Kodeks Postępowania Biznesowego i Etyki

I. WPROWADZENIE

Niniejszy Kodeks Postępowania Biznesowego i Etyki pomaga zapewnić zgodność z wymogami prawnymi oraz ze standardami w zakresie postępowania biznesowego stosowanymi przez eProductivity Software. Od wszystkich członków zarządu, osób pełniących wyższe funkcje w spółce, pracowników, agentów, wykonawców i konsultantów (dalej łącznie zwanych „Usługodawcami”) spółki EPS US, LLC oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych (dalej łącznie jako „Spółka”) oczekuje się zapoznania się z niniejszym Kodeksem Postępowania Biznesowego i Etyki, postępowania w bieżącej działalności zgodnie z określonymi w nim standardami oraz przestrzegania obowiązujących polityk i procedur.. Od wszystkich pracowników oczekuje się zapewnienia, że wszyscy agenci i wykonawcy zostaną powiadomieni o tych standardach, zapoznają się z nimi i będą ich przestrzegać.

Ponieważ zasady opisane w niniejszym Kodeksie Postępowania Biznesowego i Etyki mają charakter ogólny, należy również zapoznać się z wszystkimi mającymi zastosowanie politykami i procedurami Spółki, które zawierają postanowienia szczegółowe, oraz w razie pytań skontaktować się z Działem ds. zasobów ludzkich (do wiadomości Wiceprezesa ds. zasobów ludzkich) lub z Działem prawnym (do wiadomości Głównego doradcy prawnego).

Żadne z postanowień niniejszego Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki, polityk i procedur Spółki lub innych powiązanych komunikatów (zarówno ustnych, jak i pisemnych) nie tworzy ani nie sugeruje powstania umowy o pracę lub warunków zatrudnienia.

Będziemy regularnie dokonywać przeglądu oraz aktualizacji naszych polityk i procedur. Oznacza to, że niniejszy Kodeks Postępowania Biznesowego i Etyki może ulec zmianom. Niniejszy Kodeks Postępowania Biznesowego i Etyki zastępuje wszelkie kodeksy, polityki, procedury, instrukcje, praktyki, zasady oraz pisemne i ustne oświadczenia w zakresie, w jakim są one z nim sprzeczne.

Prosimy o podpisanie formularza zatwierdzenia, który znajduje się na końcu niniejszego Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki, oraz przesłanie go do Działu ds. zasobów ludzkich (do wiadomości Wiceprezesa ds. zasobów ludzkich), wskazując że otrzymali, zapoznali się i zobowiązują się Państwo przestrzegać postanowień Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki.Podpisany formularz zatwierdzenia zostanie umieszczony w Państwa teczce osobowej.

II. WSZYSCY JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI

Etyczne postępowanie biznesowe ma kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Jako Usługodawca, zobowiązani są Państwo stosować te praktyki. MWiele z nich stanowi odzwierciedlenie wymogów prawnych lub regulacyjnych.
Naruszenie tych przepisów i regulacji może skutkować poważną odpowiedzialnością po stronie Państwa, Spółki, członków jej zarządu, osób pełniących w niej wyższe funkcje oraz innych pracowników.

Częścią Państwa pracy i odpowiedzialności etycznej jest pomaganie w egzekwowaniu postanowień niniejszego Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki. YNależy ostrzegać innych przed potencjalnymi naruszeniami oraz zgłaszać potencjalne naruszenia do Działu ds. zasobów ludzkich lub do Działu prawnego. Zobowiązani są Państwo współpracować w ramach wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych postępowań wyjaśniających, które dotyczą potencjalnych naruszeń. Zabronione są działania odwetowe, groźby i kary wobec osób, które w dobrej wierze zgłosiły naruszenie lub podejrzenie naruszenia przepisów prawa, niniejszego Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki lub innych

polityk Spółki lub wobec osób, które wspierają realizację postępowania wyjaśniającego lub procesu dotyczącego naruszenia.

Naruszenia przepisów prawa, niniejszego Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki lub innych polityk lub procedur Spółki należy zgłaszać do Działu ds. zasobów ludzkich (do wiadomości Wiceprezesa ds. zasobów ludzkich) na adres hr.team@eproductivitysoftware.com lub do Działu prawnego (do wiadomości Głównego doradcy prawnego) na adres strategic.relations@eproductivitysoftware.com.

Naruszenie przepisów prawa, niniejszego Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki lub innych polityk lub procedur Spółki przez Usługodawców może skutkować działaniami dyscyplinarnymi, włącznie z rozwiązaniem stosunku ze Spółką.

