Warunki i postanowienia dotyczące Zlecenia zakupu

Warunki i postanowienia

Przyjęcie – wydanie niniejszego Zlecenia zakupu oznacza przyjęcie przez spółkę EPS US, LLC lub którykolwiek z jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych („ePS”) oferty Sprzedawcy.

Dokonując dostawy na podstawie niniejszego Zlecenia zakupu, Sprzedawca uznaje każdy warunek określony w niniejszym dokumencie za wiążący dla Sprzedawcy, natomiast wszelkie dodatkowe warunki nie są wiążące dla spółki ePS, chyba że zostaną wyraźnie zaakceptowane przez spółkę ePS w formie oddzielnie podpisanej pisemnej akceptacji.

Cena – Sprzedawca wyraża zgodę na to, że: (a) cena jednostkowa lub cena całkowita podana na pierwszej stronie niniejszego Zlecenia zakupu jest stała, nie podlega podwyższeniu i zawiera wszelkie obowiązujące podatki; (b) jeżeli cena nie została podana w niniejszym Zleceniu zakupu, cena dla spółki ePS nie będzie wyższa od najniższej ceny ustalonej przez Sprzedawcę za pozycje o podobnej jakości i ilości, obowiązującej w dniu złożenia niniejszego Zlecenia zakupu, oraz (c) spółka ePS uzyska pełne korzyści wynikające z obniżenia ceny którejkolwiek z pozycji objętych niniejszym Zleceniem zakupu, jeżeli obniżenie to nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę Zlecenia zakupu.

Terminy płatności – o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej lub nie określono inaczej na pierwszej stronie Zlecenia zakupu, terminy płatności wynoszą 60 dni od otrzymania towarów.

Opłaty dodatkowe – żadne opłaty dodatkowe, w tym opłaty za pakowanie lub transport, nie będą uiszczane, o ile nie zostaną wcześniej określone przez spółkę ePS w formie pisemnej.SelSprzedawca zobowiązany jest do stosowania odpowiednich specyfikacji opakowań ePS, zgodnie z informacjami dotyczącymi wysyłki/dostaw.

Dostawa – w przypadku niniejszego Zlecenia zakupu najważniejszy jest czas. IJeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie określonym w niniejszym dokumencie, spółka ePS zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności, z zachowaniem innych praw i środków zaradczych, do (a) rozwiązania niniejszego Zlecenia zakupu za wypowiedzeniem ze skutkiem na dzień otrzymania przez Sprzedawcę w odniesieniu do określonych pozycji, które nie zostały jeszcze wysłane oraz (b) zakupu pozycji zastępczych w innym miejscu, a Sprzedawca zrekompensuje spółce ePS wszelkie poniesione straty oraz dodatkowe koszty i wydatki. Pozycje wysłane na adres spółki ePS z wyprzedzeniem w stosunku do któregokolwiek z harmonogramów zawartych w niniejszym dokumencie mogą, według uznania spółki ePS, zostać zwrócone Sprzedawcy na jego koszt. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu dotyczące dostawy artykułów w ratach nie będzie interpretowane jako powodujące rozdzielenie zobowiązań Sprzedawcy.

Tytuł i ryzyko utraty wszystkich artykułów zakupionych przez spółkę ePS na podstawie niniejszego Zlecenia zakupu przechodzi na spółkę ePS w momencie odbioru artykułów przez spółkę ePS: (i) w wyznaczonym zakładzie produkcyjnym spółki ePS w przypadku przesyłek krajowych (w tym przesyłek wewnątrzunijnych) oraz (ii) w porcie przeznaczenia w przypadku przesyłek międzynarodowych.Unless O ile nie ustalono inaczej w niniejszym Zleceniu zakupu, spółka ePS będzie działać jako agent Dostawcy i zapewni ubezpieczenie od ryzyka utraty, wybierze firmę transportową oraz zapewni i opłaci transport wszelkich artykułów zakupionych na podstawie niniejszego Zlecenia zakupu.

