegamy użytkowników przed ujawnianiem jakichkolwiek Danych osobowych na forach Kanałów.

Cel gromadzenia Danych osobowych

Firma ePS może przetwarzać, gromadzić i ujawniać Twoje dane osobowe za Twoją zgodą. Istnieje jednak kilka sytuacji, w których firma ePS może przetwarzać i ujawniać Twoje dane osobowe bez wyraźnej zgody – na przykład w przypadku następujących podstaw prawnych:

 • Wykonanie umowyPrzetwarzanie danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie firmy ePS
 • Przetwarzanie jest niezbędne lub prawnie wymagane, odbywa się w celu zapewnienia ochrony interesów publicznych, ochrony Twoich żywotnych interesów lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia
 • Przetwarzanie Danych osobowych upublicznione przez osobę, której dane dotyczą
 • Przetwarzanie lub przekazywanie danych jest wymagane przepisami prawa

Firma ePS przetwarza, gromadzi i ujawnia Twoje dane osobowe między innymi w następujących celach:

 • Przetwarzanie składanych zamówień dotyczących produktów i usług
 • Odpowiadanie na zadawane pytania dotyczące produktów i usług
 • Zapewnienie pomocy technicznej lub obsługi klienta w zakresie produktu lub usługi
 • Działania dotyczące marketingu i sprzedaży
 • Tworzenie i utrzymywanie partnerskich relacji z pośrednikami
 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
 • Podejmowanie prac nad rozwojem produktów
 • Wykrywanie oszustwa i zapobieganie mu
 • Weryfikowanie Państwa tożsamości

Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim

Firma ePS może udostępniać Twoje dane, w tym dane osobowe, wewnątrz firmy ePS lub dowolnym zewnętrznym firmom niebędącym naszymi spółkami stowarzyszonymi, w tym na przykład naszym operatorom płatności, przedsiębiorstwom zajmującym się analizą stron internetowych czy też dostawcom usług z zakresu zarządzania relacjami z klientami. Ponadto firma ePS może udostępniać takie informacje swoim partnerom, w tym niezależnym sprzedawcom, dostawcom, licencjodawcom, wykonawcom, dystrybutorom, pośrednikom, dealerom, producentom oryginalnego wyposażenia i innym firmom, które utrzymują bądź mogą utrzymywać relacje biznesowe z firmę ePS.

Realizacja zamówień produktów i/lub usług oferowanych przez firmę ePS lub w jej imieniu: firma ePS może angażować inne firmy i osoby fizyczne w celu pełnienia określonych funkcji w jej imieniu.Examples iPrzykłady obejmują między innymi: (i) firmy hostujące Kanały lub pomagające w zarządzaniu nimi, (ii) firmy wspierające proces realizacji zamówienia produktu, w tym kompletowanie zamówienia, dopełnianie formalności związanych z odprawą celną oraz organizowanie transportu i przewozu, (iii) firmy świadczące usługi płatnicze i rozliczeniowe, (iv) firmy prowadzące badania ankietowe lub wspierające firmę ePS w działaniach promocyjnych prowadzonych telefonicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, (v) firmy spedycyjne zajmujące się dostarczaniem produktów, zewnętrzni reklamodawcy oraz partnerzy promocyjni zapewniający produkty lub świadczący usługi, (vi) specjalistów ds. obsługi klienta, (vii) dostawców usług hostingowych i internetowych oraz (viii) firmy zajmujące się analizą danych. Dowolna zewnętrzna firma zaangażowana w tego rodzaju działania jest upoważniona do wykorzystywania gromadzonych lub ujawnianych jej informacji w celu realizacji zobowiązań umownych wobec firmy ePS, a także wobec Ciebie i innych osób fizycznych uzyskujących dostęp do Kanałów lub usług i korzystających z nich, jak również w innych przypadkach dozwolonych w niniejszej Polityce ochrony prywatności.ePSFirma ePS wymaga, aby wymienione zewnętrzne firmy chroniły poufność gromadzonych lub udostępnionych danych osobowych w ramach realizacji zadań powierzonych im przez firmę ePS.