Próbując określić, czy dane działanie jest odpowiednie, należy przeprowadzić następujący test. Należy wyobrazić sobie, że wypowiadane przez Państwa słowa lub podejmowane działania zostaną w całości ujawnione w mediach, wraz ze wszystkimi szczegółami i Państwa zdjęciem. Jeśli czują się Państwo nieswojo z myślą, że informacje te zostałyby opublikowane, być może warto jeszcze raz przemyśleć swoje słowa lub działania.

Niezależnie od okoliczności, jeśli nie są Państwo pewni odpowiedniości danego wydarzenia lub działania, należy skontaktować się z Wiceprezesem ds. zasobów ludzkich lub Głównym doradcą prawnym w celu uzyskania pomocy przy interpretacji określonych w niniejszym dokumencie wymogów.

III. PAŃSTWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM SPÓŁKI I JEJ AKCJONARIUSZY

A. Ogólne standardy postępowania

Spółka oczekuje od wszystkich Usługodawców dobrej oceny sytuacji, która pozwoli zapewnić ich dobro i bezpieczeństwo oraz utrzymać środowisko pracy i organizację biznesową oparte na współpracy, efektywności, pozytywnych wartościach, harmonii i produktywności.These Standardy te mają zastosowanie w ramach pracy w obiektach Spółki, w obiektach zewnętrznych, w których Spółka prowadzi działalność, w trakcie wydarzeń biznesowych i towarzyskich sponsorowanych przez Spółkę oraz we wszelkich innych miejscach, w których występują Państwo jako przedstawiciel Spółki. Usługodawcy, którzy dopuszczą się nieprawidłowego postępowania lub których działania są niesatysfakcjonujące, mogą zostać objęci działaniami korygującymi, włącznie z rozwiązaniem stosunku ze Spółką. Szczegółowe informacje dostępne są w podręczniku pracownika.

B. Obowiązujące przepisy

Wszyscy Usługodawcy zobowiązani są przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, zasad i zarządzeń regulacyjnych. Usługodawcy znajdujący się poza Stanami Zjednoczonymi zobowiązani są przestrzegać – dodatkowo do obowiązujących lokalnie przepisów – wszelkich obowiązujących amerykańskich przepisów, regulacji, zasad i zarządzeń regulacyjnych, w tym amerykańskiej ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (FCPA) oraz amerykańskiej ustawy o kontroli eksportu. Każdy z Usługodawców zobowiązany jest nabyć odpowiednią wiedzę o wymogach dotyczących jego obowiązków w stopniu wystarczającym do umożliwienia mu rozpoznania potencjalnych niebezpieczeństw oraz podjęcia decyzji o zwróceniu się do Działu prawnego o pomoc w odniesieniu do określonych polityk i procedur Spółki.Violations Naruszenie przepisów, regulacji, zasad i zarządzeń może oznaczać dla Usługodawcy odpowiedzialność karną lub cywilną, jak również dyscyplinarną ze strony Spółki. Tego typu naruszenie dokonane przez Usługodawcę może również skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną albo utratą możliwości prowadzenia działalności po stronie Spółki.

C. Konflikty interesów

Wszyscy ponosimy odpowiedzialność wobec Spółki, naszych akcjonariuszy i siebie nawzajem. Odpowiedzialność ta nie wyklucza angażowania się w prywatne transakcje i inwestycje, ale oznacza konieczność unikania sytuacji, w których mógłby wystąpić konflikt interesów albo mogłoby powstać wrażenie jego wystąpienia. Spółka znajduje się pod nadzorem wielu różnych osób i organizacji. Należy zawsze unikać nawet pozorów jakichkolwiek nieprawidłowości.

Co stanowi konflikt interesów? Konflikt interesów powstaje w wypadku, gdy interesy lub korzyści danej osoby lub podmiotu pozostają w sprzeczności z interesami lub korzyściami Spółki. Przykłady obejmują:

(i) (i) W ramach stosunku pracy / poza stosunkiem pracy

W związku z Państwa zatrudnieniem w Spółce oczekuje się od Państwa skupienia całej swojej uwagi na interesach biznesowych Spółki. Zabronione jest angażowanie się w działania, które zakłócają wykonywanie przez Państwa obowiązków wobec Spółki lub w inny sposób pozostają w sprzeczności z działalnością Spółki lub są dla niej szkodliwe. ONasze polityki zabraniają pracownikom równoczesnego zatrudnienia w podmiotach, które są dostawcami, klientami, deweloperami lub konkurentami Spółki, oraz brania udziału w działaniach, które mają na celu poprawienie pozycji konkurencji.Additionally, yDodatkowo zobowiązani są Państwo ujawnić Spółce wszelkie swoje interesy, które mogą pozostawać w konflikcie z działalnością biznesową Spółki. If Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego wymogu, należy skontaktować się ze swoim przełożonym lub z Działem ds. zasobów ludzkich.

