Warunki użytkowania

Akceptacja warunków

Przed przejściem do witryny internetowej (zwanej dalej „Witryną”) lub rozpoczęciem korzystania z niej prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami użytkowania (zwanymi dalej „Umową”). Dostęp i korzystanie z niniejszej Witryny są regulowane przez niniejszą Umowę. Przechodząc do niniejszej Witryny lub korzystając z niej w tym m.in. z dowolnych usług, oprogramowania lub materiałów (zdefiniowanych poniżej), użytkownik zgadza się na zobowiązanie warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykorzystanie strony

Firma EPS US, LLC i jej spółki zależne (zwane dalej łącznie „ePS”) zapewnia ograniczone zezwolenie na dostęp, przeglądanie, użytkowanie i pobieranie (jeśli dotyczy) oprogramowania, produktów, informacji i materiałów dostępnych w niniejszej Witrynie lub w związku z nią (zwanych dalej łącznie „Materiałami”) wyłącznie na potrzeby użytku osobistego, niekomercyjnego, pod warunkiem zachowania zgodności z wszystkimi warunkami i postanowieniami ujętymi w niniejszej Umowie oraz wszelkimi obowiązującymi umowami licencyjnymi firmy ePS lub innymi obowiązującymi umowami ePS. Użytkownik może wykonać jedną (1) kopię Materiałów w zakresie wymaganym do użytkowania niniejszej Witryny w sposób dozwolony powyżej, pod warunkiem przestrzegania w przypadku takiej kopii wszelkich praw autorskich i innych informacji o prawach własności intelektualnej zawartych w oryginalnych Materiałach. Poza warunkami określonymi powyżej nie można wykorzystywać, tworzyć, modyfikować, formatować ponownie, kopiować, wyświetlać, wykonywać, rozpowszechniać, przekazywać, publikować, licencjonować, tworzyć dzieła pochodne, przenosić lub sprzedawać jakichkolwiek materiałów, treści, korespondencji lub usług wyświetlonych w niniejszej WZ wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw ani licencji jakiegokolwiek rodzaju, w tym praw związanych z jakimikolwiek patentami, prawami autorskimi, tajemnicami handlowymi lub znakami towarowymi.

Użytkownik nie może publikować ani przekazywać do niniejszej Witryny lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek materiałów zabronionych prawnie, zawierających groźby, mowę nienawiści, obraźliwych, zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, wulgarnych lub o zabarwieniu seksualnym bądź jakichkolwiek materiałów, które mogą naruszać jakiekolwiek przepisy lub prawa innych podmiotów bądź wystawią firmę ePS lub jej przedstawicieli, podmiotów stowarzyszonych bądź partnerów na jakiekolwiek roszczenia lub pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej.

Korzystając z niniejszej Witryny, w tym z jakichkolwiek Materiałów, wiadomości, treści i usług dostępnych za jej pośrednictwem, Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych z opisanych poniżej czynności:

  • przesyłanie, publikowanie lub w inny sposób przekazywanie do Witryny lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek wiadomości, treści lub materiałów uznawanych przez firmę ePS za zabronione prawnie, zawierające groźby, mowę nienawiści, obraźliwe, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, wulgarne, obsceniczne lub o zabarwieniu seksualnym;
  • przesyłanie, publikowanie lub w inny sposób przekazywanie do Witryny lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek wiadomości, treści lub materiałów, które mogą zostać uznane za zachęcające lub wspierające jakiekolwiek nielegalne działania;
  • przesyłanie, publikowanie lub w innych sposób przekazywanie do Witryny lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek wiadomości, treści lub materiałów, które naruszają i/lub łamią jakiekolwiek prawa stron trzecich bądź jakiekolwiek prawo, reguły lub regulacje krajowe bądź międzynarodowe, w tym m.in.: (a) prawa autorskie, patentowe, znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej; (b) prawo do prywatności; oraz (c) prawo do wizerunku;
  • przesyłanie, publikowanie lub w inny sposób przekazywanie do Witryny lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek wiadomości, treści lub materiałów, które naruszają umowę ze stroną trzecią, w tym m.in. umowę o zachowaniu poufności;
  • przesyłanie, publikowanie lub w inny sposób przekazywanie do Witryny lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek wiadomości, treści lub materiałów, które mogą spowodować jakiekolwiek roszczenia lub pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej względem firmy ePS i/lub jej przedstawicieli, podmiotów stowarzyszonych lub partnerów;
  • zakłócanie korzystania z Witryny lub powiązanych bądź połączonych witryn przez jakichkolwiek innych użytkowników;
  • przesyłanie, publikowanie lub w inny sposób przekazywanie do Witryny lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek wirusów, robotów, skryptów, przeszukiwarek lub podobnych rozwiązań bądź szkodliwych, powodujących zakłócenia lub powodujących zniszczenie plików bądź elementów;
  • tworzenie fałszywej tożsamości lub wykorzystywanie bądź próba wykorzystania konta, hasła, usługi lub systemu innego podmiotu;
  • uzyskanie dostępu lub próba uzyskania dostępu do jakiegokolwiek obszaru lub treści, do których użytkownik nie ma uprawnień dostępu; i/lub
  • zakłócanie bezpieczeństwa Witryny lub w jakikolwiek inny sposób działanie na szkodę Witryny lub jakichkolwiek usług, Materiałów, komunikacji, treści, zasobów systemowych, kont, haseł, serwerów lub sieci połączonych z Witryną lub jakimikolwiek witrynami powiązanymi lub połączonymi.