Materiały marketingowe: czasami firma ePS może przekazywać Twoje dane osobowe zewnętrznym firmom, aby umożliwiać im przesyłanie specjalnych ofert lub promocji, które naszym zdaniem mogą okazać się interesujące.Unless Jeśli nie otrzymamy informacji o braku zgody na przesyłanie tego rodzaju informacji, czasami możemy udostępniać Twoje dane.Zachęcamy do zapoznania się ze sposobami, w jakie można poinformować nas o braku zgody na udostępnianie Danych osobowych w celach opisanych powyżej.

Sprzedaż lub przekazywanie informacji: w przypadku fuzji, przejęcia, podziału lub innej transakcji dotyczącej firmy ePS, jednostki organizacyjnej ePS lub części aktywów firmy ePS firma ePS może przekazać Twoje informacje, w tym dane osobowe, następcy prawnemu, nabywcy lub innemu podmiotowi związanemu z transakcją.

Zgodność z prawem i ochrona przed nadużyciami: firma ePS zastrzega sobie prawo do ujawnienia Twoich informacji, jeśli firma ePS w dobrej wierze uzna, że takie ujawnienie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lub wymaganiami postępowania sądowego, uniknięcia odpowiedzialności przez firmę ePS i/lub jej przedstawicieli oraz partnerów i/lub ochrony praw i własności (w tym własności intelektualnej) firmy ePS, a także praw i własności innych podmiotów, w tym przedstawicieli, partnerów i klientów firmy ePS.Further, ePS Ponadto firma ePS może ujawnić zgromadzone informacje, jeśli firma ePS poweźmie podejrzenie, że osoba fizyczna lub prawna przekazała nieprawdziwe lub niezgodne z prawem informacje, dopuściła się niezgodnego z prawem, oszukańczego lub podejmowanego w złej wierze działania albo zaniechania, podszywała się pod kogoś innego lub usiłowała bezprawnie wykorzystać jakikolwiek system komputerowy lub witrynę internetową bądź uzyskać do nich dostęp.

Odpowiedzialność w zakresie dalszego przekazywania danych: firma ePS uzyska od swoich partnerów, usługodawców i zewnętrznych firm potwierdzenia, że zapewniają oni ten sam poziom ochrony danych osobowych, który zagwarantuje zgodność z niniejszą Polityką ochrony prywatności.

Rezygnacja z udostępniania danych

Masz prawo do określenia sposobu, w jakim firma ePS będzie mogła wykorzystywać i udostępniać Twoje dane osobowe zewnętrznym firmom. W przypadku otrzymywanych od firmy ePS komercyjnych wiadomości e-mail możesz zrezygnować z ich subskrypcji, postępując zgodnie z podanymi w nich instrukcjami.You Możesz również zrezygnować z nich, przesyłając na adres Privacy@eproductivitysoftware.com wiadomość poczty elektronicznej z tematem „Remove ePS”. W przypadku rezygnacji z subskrypcji komercyjnych wiadomości e-mail od firmy ePS, a następnie ponownej ich subskrypcji, będziesz je znowu otrzymywać i podlegać niniejszej Polityce ochrony prywatności, zachowując przy tym prawo do ponownej rezygnacji z subskrypcji.

Jeśli nie chcesz, aby firma ePS udostępniała Twoje dane osobowe zewnętrznym firmom w celu otrzymywania od nich informacji o produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą być interesujące, możesz zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając na adres Privacy@eproductivitysoftware.com wiadomość z tematem „Remove Third Parties”.

Informujemy, że z prawa do rezygnacji można korzystać wyłącznie w sposób opisany powyżej. ePS Firma ePS nadal może przetwarzać i ujawniać Twoje dane, jak to opisano w niniejszej Polityce ochrony prywatności. Ponadto, jeśli Twoje informacje zostały już przekazane zewnętrznej firmie, takiej jak partner firmy ePS, a nie życzysz sobie otrzymywania od niej wiadomości poczty elektronicznej o charakterze reklamowym, zastosuj się do przekazanych przez nią instrukcji rezygnacji z subskrypcji. Więcej informacji można znaleźć w część zatytułowanej „Ujawnianie Danych osobowych zewnętrznym firmom” znajdującej się powyżej.