(ii) (ii) Zasiadanie w zarządzie innej spółki

Zasiadanie w zarządzie spółki, która prowadzi działalność konkurencyjną względem działalności Spółki, stanowi konflikt interesów. Mogą Państwo zasiadać w zarządzie dostawcy, klienta, dewelopera lub innego partnera biznesowego Spółki, ale nasza polityka wymaga uzyskania zgody Głównego doradcy prawnego przed przyjęciem takiej oferty.. Wynagrodzenie otrzymywane z tytułu zasiadania w zarządzie innej spółki musi być współmierne do zakresu obowiązków. Zgoda na zasiadanie w zarządzie innej spółki może zostać uzależniona od wykonania określonych czynności.

(iii) Interesy biznesowe

Jeśli rozważają Państwo zainwestowanie w klienta, dostawcę, dewelopera lub konkurenta Spółki, muszą Państwo dołożyć najwyższej staranności w celu zapewnienia, że inwestycja ta nie będzie stała w sprzeczności z Państwa obowiązkami względem Spółki.Many Przy określaniu, czy istnieje konflikt, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, m.in. wielkość i charakter inwestycji; Państwa zdolność do wywierania wpływu na decyzje Spółki; Państwa dostęp do informacji poufnych Spółki lub spółki, w którą zamierzają Państwo zainwestować; oraz charakter stosunku pomiędzy Spółką a spółką, w którą zamierzają Państwo zainwestować.

(iv) Osoby powiązane

Co do zasady należy unikać prowadzenia działalności Spółki w stosunkach ze swoimi krewnymi, ze swoim partnerem życiowym lub z przedsiębiorstwem, w którym Państwa krewny lub partner życiowy pełni istotną rolę.Relatives Krewni oznaczają Państwa małżonka albo małżonkę, siostrę, brata, córkę, syna, matkę, ojca, dziadków, ciotki, wujków, siostrzenice, siostrzeńców, kuzynów, osoby, z którymi pozostają Państwo w stosunku w ramach przybranej rodziny, oraz teściów. Partner życiowy oznacza osobę (w tym osobę tej samej płci), z którą żyją Państwo w stosunku małżeństwa lub rodzinnym.

Jeśli transakcja z osobą powiązaną jest niemożliwa do uniknięcia, należy w pełni ujawnić jej charakter Dyrektorowi ds. finansowych Spółki. Jeśli uzna on, że transakcja ma istotne znaczenie dla Spółki, Komitet ds. audytu Spółki zobowiązany jest przeprowadzić analizę transakcji i zatwierdzić ją na piśmie, zanim będzie mogła ona zostać dokonana. Każda transakcja, ustalenie lub stosunek (w szczególności każda transakcja finansowa, każde zadłużenie lub każda gwarancja dotycząca zadłużenia) lub seria podobnych transakcji, ustaleń lub stosunków, których Spółka była, jest lub będzie uczestnikiem, których wartość przekracza 120 000 $ i w których bezpośredni albo pośredni istotny interes miała, ma lub będzie mieć Osoba Powiązana (zgodnie z poniższą definicją tego pojęcia) (dalej jako „Transakcja z Osobą Powiązaną”), podlega przed jej dokonaniem analizie i zatwierdzeniu na piśmie przez Komitet ds. audytu powołany przez zarząd. Spółka zobowiązana jest ujawniać wszelkie istotne Transakcje z Osobami Powiązanymi na podstawie obowiązujących zasad rachunkowości, federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, zasad i regulacji amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (dalej jako „SEC”) oraz regulaminów giełd – w zakresie w nich określonym. Wszelkie Transakcje z Osobami Powiązanymi muszą być przeprowadzane w sposób zapewniający, że nie ma miejsca traktowanie preferencyjne.

W wypadku gdy Dyrektor ds. finansowych Spółki poweźmie wiadomość o Transakcji z Osobą Powiązaną, która nie została uprzednio zatwierdzona lub ratyfikowana na podstawie niniejszego Kodeksu, niezwłocznie powiadomi on Przewodniczącego Komitetu ds. audytu, a Komitet ds. audytu rozważy, czy Transakcja z Osobą Powiązaną powinna zostać ratyfikowana czy anulowana oraz czy podjęte powinny zostać inne działania.If Jeśli Komitet ds. audytu poweźmie wiadomość o transakcji, która mogłaby potencjalnie stanowić Transakcję z Osobą Powiązaną i której stroną jest Istotny Akcjonariusz (zgodnie z poniższą definicją tego pojęcia), Spółka podejmie próbę zebrania informacji dotyczących transakcji, które są konieczne do dokonania oceny, czy transakcja ta stanowi Transakcję z Osobą Powiązaną.