Użytkownik zgadza się na zwolnienie firmy ePS i jej przedstawicieli, podmiotów stowarzyszonych i partnerów z odpowiedzialności oraz na występowanie w ich obronie i zabezpieczenie ich przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością finansową, szkodami, wydatkami, kosztami oraz opłatami na rzecz prawników wynikającymi lub związanymi z jakimkolwiek naruszeniem (i/lub rzekomym naruszeniem) niniejszej Umowy przez Użytkownika.

Zgodnie z użyciem w niniejszym tekście partnerzy firmy ePS obejmują niezależnych sprzedawców, dostawców, wykonawców, dystrybutorów, pośredników, dealerów, producentów oryginalnego wyposażenia i inne podmioty mające relacje biznesowe lub potencjalne relacje biznesowe z firmą ePS.

Użytkowanie Oprogramowania

Całość oprogramowania oraz dokumentacji dostarczonych przez firmę ePS i jej licencjodawców, a także wszelkie powiązane pobrane materiały, materiały online, sposoby naprawy błędów, poprawione wersje, nowe wersje, uwagi do wersji, aktualizacje, modernizacje, materiały pomocy technicznej oraz informacje (zwane dalej łącznie „Oprogramowaniem”) są udostępniane na zasadzie licencji (nie są sprzedawane). Użytkowanie Oprogramowania podlega warunkom i postanowieniom umowy licencyjnej, która towarzyszy lub jest dostarczana z Oprogramowaniem (zwana dalej „Umowa licencyjna Oprogramowania”).Użytkownik nie może używać, pobierać ani instalować Oprogramowania przed zapoznaniem się z warunkami Umowy licencyjnej Oprogramowania i zaakceptowaniem ich. Użytkownik otrzymuje jedynie ograniczoną, niewyłączną licencję na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie na własny użytek oraz wyłącznie zgodnie z Umową licencyjną Oprogramowania. Oprogramowanie ma charakter poufny i należy do firmy ePS i jej licencjodawców.You Użytkownik nie może ujawniać ani rozpowszechniać Oprogramowania na rzecz jakichkolwiek stron trzecich.

Materiały przesyłane przez użytkownika

Poza informacjami umożliwiającymi identyfikację tożsamości, które zostały omówione poniżej, Użytkownik zgadza się, aby wszelkie materiały, treści, pliki, wiadomości, informacje i inne rodzaje komunikacji przesyłane lub publikowane w niniejszej Witrynie (zwane dalej „Komunikacją”) były uznawane za niepoufne i o charakterze nieautorskim. Potwierdzasz, że firma ePS oraz jej projektancji, przedstawiciele, partnerzy i podmioty stowarzyszone nie mają żadnych zobowiązań w odniesieniu do Twojej komunikacji. Użytkownik zgadza się, aby firma ePS oraz osoby przez nią wyznaczone, przedstawiciele, partnerzy i podmioty stowarzyszone mogły swobodnie wykorzystywać, kopiować, modyfikować, wykonywać publicznie, wystawiać publicznie, tworzyć elementy pochodne, ujawniać, wykonywać, sprzedawać, udzielać licencji, rozpowszechniać, reklamować, uwzględniać i w inny sposób wykorzystywać Komunikację Użytkownika oraz wszelkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne elementy stanowiące jej część do wszelkich celów komercyjnych i niekomercyjnych, w tym m.in. na potrzeby marketingowe i tworzenia produktów oraz usług. Ponadto Użytkownik akceptuje fakt, że firma ePS oraz osoby przez nią wyznaczone, jej przedstawiciele, partnerzy i podmioty stowarzyszone mogą dowolnie wykorzystywać całość Komunikacji oraz wszelkie opinie i wkład ze strony Użytkownika zapewniony w trybie online i offline do tworzenia, doskonalenia, modyfikowania, tworzenia elementów wtórnych na ich podstawie, wykonywania, wykorzystywania, sprzedawania, licencjonowania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania, publicznego prezentowania, wprowadzania na rynek i reklamowania oprogramowania, produktów, usług, informacji, wiadomości i treści, w tym m.in. Oprogramowania, Usług i Materiałów.