Nasze zobowiązanie w zakresie ochrony danych dziec

Ochrona prywatności najmłodszych ma szczególne znaczenie. Z tego powodu za pośrednictwem Kanałów nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji dotyczących osób, o których wiemy, że mają mniej niż 13 lat. Ponadto żadna część Kanałów nie jest zaprojektowana w sposób, który jest atrakcyjny dla osób poniżej 13. roku życia. If ePS Jeśli firma ePS otrzyma informację, że jakakolwiek osoba przekazująca nam dane osobowe nie ukończyła 13. roku życia, usuniemy takie dane osobowe.

Bezpieczeństwo

Wprawdzie firma ePS nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa Twoich informacji, ale podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki mające na celu wspomaganie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do uzyskanych od Ciebie danych oraz przed ich niewłaściwym wykorzystaniem, utratą, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, a także zapewnienie ich prawidłowej obsługi. Należy jednak pamiętać, że firma ePS nie ma wpływu na bezpieczeństwo innych odwiedzanych przez Ciebie witryn i wykorzystywanych usług internetowych, nawet jeśli dane łącze może pozornie przekierowywać do witryn i usług firmy ePS. Chcemy, by użytkownicy Kanałów czuli się pewnie podczas korzystania z nich, jednak żaden system nie jest całkowicie bezpieczny.Therefore, W związku z tym, mimo że podejmujemy uzasadnione z handlowego punktu widzenia kroki w celu zabezpieczenia Twoich informacji, nie obiecujemy i nie należy oczekiwać, że Twoje dane osobowe oraz inne komunikaty i treści zawsze pozostaną bezpieczne.

Integralność danych i ograniczenie dotyczące celu

Firma ePS będzie korzystać z danych osobowych wyłącznie w celu, w jakim zostały od Ciebie uzyskane. ePS Firma ePS wdroży odpowiednie procedury, aby dane osobowe były wykorzystywane w odpowiednim zamierzonym celu oraz były dokładne, kompletne i aktualne.ePS Firma ePS dopilnuje także, aby dane osobowe były przechowywane tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu. To zobowiązanie nie oznacza, że firma ePS nie będzie przetwarzać danych osobowych przez dłuższy okres oraz w zakresie niezbędnym do rozsądnej realizacji celów archiwizacji na potrzeby pożytku publicznego, dziennikarstwa, literatury i sztuki, badań naukowych lub historycznych oraz analizy statystycznej.

Prawa indywidualne

Informacje, które uzyskuje od Ciebie firma ePS, mogą być gromadzone, przekazywane, przechowywane i przetwarzane w USA oraz w innych krajach, w których firma ePS oraz jej przedstawiciele i partnerzy mają swoje oddziały.

Jeśli będzie to prawnie wymagane, firma ePS zapewni odpowiednim osobom dostęp do ich danych osobowych i/lub zmieni, usunie, poprawi lub udostępni dane osobowe, jeśli są one nieprawidłowe lub są przetwarzane niezgodnie z prawem. Jeśli chcesz skontaktować się z firmą ePS, aby przekazać zgłoszenie, skontaktuj się z nami, wykorzystując poniższe dane:e-mail: Privacy@eproductivitysoftware.comadres korespondencyjny:eProductivity SoftwareAttention: Legal Department – Privacy

40 24th StreetPittsburgh, PA 15222USA

Błędy rzeczowe w swoich Danych osobowych można korygować, przesyłając nam zgłoszenie, w którym w wiarygodny sposób wykazano stosowny błąd. ePS rFirma ePS zastrzega sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem dostępu do danych osobowych lub umożliwieniem wprowadzenia zmian, a ponadto zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu każdej osobie, która nie potwierdzi swojej tożsamości w sposób, który firma ePS uzna za zadowalający.

Warunki dotyczące jurysdykcji

Rezydenci stanu Kalifornia

Dokument prawny California Consumer Privacy Act (“CCPA”) nadaje rezydentom stanu Kalifornia następujące prawa:

 • Informowanie o tym, jakie dane osobowe zostały zgromadzone w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • Dostęp do zebranych przez nas danych osobowych
 • Usuwanie zebranych przez nas danych osobowych (z wyjątkami)
 • Brak dyskryminowania przy egzekwowaniu przedmiotowych praw ochrony danych osobowych

Rezydenci stanu Kalifornia mogą egzekwować swoje prawo do poznania, dostępu lub usunięcia danych osobowych poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na podany poniżej adres, podając swoje imię i nazwisko, identyfikator poczty elektronicznej oraz typ przesyłanego zgłoszenia:

Privacy@eproductivitysoftware.com 

Jesteśmy zobowiązani zweryfikować Twoje żądanie przed jego spełnieniem oraz spełnić je w ciągu 45 dni od jego wpłynięcia.