Gwarancje –

A. Poprzez przyjęcie niniejszego Zlecenia zakupu Sprzedawca gwarantuje, że spółka ePS może polegać na wiedzy i doświadczeniu Sprzedawcy w zakresie projektowania, produkcji, instalacji oraz, w przypadku zawarcia odpowiedniej umowy, również konserwacji urządzeń objętych niniejszym Zleceniem zakupu w sposób bezpieczny, a artykuły, które mają zostać dostarczone w ramach niniejszego Zlecenia zakupu będą: (1) w pełni zgodne ze specyfikacjami, projektami, rysunkami i danymi spółki ePS lub próbkami Sprzedawcy, o ile takowe istnieją; (2) nadające się do użytku przez spółkę ePS zgodnie z ich przeznaczeniem; oraz (3) wolne od wszelkich rzeczywistych lub domniemanych naruszeń patentów, praw autorskich lub znaków towarowych. Sprzedający gwarantuje tytuł prawny do artykułów.

B. Gwarancje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią uzupełnienie wszelkich gwarancji: (1) jednoznacznie przewidzianych w Jednolitym kodeksie handlowym (Uniform Commercial Code) przyjętym przez stan Kalifornia; (2) dorozumianych w Jednolitym kodeksie handlowym (Uniform Commercial Code) przyjętym przez stan Kalifornia; (3) wyraźnie udzielonych przez Sprzedawcę; oraz (4) które będą obowiązywały przez rozsądny okres po przyjęciu i opłaceniu przez spółkę ePS.

Fakturowanie – każda faktura wystawiona w wyniku realizacji Zlecenia zakupu musi spełniać następujące warunki:

  1. być wystawiona oddzielnie dla każdej dostawy;
  2. nie może obejmować więcej niż jednego Zlecenia zakupu;
  3. zawierać numer Zlecenia zakupu, na podstawie którego jest wystawiana;
  4. być dostarczona do właściwego obszaru Konta zobowiązań, tak jak określono w niniejszym Zleceniu zakupu.

Każdy termin płatności faktury będzie liczony od daty otrzymania faktury przez właściwy obszar Konta zobowiązań.

Kontrola – każdy artykuł zakupiony w ramach niniejszego Zlecenia zakupu podlega kontroli i zatwierdzeniu przez spółkę ePS w dowolnym miejscu, które spółka ePS jest w stanie w uzasadniony sposób wyznaczyć. ePS Spółka ePS wyraźnie zastrzega sobie prawo, bez ponoszenia odpowiedzialności, do odrzucenia i odmowy przyjęcia artykułów, które nie odpowiadają we wszystkich aspektach: (a) wszelkim instrukcjom zawartym w niniejszym dokumencie; (b) specyfikacjom, rysunkom, projektom i danym spółki ePS; oraz (c) gwarancjom Sprzedawcy, niezależnie od tego, czy są one wyrażone, czy dorozumiane. W odniesieniu do wszelkich artykułów, które nie są zgodne z powyższym, spółka ePS może, według własnego uznania, zatrzymać takie artykuły na ryzyko Sprzedawcy i po powiadomieniu tegoż, czekając na odnośne instrukcje Sprzedawcy, bądź też zwrócić Sprzedawcy takie artykuły na jego koszt. Zapłata za którykolwiek z artykułów nie będzie uznawana za przyjęcie artykułu.