Zarządzanie treściami i komunikacją

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własną Komunikację.

Mimo że firma ePS nie ma takiego obowiązku, firma ePS zastrzega sobie prawo, aby w dowolnej chwili, bez powiadomienia i z dowolnego powodu (bez odpowiedzialności finansowej firmy ePS): (a) edytować i/lub usuwać jakąkolwiek Komunikację Użytkownika, oraz (b) ograniczać, zawieszać i/lub blokować dostęp dowolnego użytkownika do całości lub części niniejszej Witryny.

Firma ePS nie jest do tego zobowiązana, lecz może monitorować i weryfikować (i) wszelkie obszary Witryny, w których Użytkownicy przesyłają lub publikują Komunikację, w tym m.in. wszelkie obszary, w których dostępne są usługi, czaty, tablice ogłoszeń i inne fora Użytkowników; oraz (ii) charakter jakiekolwiek Komunikacji Użytkownika.

Używanie i ochrona numeru konta oraz hasła

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego numeru konta, nazwy konta oraz hasła, jeśli dotyczy. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie roszczenia, zobowiązania finansowe, szkody, straty, wydatki, koszty i honoraria dla prawników wynikające ze wszystkich przypadków skorzystania z numeru konta, nazwy konta i hasła – z upoważnieniem użytkownika lub bez – o ile dostęp do numeru konta, nazwy konta i hasła nie został uzyskany z niedociągnięciem lub zaniedbaniem użytkownika.

Informacje umożliwiające ustalenie tożsamości

Jeśli Użytkownik przekazuje lub publikuje informacje umożliwiające identyfikację tożsamości (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu itp.) w tej Witrynie, postępowanie z tymi informacjami podlega zasadom Polityki ochrony prywatności firmy ePS, która jest dostępna pod adresem https://eproductivitysoftware.com/privacy/. Przechodząc do niniejszej Witryny lub korzystając z niej, Użytkownik zgadza się na obsługę informacji umożliwiających identyfikację jego tożsamości zgodnie z Polityką ochrony prywatności firmy ePS.