W wypadku gdy Dyrektor ds. finansowych stwierdzi, że niepraktyczne lub niepożądane jest czekanie na kolejne zebranie Komitetu ds. audytu, na którym przeanalizowana miałaby zostać Transakcja z Osobą Powiązaną, Przewodniczący Komitetu ds. audytu może działać w imieniu Komitetu ds. audytu w zakresie analizy i zatwierdzenia lub ratyfikowania Transakcji z Osobą Powiązaną.

Do celów niniejszego ustępu „Osoba Powiązana” oznacza:

każdą osobę, która była lub jest osobą pełniącą wyższą funkcję kierowniczą (w rozumieniu art. 3b‑7 amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. z późniejszymi zmianami) w Spółce, członkiem zarządu Spółki lub osobą nominowaną do zasiadania w zarządzie Spółki w dowolnym momencie od początku ostatniego roku obrotowego Spółki;

każdą osobę, która była lub jest Członkiem Najbliższej Rodziny (zgodnie z poniższą definicją tego pojęcia) osoby pełniącej wyższą funkcję kierowniczą w Spółce, członka zarządu Spółki lub osoby nominowanej do zasiadania w zarządzie Spółki w dowolnym momencie od początku ostatniego roku obrotowego Spółki;

każdą osobę, w odniesieniu do której w chwili dokonania lub zaistnienia transakcji wiadomo, że jest właścicielem rzeczywistym więcej niż 5% dowolnej kategorii papierów wartościowych Spółki z prawem głosu (dalej jako „Istotny Akcjonariusz”) lub

każdą osobę, która w chwili dokonania lub zaistnienia transakcji jest Członkiem Najbliższej Rodziny Istotnego Akcjonariusza Spółki.

„Członek Najbliższej Rodziny” danej osoby oznacza dziecko, przybrane dziecko, rodzica, przybranego rodzica, małżonka lub małżonkę, rodzeństwo, teściową, teścia, zięcia, synową, szwagra, szwagierkę lub bratową tej osoby lub dowolną inną osobę dzielącą z tą osobą gospodarstwo domowe, inną niż najemca lub pracownik.

Spółka sugeruje niezatrudnianie krewnych i partnerów życiowych oraz nieprzydzielanie im zadań w tym samym dziale oraz zabrania zatrudniania tych osób na stanowiskach

wiążących się z zależnością finansową lub wpływem finansowym (np. audyt, kontrola lub stosunek przełożony–podwładny). Celem niniejszego Kodeksu jest zapobieżenie trudnościom i konfliktom organizacyjnym, które często powstają w przypadku zatrudnienia krewnych lub partnerów życiowych, w szczególności w ramach stosunku przełożony–podwładny. Jeśli pojawi się wątpliwość co do tego, czy postanowienia niniejszego Kodeksu mają zastosowanie do danego stosunku, Dział ds. zasobów ludzkich jest odpowiedzialny za określenie, czy niniejszy Kodeks ma zastosowanie do stosunku wskazanego przez wnioskodawcę lub przenoszoną osobę. Dział ds. zasobów ludzkich zapewnia doradztwo wszystkim wnioskodawcom i przenoszonym osobom, do których niniejsza polityka ma zastosowanie. Umyślne nieujawnienie informacji dotyczących zabronionego stosunku / ustalenia dotyczącego raportowania może prowadzić do działań naprawczych, włącznie z rozwiązaniem stosunku ze Spółką. Jeśli pomiędzy dwoma pracownikami istnieje albo powstaje zabroniony stosunek, pracownik o wyższym stopniu zaszeregowania zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie swojego przełożonego. Spółka ma prawo rozdzielić tych pracowników w najszybszym możliwym terminie poprzez zmianę ich przydziału albo, w razie konieczności, rozwiązanie stosunku łączącego ich ze Spółką.

(v) Inne sytuacje

Jako że mogą wystąpić również inne konflikty interesów, próba sporządzenia kompletnego ich wykazu byłaby działaniem niepraktycznym. Jeśli proponowana transakcja lub dana sytuacja jest dla Państwa źródłem pytań lub wątpliwości, należy skonsultować się z Działem ds. zasobów ludzkich.

D. Wykorzystywanie zasobów Spółki do własnych celów

Usługodawcy nie mogą wykorzystywać dla własnej korzyści możliwości wynikających z korzystania z majątku, informacji i pozycji Spółki, chyba że możliwości te zostaną w całości ujawnione na piśmie zarządowi Spółki, który podejmie decyzję, że Spółka nie będzie podejmować działań w celu skorzystania z tych możliwości.