Zmiany – spółka ePS zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie jednego lub więcej spośród poniższych elementów: (a) specyfikacji, rysunków, projektów i danych włączonych do niniejszego Zlecenia zakupu, jeżeli nabywane artykuły mają zostać specjalnie wyprodukowane na potrzeby spółki ePS; (b) sposobu pakowania, konfekcjonowania lub wysyłki; oraz (c) miejsca i/lub czasu dostawy. Jeżeli jakakolwiek zmiana tego rodzaju spowoduje wzrost lub obniżenie kosztów bądź wydłużenie lub skrócenie czasu wymaganego do realizacji niniejszego Zlecenia zakupu, dokonana zostanie odpowiednia korekta ceny lub harmonogramu dostawy, bądź obu tych elementów.Any Brak zgłoszenia przez Sprzedawcę ewentualnych roszczeń dotyczących korekty — w formie pisemnej, w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o zmianie — uznawany będzie za odstąpienie od wszelkich roszczeń tego rodzaju.Nothing Żaden z zapisów niniejszej klauzuli nie zwalnia Sprzedawcy od niezwłocznego przystąpienia do realizacji niniejszego Zlecenia zakupu po zmianach.

Przejęcie odpowiedzialności – Sprzedawca zwolni spółkę ePS z odpowiedzialności, będzie jej bronił oraz zabezpieczy ją przed wszelkimi stratami, przyczynami powództwa, szkodami, zobowiązaniami i ocenami, które mogą powstać na skutek lub w związku z realizacją przez Sprzedawcę niniejszego Zlecenia zakupu lub dostarczonych na jego podstawie artykułów lub usług.

Patenty – Sprzedawca zwolni z odpowiedzialności i ochroni spółkę ePS, na własny koszt, przed wszelkimi pozwami, czynnościami lub postępowaniami, w których spółka ePS, dystrybutorzy lub sprzedawcy spółki ePS, bądź użytkownicy, najemcy lub klienci któregokolwiek z produktów spółki ePS zostaliby uznani za pozwanych z tytułu rzeczywistego lub domniemanego naruszenia praw autorskich, znaku towarowego lub amerykańskiego lub zagranicznego patentu w wyniku użytkowania lub sprzedaży artykułów zakupionych na podstawie niniejszego dokumentu.

Oprócz przejęcia odpowiedzialności przewidzianego w niniejszym dokumencie, jeżeli w wyniku procesu o naruszenie patentu zostanie przeciwko Sprzedawcy lub spółce ePS wydany nakaz sądowy zakazujący lub ograniczający stosowanie któregokolwiek z artykułów zakupionych na mocy niniejszego dokumentu, Sprzedawca, na prośbę spółki ePS, dostarczy spółce ePS nienaruszające prawa artykuły zastępcze podobnego rodzaju i jakości bez dodatkowych kosztów lub uzyska dla spółki ePS licencję na użytkowanie artykułów naruszających prawo bez obciążania spółki ePS dodatkowymi kosztami z tego tytułu.

Własność spółki ePS – o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, wszelkie oprzyrządowanie, urządzenia lub materiały wszelkiego rodzaju dostarczone Sprzedawcy przez spółkę ePS lub specjalnie opłacone przez spółkę ePS oraz wszelkie ich wymiany, a także wszelkie materiały do nich przymocowane, pozostają własnością spółki ePS.Such Takie mienie, a także — gdy jest to możliwe — poszczególne jej elementy, muszą być wyraźnie oznakowane lub w inny sposób odpowiednio zidentyfikowane jako własność spółki eProductivity Software i muszą być bezpiecznie przechowywane oddzielnie względem mienia Sprzedawcy.

Sprzedawca nie będzie zastępował jakiegokolwiek elementu mienia spółki ePS ani nie będzie użytkował tego mienia, z wyjątkiem realizacji zamówień składanych przez spółkę ePS. STakie mienie, w czasie gdy znajduje się pod opieką lub kontrolą Sprzedawcy, jest utrzymywane na wyłączne ryzyko Sprzedawcy; musi być ubezpieczone przez Sprzedawcę na jego koszt w kwocie równej kosztowi odtworzenia ze stratą płatną na rzecz spółki ePS.Such Mienie to musi być przygotowane do wysyłki i zostać dostarczone w dobrym stanie, z wyłączeniem normalnego zużycia, do zakładu spółki ePS lub, według wyboru spółki ePS, F.O.B. do zakładu Sprzedawcy, niezwłocznie po otrzymaniu odnośnego żądania ze strony spółki ePS.ePS Spółka ePS ma wyłączne prawo do natychmiastowego wejścia w posiadanie własności spółki ePS na żądanie.