Łącza do innych witryn internetowych

Łącza do witryn internetowych stron trzecich w niniejszej Witrynie są udostępniane wyłącznie w celu zapewnienia wygody Użytkownika. Po kliknięciu takich łącz Użytkownik opuści niniejszą Witrynę.ePS Firma ePS nie sprawdziła wszystkich z takich witryn stron trzecich i nie kontroluje oraz nie ponosi odpowiedzialności za którąkolwiek z takich witryn lub ich treści. ePS Firma ePS nie wspiera ani nie wydaje jakichkolwiek oświadczeń dotyczących takich witryn ani jakichkolwiek informacji, komunikacji, treści, oprogramowania, innych produktów lub materiałów znajdujących się w takich witrynach bądź jakichkolwiek efektów korzystania z nich.Jeśli Użytkownik zdecyduje się przejść do którejkolwiek witryny strony trzeciej, do której łącze zostało podane w niniejszej Witrynie, robi to wyłącznie na własne ryzyko.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Firma ePS nie gwarantuje dokładności ani kompletności Materiałów, Komunikacji, Usług oraz jakichkolwiek innych treści dostępnych w niniejszej Witrynie lub w związku z nią (zwanych dalej łącznie „Treściami”).. ePS Firma ePS może w dowolnej chwili i bez powiadomienia dokonywać zmian Treści oraz usług, produktów i cen opisanych w opisanych w tych materiałach. Treści mogą być nieaktualne, a firma ePS nie jest zobowiązana do aktualizacji Treści. Treści publikowane w niniejszej Witrynie mogą dotyczyć produktów, programów lub usług, które nie są dostępne w kraju Użytkownika. Aby uzyskać informacje dotyczące produktów, programów i usług, które mogą być dostępne dla Użytkownika, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy ePS zajmującym się kontaktem z firmami.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO – Z WYJĄTKIEM GWARANCJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH JAKO OGRANICZONE, JAKIE MOGĄ BYĆ UDZIELANE W DOKUMENTACJI PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY ePS – WSZYSTKIE MATERIAŁY, PRODUKTY, USŁUGI, KOMUNIKACJA I TREŚCI SĄ DOSTARCZANE W STANIE TAKIM, JAKIM SĄ ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO – Z WYJĄTKIEM GWARANCJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH JAKO OGRANICZONE, JAKIE MOGĄ BYĆ UDZIELANE W DOKUMENTACJI PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY ePS – FIRMA ePS WYRAŹNIE ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE I OŚWIADCZENIA (WYRAŹNE, DOROZUMIANE I USTAWOWE), W TYM GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DLA DANEGO CELU ORAZ DOTYCZĄCE NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH.ePS FIRMA ePS NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA ORAZ MATERIAŁY, PRODUKTY, KOMUNIKACJA, TREŚCI I USŁUGI BĘDĄ PRAWIDŁOWE, PRECYZYJNE, BEZPIECZNE, WIARYGODNE, NIEZAKŁÓCONE, BEZBŁĘDNE, WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, ANI ŻE WADY ZOSTANĄ SKORYGOWANE.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO – Z WYJĄTKIEM GWARANCJI WYRAŹNIE OKREŚLONYCH JAKO OGRANICZONE, JAKIE MOGĄ BYĆ UDZIELANE W DOKUMENTACJI PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY ePS – FIRMA ePS WYRAŹNIE ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I DOSTĘPNOŚCI JAKIEJKOLWIEK KOMUNIKACJI, MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW, USŁUG I TREŚCI, OŚWIADCZEŃ LUB DZIAŁAŃ JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA LUB STRONY TRZECIEJ W WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM, WSZELKICH KONTAKTÓW Z UŻYTKOWNIKAMI, DOSTAWCAMI LUB INNYMI STRONAMI TRZECIMI, WSZELKIEGO DOSTĘPU LUB ZMIANY TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA, WSZELKICH INFORMACJI WYSYŁANYCH LUB ODBIERANYCH BĄDŹ NIE WYSYŁANYCH LUB ODBIERANYCH, PRZECHOWYWANIA LUB UTRATY DANYCH, PLIKÓW BĄDŹ INNYCH TREŚCI, A TAKŻE JAKICHKOLWIEK WITRYN, DO KTÓRYCH ODWOŁANIA LUB ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W NINIEJSZEJ WITRYNIE.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA POWYŻSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA POWYŻSZE WYŁĄCZENIE GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ŁĄCZNA, SKUMULOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA FIRMY ePS I JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PRZEDSTAWICIELI, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PARTNERÓW, LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ ORAZ WSZYSTKIMI MATERIAŁAMI, PRODUKTAMI, USŁUGAMI, KOMUNIKACJĄ I TREŚCIAMI, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ DZIAŁANIA (CZY JEST TO DZIAŁANIE UMOWNE, DELIKT, DZIAŁANIE USTAWOWE LUB INNE) JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA MATERIAŁY, PRODUKTY, USŁUGI, KOMUNIKACJĘ LUB TREŚCI, KTÓRE STANOWIĄ ISTOTĘ PROBLEMU.UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSPOMNIANA KWOTA W WYSTARCZAJĄCYM STOPNIU ZASPOKAJA PODSTAWOWY CEL NINIEJSZEJ UMOWY, A TAKŻE, ŻE OKREŚLONY STOPIEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ STANOWI SPRAWIEDLIWE I UZASADNIONE OSZACOWANIE WSZELKICH STRAT, JAKIE MOGĄ ZOSTAĆ PONIESIONE W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM W MYŚL OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, FIRMA ePS i JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, PRZEDSTAWICIELE, KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PARTNERZY, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ ZA KOSZTY ZAKUPU ZASTĘPCZYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG, UTRACONYCH DANYCH, ROSZCZEŃ STRON TRZECICH I/LUB JAKICHKOLWIEK SPECJALNYCH, POŚREDNICH, ZALEŻNYCH, WYNIKOWYCH, PRZYKŁADOWYCH, KARNYCH LUB PRZYPADKOWYCH STRAT BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER ICH POWSTANIA, NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, MATERIAŁAMI, PRODUKTAMI, USŁUGAMI, WIADOMOŚCIAMI I/LUB TREŚCIAMI. TO OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NAWET, JEŚLI FIRMA ePS I/LUB JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, PRZEDSTAWICIELE, KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PARTNERZY, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE FAKT, ŻE CENA MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW, USŁUG, KOMUNIKACJI I TREŚCI ODDAJE TAKĄ ALOKACJĘ RYZYKA. POTWIERDZASZ I PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ ORAZ ZRZECZENIA SIĘ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY, BEZ KTÓRYCH FIRMA ePS NIE ZEZWOLIŁABY NA DOSTĘP DO MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW, USŁUG, WIADOMOŚCI I TREŚCI.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FINANSOWEJ, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W TAKIM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA FIRMY ePS ORAZ JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, PRZEDSTAWICIELI, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PARTNERÓW, LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW JEST OGRANICZONA W NAJWYŻSZYM WYMIARZE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Ograniczone prawa rządu Stanów Zjednoczonych