E.Ochrona informacji poufnych Spółki

Informacje poufne Spółki obejmują architektury produktów; kody źródłowe; plany produktów i tzw. mapy drogowe; nazwy i wykazy klientów, dilerów i pracowników; a także informacje finansowe.ThisInformacje te są własnością Spółki i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów o patentach, znakach towarowych, prawach autorskich i tajemnicy przedsiębiorstwa. Informacje poufne mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych Spółki.Every Za zapewnienie tego stanu rzeczy odpowiedzialni są wszyscy Usługodawcy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ TA OBEJMUJE ZAKAZ UJAWNIANIA W INTERNECIE INFORMACJI POUFNYCH SPÓŁKI, NP. INFORMACJI O PRODUKTACH LUB DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.Są Państwo również odpowiedzialni za prawidłowe oznaczenie wszelkiej dokumentacji i korespondencji przesyłanej do Działu prawnego Spółki lub do zewnętrznych doradców jako „objęte tajemnicą adwokacką”. Odpowiedzialność ta obejmuje obowiązek zabezpieczenia i odpowiedniego niszczenia informacji poufnych zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Przechowywania i Zarządzania Dokumentacją, która jest określona w pkt. III.I niniejszego Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki. Obowiązek ten rozciąga się na informacje poufne osób trzecich, które Spółka otrzymała w sposób zgodny z prawem na podstawie umów o zachowaniu poufności. Należy zapoznać się z polityką Spółki w zakresie postępowania z informacjami poufnymi innych osób i podmiotów, która stanowi pkt IV.D niniejszego Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki.

(i) Informacje zastrzeżone i umowa o cesji wynalazków

Dołączając do Spółki, podpisali Państwo umowę, w której zobowiązali się Państwo chronić i zachować w poufności informacje zastrzeżone Spółki. Umowa ta pozostaje w mocy przez cały czas, gdy wykonują Państwo pracę dla Spółki, oraz po Państwa odejściu ze Spółki. Zgodnie z tą umową nie mogą Państwo bez uprzedniej pisemnej zgody upoważnionej osoby pełniącej wyższą funkcję w Spółce nikomu ujawniać informacji poufnych Spółki ani wykorzystywać ich z korzyścią dla kogokolwiek innego niż Spółka.

(ii) Ujawnianie informacji poufnych Spółki

W celu realizacji działalności gospodarczej Spółki jej informacje poufne mogą być okresowo ujawniane potencjalnym partnerom biznesowym. Niemniej jednak nigdy nie powinno to mieć miejsca bez uprzedniego starannego rozpatrzenia potencjalnych korzyści i potencjalnego ryzyka. Jeśli w porozumieniu ze swoim menedżerem i innymi odpowiednimi członkami kierownictwa Spółki ustalą Państwo, że ujawnienie informacji poufnych jest konieczne, należy skontaktować się z Działem prawnym w celu zapewnienia, że przed dokonaniem ujawnienia informacji podpisana zostanie odpowiednia pisemna umowa o zachowaniu poufności.The Spółka stosuje standardowe umowy o zachowaniu poufności, które w większości przypadków są odpowiednie.You Zabronione jest podpisywanie umów o zachowaniu poufności przygotowanych przez osobę trzecią oraz akceptowania zmian w stosowanych przez Spółkę standardowych umowach o zachowaniu poufności bez ich uprzedniego przeanalizowania i zatwierdzenia przez Dział prawny Spółki. Ponadto wszelkie materiały Spółki, które zawierają jej informacje poufne, w tym prezentacje, muszą zostać przeanalizowane i zatwierdzone przez Dział prawny Spółki przed ich publikacją lub wykorzystaniem. Ponadto każda publikacja dokonana przez pracownika i każde jego publiczne oświadczenie, które może być postrzegane lub zostać zinterpretowane jako publikacja lub oświadczenie Spółki, a które pozostaje poza zakresem jego zatrudnienia w Spółce, muszą zostać uprzednio przeanalizowane i zatwierdzone na piśmie przez Dział prawny Spółki oraz muszą zawierać standardową notę prawną Spółki mówiącą, że publikacja lub oświadczenie odzwierciedla poglądy autora, a nie Spółki.

(iii)Wnioski ze strony organów regulacyjnych

Spółka i jej Usługodawcy zobowiązani są współpracować w ramach odpowiednich postępowań wyjaśniających prowadzonych przez organy administracji publicznej. W tym kontekście istotna jest ochrona praw Spółki w zakresie informacji poufnych.All Wszelkie wnioski ze strony organów administracji publicznej o przekazanie informacji lub dokumentów lub o spotkanie w ramach postępowania wyjaśniającego muszą być przekazywane do Działu prawnego Spółki.No Bez uprzedniej zgody Dyrektora ds. finansowych nie mogą być ujawniane żadne informacje finansowe.