Zgodność z prawem – z chwilą przyjęcia niniejszego Zlecenia zakupu Sprzedawca gwarantuje i oświadcza, że w trakcie realizacji niniejszego zlecenia przestrzega i będzie przestrzegał wszelkich stosownych przepisów prawa federalnego, stanowego i lokalnego. Bez ograniczania ogólności powyższego, Sprzedawca — przyjmując niniejsze Zlecenie zakupu — oświadcza, że towary, które mają zostać dostarczone lub usługi, które mają być świadczone w ramach niniejszego Zlecenia zakupu, zostały lub zostaną wyprodukowane lub wykonane zgodnie z wszelkimi stosownymi wymogami Sekcji 6, 7 i 12 Ustawy o uczciwych normach pracy (Fair Labor Standards Act), z późniejszymi zmianami, oraz wszelkimi będącymi w mocy i mającymi zastosowanie rozporządzeniami i zarządzeniami Administratora Wydziału płac i godzin (Wage and Hour Division) wydanymi na podstawie Sekcji 14 tej ustawy. Sprzedawca ponadto gwarantuje i oświadcza, że każda substancja chemiczna znajduje się na liście substancji chemicznych — lub została zgłoszona do umieszczenia na takiej liście — sporządzonej przez Administratora Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency), zgodnie z przepisami Ustawy o kontroli substancji toksycznych Sprzedawca gwarantuje i oświadcza również, że ceny stosowane przez spółkę ePS są dostępne także dla każdego innego klienta Sprzedawcy, który może zechcieć zawrzeć ze Sprzedawcą umowę na towary o takiej samej lub podobnej ilości i jakości.

Zgodność z Kodeksem postępowania i etyki biznesowej – z chwilą przyjęcia niniejszego Zlecenia zakupu Sprzedawca gwarantuje i oświadcza, że przestrzega i będzie przestrzegał w trakcie realizacji niniejszego Zlecenia zakupu wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących zwalczania handlu ludźmi, niewolnictwa, łapownictwa i korupcji, w tym między innymi amerykańskiej Ustawy o przeciwdziałaniu zagranicznym praktykom korupcyjnym (US Foreign Corrupt Practices Act) z 1977 roku oraz brytyjskiej Ustawy o zwalczaniu łapownictwa (UK Bribery Act) z 2010 roku, a także będzie przestrzegał Kodeksu postępowania i etyki biznesowej spółki ePS, dostępnego pod adresem

https://eproductivitysoftware.com/code-of-conduct/.

Stosunki poufne – Sprzedawca będzie traktował jako poufne wszelkie specyfikacje, rysunki, projekty i dane dostarczone przez spółkę ePS.

Niepodawanie do publicznej wiadomości – Sprzedawca nie będzie, bez uprzedniej pisemnej zgody spółki ePS: (a) wydawał żadnych komunikatów prasowych, ogłoszeń publicznych, zaprzeczeń lub potwierdzeń dotyczących niniejszego Zlecenia zakupu lub jego przedmiotu, ani (b) w żaden sposób obwieszczał lub publikował faktu złożenia przez spółkę ePS niniejszego Zlecenia zakupu.