Korzystanie z Oprogramowania przez rząd Stanów Zjednoczonych, jak również jego kopiowanie i ujawnianie, regulują ograniczenia określone w przepisach FAR 12.212 lub DFARS 227.7202-3 -227.7202-4 oraz, w zakresie zdefiniowanym w prawie federalnym USA, minimalne ograniczenia określone w przepisach FAR 52.227-14, dokumencie Restricted Rights Notice (czerwiec 1987), poprawka III(g)(3) (czerwiec 1987) lub FAR 52.227-19 (czerwiec 1987).Dane techniczne udostępniane zgodnie z literą niniejszej Umowy licencyjnej są chronione na podstawie przepisów FAR 12.211 oraz DFARS 227.7102-2, a w zakresie wyraźnie określonym przez rząd USA, podlegają ograniczeniom określonym w dokumentach DFARS 252.227.7015 (listopad 1995) i DFARS 252.227-7037 (wrzesień 1999).W przypadku zmodyfikowania lub zastąpienia któregokolwiek z powyższych przepisów będą obowiązywać ich nowe odpowiedniki. Nazwa wykonawcy to EPS US, LLC.

Własność intelektualna

Firma ePS i jej licencjodawcy są wyłącznymi właścicielami wszelkich praw, tytułów i odsetek, w tym m.in. wszelkich praw własności intelektualnych dotyczących i powiązanych z oprogramowaniem, materiałami, produktami, usługami, komunikacją i treściami udostępnianymi przez firmę ePS, a także wszelkimi udoskonaleniami, elementami pochodnymi i ich modyfikacjami, w tym m.in. udoskonaleniami, elementami pochodnymi i modyfikacjami, które opierają się na Komunikacji Użytkownika i jego opiniami oraz wkładem udostępnianym w trybie online i offline.

Użytkownik akceptuje fakt, że jego Komunikacja będzie uznawana za niepoufną i o charakterze nieautorskim. Potwierdzasz, że firma ePS oraz jej projektancji, przedstawiciele, partnerzy i podmioty stowarzyszone nie mają żadnych zobowiązań w odniesieniu do Twojej komunikacji. Potwierdzasz, że firma ePS oraz jej projektancji, przedstawiciele, partnerzy i podmioty stowarzyszone nie mają żadnych zobowiązań w odniesieniu do Twojej komunikacji. Użytkownik zgadza się, aby firma ePS oraz osoby przez nią wyznaczone, przedstawiciele, partnerzy i podmioty stowarzyszone mogły swobodnie wykorzystywać, kopiować, modyfikować, tworzyć elementy pochodne, ujawniać, wykonywać, wykonywać publicznie, wystawiać publicznie, sprzedawać, udzielać licencji, rozpowszechniać, reklamować, uwzględniać i w inny sposób wykorzystywać Komunikację Użytkownika oraz wszelkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne elementy stanowiące jej część do wszelkich celów komercyjnych i niekomercyjnych, w tym m.in. na potrzeby marketingowe i tworzenia produktów oraz usług. Ponadto Użytkownik akceptuje fakt, że firma ePS oraz osoby przez nią wyznaczone, jej przedstawiciele, partnerzy i podmioty stowarzyszone mogą dowolnie wykorzystywać całość Komunikacji oraz wszelkie opinie i wkład ze strony Użytkownika zapewniony w trybie online i offline do tworzenia, doskonalenia, modyfikowania, tworzenia elementów wtórnych na ich podstawie, wykonywania, wykorzystywania, sprzedawania, licencjonowania, rozpowszechniania, wprowadzania na rynek, publicznego wykonywania, publicznego prezentowania i reklamowania oprogramowania, produktów, usług, informacji, wiadomości i treści, w tym m.in. oprogramowania, usług i materiałów.