(iv) Rzecznicy Spółki

Wdrożone zostały polityki, które określają osoby uprawnione do przekazywania informacji prasie oraz analitykom finansowym. Spółka ustanowiła Dyrektora generalnego oraz analityków finansowych.The Spółka ustanowiła Dyrektora generalnego i Dyrektora ds. finansowych swoimi oficjalnymi rzecznikami w sprawach finansowych.The Spółka ustanowiła Dział ds. komunikacji korporacyjnej swoim oficjalnym rzecznikiem w sprawach marketingowych, technicznych i podobnych. Jedynie te osoby i podmioty mogą przekazywać informacje prasie w imieniu Spółki. Wszelkie zapytania i telefony ze strony prasy i analityków finansowych należy kierować do odpowiednich ze wskazanych powyżej osób i podmiotów.

F. Obowiązki wynikające z przepisów o papierach wartościowych

Obowiązki wynikające z amerykańskich przepisów o papierach wartościowych mają zastosowanie do wszystkich. W ramach zwykłej działalności Usługodawcy mogą wejść w posiadanie istotnych informacji wrażliwych. Informacje te są własnością Spółki i zostały Państwu powierzone.Nie mogą Państwo działać na ich podstawie w celu osiągnięcia zysku z nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych ani przekazywać tych informacji innym osobom, aby umożliwić im osiągnięcie takiego zysku dla siebie albo dla Państwa. Celem niniejszej polityki jest zarówno poinformowanie Państwa o Państwa obowiązkach prawnych, jak i wyjaśnienie Państwu, że nieodpowiednie wykorzystywanie informacji wrażliwych jest sprzeczne z polityką Spółki i amerykańskimi przepisami o papierach wartościowych.

Wykorzystywanie informacji wewnętrznych jest przestępstwem podlegającym surowym grzywnom, a nawet karze pozbawienia wolności. Dodatkowo komisja SEC może dochodzić nałożenia sankcji cywilnych w wysokości do trzykrotności kwoty zysków osiągniętych lub strat unikniętych wskutek wykorzystania informacji wewnętrznych.Insider Osoby uznane za winne wykorzystywania informacji wewnętrznych zobowiązane są również zwrócić osiągnięty zysk i często zostają objęte zakazami sądowymi w celu zapobieżenia przyszłym naruszeniom. Osoby te mogą również ponieść odpowiedzialność cywilną w związku z prywatnymi pozwami.

Pracownicy i inne osoby wykonujące funkcje kontrolne (w tym przełożeni) również mogą ponieść konsekwencje przewidziane w amerykańskich przepisach o papierach wartościowych. Na osoby wykonujące funkcje kontrole mogą m.in. zostać nałożone surowe sankcje cywilne i karne, jeśli nie podejmą kroków zapobiegających wykorzystywaniu informacji wewnętrznych.

W związku z tym istotne jest zarówno dla Państwa, jak i dla Spółki, by nie miały miejsca naruszenia związane z wykorzystywaniem informacji wewnętrznych.You sNależy mieć świadomość, że techniki nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych stają się coraz bardziej zaawansowane, a szansa, że amerykańskie organy federalne lub inne organy regulacyjne wykryją i będą dążyć do ukarania wykorzystywania informacji wewnętrznych, nawet jeśli miało to miejsce na małą skalę, jest duża. Zasady dotyczące wykorzystywania informacji wewnętrznych są surowo egzekwowane, także  w przypadkach, gdy wartość danej transakcji wydaje się być niewielka.You Jeśli nie są Państwo pewni, czy mogą wykorzystać dane informacje, należy skontaktować się z Głównym doradcą prawnym Spółki.

Jeśli Spółka wprowadzi zakaz obrotu papierami wartościowymi przez danych Usługodawców lub inne osoby zatrudnione w Spółce, osoby te nie mogą obracać papierami wartościowymi Spółki. Osoby mające dostęp do informacji wewnętrznych Spółki w rozumieniu art. 16 (w tym wszystkie osoby pełniące wyższe funkcje w Spółce, członkowie zarządu i posiadacze więcej niż 10% akcji Spółki) zobowiązane są również wykonywać obowiązki w zakresie sprawozdawczości i przestrzegać ograniczeń dotyczących transakcji o charakterze krótkoterminowej spekulacji, o których mowa w art. 16 amerykańskiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. z późniejszymi zmianami.