Rozwiązanie umowy – nie później niż dziewięćdziesiąt (90) dni po rozwiązaniu umowy Sprzedawca przedłoży spółce ePS roszczenie o rozwiązanie umowy (zwane dalej „Roszczeniem”) w formie określonej przez spółkę ePS, określając proponowane kwoty należne Sprzedawcy w wyniku rozwiązania umowy. Jeżeli Sprzedawca nie przedłoży Roszczenia we wspomnianym terminie, spółka ePS może samodzielnie określić kwotę należną Sprzedawcy (jeżeli dotyczy), a określona w taki sposób kwota będzie ostateczna. Odpowiedzialność spółki ePS za materiały, prace ukończone, prace w toku i prace przerwane będzie ograniczona do tych materiałów, prac ukończonych, prac w toku i prac przerwanych, które obciążają Sprzedawcę w celu dotrzymania terminów dostaw Zlecenia zakupu w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wejścia w życie rozwiązania umowy.Seller’s Roszczenie Sprzedawcy musi obejmować koszty faktycznie poniesione przez Sprzedawcę przed powiadomieniem o rozwiązaniu umowy i w oczekiwaniu na wykonanie zamówionej pracy w zakresie, w jakim koszty te odnoszą się do przygotowania wyrobów gotowych, których dostawa ma nastąpić w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty powiadomienia o rozwiązaniu umowy. Wysokość Roszczenia musi zostać pomniejszona o: (1) wszelkie ewentualne płatności dokonane na rzecz Sprzedawcy z tytułu Zlecenia zakupu przed datą wejścia w życie rozwiązania umowy; (2) wszelkie roszczenia, jakie spółka ePS może mieć wobec Sprzedawcy w związku ze Zleceniem zakupu; oraz (3) uzgodnioną cenę wpływów ze sprzedaży wszelkich materiałów mających zastosowanie do przerwanej pracy lub sumę równą kosztom wszystkich materiałów zatrzymanych przez Sprzedawcę.

Strony uznają, że w niektórych przypadkach Sprzedawca może zakupić surowce lub komponenty i wykonać na nich pracę, gdy spółka ePS nie wydała wiążącego Zlecenia zakupu.Therefore,Z tego właśnie względu, o ile strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, spółka ePS w żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek pracę w toku, surowce, komponenty lub jakiekolwiek inne wydatki lub szkody wszelkiego rodzaju lub natury, wykraczające poza te, które są niezbędne do realizacji zamówień zakupu złożonych przez spółkę ePS i/lub edycji wydanych wcześniej na mocy niniejszego dokumentu.

Zapewnienie równych szans w zatrudnieniu – Sprzedawca będzie przestrzegał wszystkich postanowień Rozporządzenia wykonawczego 11246 z dnia 24 września 1965 roku oraz wszelkich zasad, przepisów i odpowiednich zarządzeń Sekretarza Pracy związanych z równością szans w zatrudnieniu, które to Rozporządzenie wykonawcze, wszelkie przepisy oraz zarządzenia zostają włączone do niniejszego dokumentu przez niniejsze odniesienie. Na wniosek spółki ePS Sprzedawca niezwłocznie zastosuje się do wszelkich żądań spółki ePS dotyczących realizacji wszelkich zaświadczeń wymaganych na mocy Zarządzenia wykonawczego 11246.

Postanowienia ogólne –

Każdy otrzymany materiał, który nie będzie w pełni zgodny ze specyfikacją, zostanie odrzucony jako naruszenie gwarancji Zlecenia zakupu, chyba że w dokumentacji przed odbiorem materiału istnieć będzie ważne odstępstwo od specyfikacji dostarczonych przez spółkę ePS. (e) Jeżeli na wniosek spółki ePS zostaną zrealizowane badania i rozwój w odniesieniu do któregokolwiek z artykułów sprzedawanych na mocy niniejszego dokumentu lub w oczekiwaniu na niego, które zaowocują pojawieniem się ewentualnych patentów, znaków towarowych lub praw autorskich, prawo własności do nich będzie przysługiwało spółce ePS. (f) Jeżeli Sprzedawca nie spełni któregokolwiek z powyższych punktów, spółka ePS może anulować niniejsze Zlecenie zakupu bez żadnych zobowiązań, z wyjątkiem przesyłek, które zostały już przyjęte przez spółkę ePS. (g) Niniejsze Zlecenie zakupu podlega prawu stanu Kalifornia i będzie interpretowane zgodnie z nim, bez odwoływania się do zasad kolizji praw.

Data wejścia w życie: 1 lutego 2022 r.