Firma ePS nie sprzedaje żadnych danych osobowych zgromadzonych na Twój temat.

Mieszkańcy Brazylii

Brazylijska ustawa o ochronie danych osobowych zapewnia rezydentom Brazylii następujące prawa:

 • Możliwość poproszenia o potwierdzenie przetwarzania danych
 • Uzyskanie dostępu do gromadzonych danych osobowych
 • Żądanie korekty niekompletnych, nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych
 • Aby zgłosić wymóg anonimizacji, zablokowania lub usunięcia niepotrzebnych lub nadmiernych danych osobowych lub przetwarzanie danych osobowych z naruszeniem przepisów LGPD
 • Możliwość przeniesienia Twoich danych osobowych do innego usługodawcy lub produktu na swoje wyraźne życzenie zgodnie z przepisami lokalnego organu ds. ochrony danych oraz z zastrzeżeniem tajemnicy handlowej i przemysłowej.
 • Żądanie usunięcia danych osobowych przetwarzanych za zgodną osoby, której dane dotyczą z wyjątkiem sytuacji regulowanych przez brazylijską ustawę o ochronie danych osobowych
 • Uzyskanie informacji o podmiotach publicznych i prywatnych, którym udostępniamy dane osobowe
 • Aby uzyskać informacje na temat możliwości odmowy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz konsekwencji takiej odmowy
 • Wycofanie odpowiedniej zgody zgodnie z przepisami LGPD

Rezydencji Brazylii mogą egzekwować wyżej wymienione prawa poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na poniższy adres z podaniem swojego imienia i nazwiska, identyfikatora e-mail oraz typu składanego zgłoszenia:

E-mail: Privacy@epssw.tangence.com 

Adres korespondencyjny:Metrics Sistemas de Informação e Serviços Comércio Ltda.

In the care of: Data Protection Representative, José Luiz Ribeiro

Rua Cincinato Braga, 340, 14th floorSão Paulo-SP, CEP 01333-010Brazylia

Mieszkańcy Chin

Prawo ochrony danych osobistych Chińskiej Republiki Ludowej zapewnia rezydentom Chin następujące prawa:

 • Wiedza i prawo do decydowania o swoich danych osobowych, a także prawo do ograniczenia lub odmowy obsługi ich danych osobowych przez innych, 
 • Prawo do konsultowania i kopiowania Danych osobowych od podmiotów obsługujących dane osobowe 
 • Prawo do wymagania, aby ich dane osobowe zostały przeniesione do podmiotu obsługującego dane osobowe wskazanego przez nich, z zastrzeżeniem spełnienia warunków Państwowego Urzędu ds. Cyberbezpieczeństwa i Informatyzacji 
 • W przypadku odkrycia nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych mają prawo do zgłoszenia konieczności poprawy lub uzupełnieniach ich danych osobowych przez osobę obsługującą.  
 • Prawo do usuwania danych osobowych w określonych okolicznościach.
 • Prawo do żądania objaśnienia reguł przetwarzania danych osobowych przez podmioty obsługujące dane osobowe.

Rezydencji Chin mogą egzekwować wyżej wymienione prawa poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na poniższy adres z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz typu składanego zgłoszenia:

E-mail: Privacy@epssw.tangence.com 

Rozwiązywanie sporów

Bez względu na alternatywne metody rozwiązywania sporów oferowane przez firmę ePS, osoby, których dane dotyczą mają prawo do wystosowania petycji do władz krajowych i/lub obrony swoich interesów i praw w sądach lokalnych zgodnie z obowiązującym prawem.  

Aktualizacje Polityki ochrony prywatności

Firma ePS może okresowo modyfikować swoją Politykę ochrony prywatności. Należy regularnie odwiedzać tę witrynę w celu sprawdzania ewentualnych zmian oraz zapoznania się aktualną Polityką ochrony prywatności firmy ePS. Po wprowadzeniu zmian w Polityce ochrony prywatności zmieniamy odpowiednio datę aktualizacji u dołu tego dokumentu.