G. Korzystanie z aktywów Spółki

(i)Postanowienia ogólne

Ochrona aktywów Spółki jest podstawowym obowiązkiem powierniczym każdego z Usługodawców.Należy dołożyć staranności, by zapewnić, że aktywa nie są sprzeniewierzane, użyczane innym osobom, sprzedawane lub darowane bez odpowiedniego upoważnienia w tym zakresie.All Wszyscy Usługodawcy są odpowiedzialni za należyte korzystanie z aktywów Spółki

oraz za ich zabezpieczenie przed utratą, uszkodzeniem, nieprawidłowym użytkowaniem i kradzieżą.Service Usługodawcy, którzy naruszą jakikolwiek aspekt niniejszej polityki lub którzy wykażą się niewystarczająco dobrą oceną sytuacji w zakresie korzystania przez nich z aktywów Spółki, mogą zostać objęci postępowaniem dyscyplinarnym, co może prowadzić – wedle wyłącznej decyzji Spółki – do rozwiązania stosunku pracy lub stosunku biznesowego.Company Sprzęt i aktywa Spółki mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych Spółki. Usługodawcy nie mogą wykorzystywać aktywów Spółki do celów prywatnych ani zezwalać innym osobom na korzystanie z tych aktywów. Usługodawcy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej polityki, powinni przekazać je do Działu ds. zasobów ludzkich Spółki.

(ii)Fizyczna kontrola dostępu

Spółka rozwija i będzie kontynuowała rozwijanie procedur obejmujących fizyczną kontrolę dostępu w celu zapewnienia prywatności komunikacji, utrzymania bezpieczeństwa sprzętu Spółki służącego do komunikacji oraz zabezpieczenia aktywów Spółki przed kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem i zniszczeniem. Są Państwo osobiście odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z poziomem kontroli dostępu, który został wdrożony w obiekcie, w którym wykonują Państwo pracę na stałe albo tymczasowo. Nie mogą Państwo niweczyć ani doprowadzać do zniweczenia celu, w którym kontrola dostępu została wdrożona.

(iii) Środki pieniężne Spółki

Każdy członek zarządu, każda osoba pełniąca wyższą funkcję i każdy pracownik są osobiście odpowiedzialni za wszystkie środki pieniężne Spółki, nad którymi mają kontrolę. Agenci, wykonawcy i konsultanci Spółki nie powinni mieć kontroli nad środkami pieniężnymi Spółki. Środki pieniężne Spółki mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych Spółki. Każdy z Usługodawców zobowiązany jest podjąć racjonalne kroki w celu zapewnienia, że Spółka otrzymuje odpowiedniej wartości świadczenia zwrotne w zamian za wydane środki pieniężne, a także prowadzić w sposób terminowy rzetelną dokumentację każdego wydatku. Sprawozdania dotyczące wydatków muszą być rzetelne i składane w terminie. Usługodawcy nie mogą wykorzystywać środków pieniężnych Spółki do jakichkolwiek celów prywatnych.

(iv) Komputery i inny sprzęt

Spółka pragnie zapewnić pracownikom sprzęt konieczny do efektywnego i skutecznego wykonywania ich pracy. Zobowiązani są Państwo dbać o ten sprzęt oraz wykorzystywać go w sposób odpowiedzialny, wyłącznie do celów biznesowych Spółki. Jeśli korzystają Państwo ze sprzętu Spółki w domu lub poza jej obiektami, należy podjąć środki mające na celu zabezpieczenie ich przed kradzieżą lub uszkodzeniem, tak jakby był to Państwa własny sprzęt. Jeśli nie pracują już Państwo dla Spółki, należy niezwłocznie zwrócić Spółce cały jej sprzęt. Komputery i inne urządzenia elektroniczne udostępniane są pracownikom w celu wsparcia ich w wykonywaniu ich pracy oraz realizacji interesów Spółki, przy czym wszelkie takie komputery i urządzenia elektroniczne, niezależnie od tego, czy są one używane wyłącznie czy częściowo w obiektach Spółki bądź z pomocą sprzętu lub zasobów Spółki, muszą pozostać w pełni dostępne dla Spółki oraz, w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym w myśl obowiązujących przepisów, pozostają wyłączną własnością Spółki.

Usługodawcy nie powinni mieć jakichkolwiek oczekiwań co do prywatności informacji przekazywanych, odbieranych lub przechowywanych za pomocą urządzeń służących do komunikacji elektronicznej będących w całości albo w części własnością Spółki lub przez nią lub w jej imieniu leasingowanych lub eksploatowanych.To tW zakresie dopuszczalnym w myśl obowiązujących przepisów Spółka zachowuje prawo dostępu do wszelkich informacji przekazywanych, odbieranych lub przechowywanych za pomocą tych urządzeń przez lub za pośrednictwem jej Usługodawców lub innych przedstawicieli, w każdym czasie, zarówno za wiedzą lub zgodą Usługodawcy lub osoby trzeciej, jak i bez niej.