Więcej informacji dotyczących praw własności intelektualnej firmy ePS, w tym m.in. jej patentów i praw autorskich, znajduje się w uwagach dotyczących patentów, praw autorskich i innych uwaga prawnych zamieszczonych w niniejszej Witrynie oraz w dokumentacji produktów i usług firmy ePS.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, logo oraz znaki usługowe (zwane dalej „Znakami”) zamieszczone w niniejszej Witrynie stanowią własność firmy ePS lub innych stron trzecich. Użytkownik nie jest upoważniony do wykorzystywania Znaków bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy ePS lub strony trzeciej, która jest właścicielem Znaków.ePS ePS oraz logo ePS są znakami towarowymi firmy EPS US, LLC.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza Witryna jest administrowana przez firmę ePS z jej placówek znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. ePS Firma ePS w żaden sposób nie potwierdza, że materiały udostępniane w niniejszej Witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania poza terenem Stanów Zjednoczonych, a dostęp do nich z terytoriów, w których ich treści są nielegalne jest zabroniony.This Prawem właściwym dla niniejszej Umowy są prawa Stanu Kalifornia i niniejsza Umowa podlega ich wykładni z wyłączeniem norm kolizyjnych.Korzystając z tej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję osobistą oraz wyłączne miejsce w postaci sądów stanowych i federalnych w Kalifornii.

Prawa kontroli eksportu

Oprogramowanie, produkty, usługi i informacje firmy ePS podlegają przepisom dotyczącym eksportu obowiązującym w USA, w tym przepisom Amerykańskiej Administracji Eksportowej.The Dostęp i licencja są udzielane pod warunkiem wyrażenia zgody na przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów eksportowych, w tym przepisów eksportowych obowiązujących w USA.

Pobierając jakiekolwiek oprogramowanie lub korzystając z jakiegokolwiek produktu, informacji lub usług, Użytkownik zaświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem jakiegokolwiek kraju objętego przez Stany Zjednoczone embargiem na towary, ani że nie jest ujęty na Liście Osób Zakazanych.

Pobierając jakiekolwiek oprogramowanie lub korzystając z jakiegokolwiek innego produktu, informacji lub usług, Użytkownik dodatkowo zaświadcza, gwarantuje i akceptuje fakt, że nie będzie używał, ujawniał, rozpowszechniał, przekazywał, eksportował i reeksportował jakiejkolwiek części oprogramowania, materiałów, komunikacji, treści, produktów lub informacji dostępnych w niniejszej Witrynie w jakiejkolwiek formie z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących praw lub regulacji, w tym m.in. praw eksportowych i przepisów Stanów Zjednoczonych..

W przypadku przejścia do niniejszej Witryny z miejsca znajdującego się poza terenem Stanów Zjednoczonych Użytkownik robi to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi prawami lokalnymi.

Postanowienia ogólne

Firma ePS może zmienić warunki niniejszej Umowy w dowolnym terminie poprzez aktualizację niniejszych informacji. Użytkownik powinien od czasu do czasu odwiedzać tę stronę, aby sprawdzać aktualne Warunki użytkowania, ponieważ jest zobowiązany ich przestrzegać. Określone postanowienia niniejszej Umowy mogą zostać zastąpione przez wyraźnie oznaczone uwagi prawne lub warunki znajdujące się na odpowiednich stronach w niniejszej Witrynie.

Warunki te zostały sporządzone w języku angielskim i wszelkie inne wersje językowe zapewniono wyłącznie dla wygody Użytkownika. Oryginalny tekst angielski jest wiążący oraz będzie miał decydujące znaczenie i pierwszeństwo w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a którymkolwiek z tłumaczeń.

Data wejścia w życie: 1 lutego 2022 r.