(v) Oprogramowanie

Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane przez Usługodawców w celu prowadzenia działalności Spółki musi działać na odpowiedniej licencji.Never Nigdy nie należy korzystać z nielegalnych lub nieautoryzowanych kopii jakiegokolwiek oprogramowania, zarówno w biurze, jak i w domu oraz w podróży, ponieważ może to stanowić naruszenie praw autorskich i narazić Państwa oraz Spółkę na potencjalną odpowiedzialność cywilną i karną. Dodatkowo korzystanie z nielegalnych lub nieautoryzowanych kopii oprogramowania może skutkować podjęciem działań dyscyplinarnych wobec Usługodawcy, włącznie z rozwiązaniem stosunku łączącego go ze Spółką. Dział Informatyczny Spółki będzie okresowo sprawdzał komputery należące do Spółki w celu zweryfikowania, że zainstalowane jest na nich wyłącznie zatwierdzone i licencjonowane oprogramowanie.Oprogramowanie bez licencji / niewspierane zostanie usunięte.

(vi) Środki komunikacji elektronicznej

Niniejsza polityka określa obowiązki i interesy Spółki dotyczące uczciwego i właściwego korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w organizacji, włącznie z komputerami, pocztą elektroniczną, połączeniami z internetem, intranetem i ekstranetem oraz wszelkimi innymi publicznymi lub prywatnymi sieciami, pocztą głosową, wideokonferencjami, telefaksami i telefonami.

Zabronione jest publikowanie lub omawianie w internecie informacji dotyczących produktów lub działalności Spółki bez uprzedniej pisemnej zgody Dyrektora finansowego Spółki.Any Niniejsza polityka ma również zastosowanie do wszelkich innych form komunikacji elektronicznej stosowanych przez Usługodawców obecnie lub w przyszłości. Niemożliwe jest określenie wszystkich standardów i zasad mających zastosowanie do korzystania z urządzeń służących do komunikacji elektronicznej.Service W związku z tym Usługodawców zachęca się do rozsądnej oceny sytuacji w każdym przypadku korzystania z którejkolwiek z funkcji naszych systemów komunikacyjnych.

H. Prowadzenie dokumentacji i zarządzanie nią

Celem niniejszej polityki jest określenie wymogów biznesowych i prawnych Spółki w odniesieniu do zarządzania dokumentacją, w tym wszelkimi zapisanymi informacjami, niezależnie od ich nośnika i charakterystyki. Dokumentacja obejmuje dokumenty w formie papierowej, płyty CD, dyski twarde komputerów, wiadomości e‑mailowe, dyskietki, mikrofisze, mikrofilmy oraz wszelkie inne nośniki. Spółka zobowiązana jest na podstawie obowiązujących przepisów, zasad i regulacji lokalnych, stanowych, federalnych i innych przechowywać określoną dokumentację i przestrzegać określonych wytycznych w zakresie zarządzania nią. Sankcje cywilne i karne z tytułu nieprzestrzegania tych wytycznych mogą być surowe, zarówno dla Usługodawców, jak i dla Spółki, a nieprzestrzeganie tych wytycznych może skutkować dla Usługodawcy działaniami dyscyplinarnymi, włącznie z rozwiązaniem, wedle wyłącznej decyzji Spółki, stosunku pracy lub stosunku biznesowego.

I. Dokumentacja objęta obowiązkiem przechowywania

Wprowadzenie obowiązku przechowywania wstrzymuje wszelkie procedury niszczenia dokumentów w celu zachowania odpowiedniej dokumentacji w szczególnych okolicznościach, jak np. spór sądowy lub postępowanie wyjaśniające prowadzone przez organy administracji publicznej.Dział prawny Spółki określa i identyfikuje rodzaje zapisów i dokumentów Spółki, które muszą zostać objęte obowiązkiem przechowywania.Every Każdy z Usługodawców zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszej polityki.Failure Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej polityki może skutkować podjęciem wobec Usługodawcy działań dyscyplinarnych, włącznie z rozwiązaniem, wedle wyłącznej decyzji Spółki, stosunku pracy lub stosunku biznesowego.The Dział prawny Spółki powiadomi Państwa, jeśli  dana dokumentacja, za którą Państwo odpowiadają, zostanie objęta obowiązkiem przechowywania. W takim wypadku należy zachować i chronić odpowiednie dokumenty zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Działu prawnego Spółki. DOKUMENTACJA, W TYM DOKUMENTACJA DODATKOWA, KTÓRA ZOSTAŁA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM PRZECHOWYWANIA, NIE MOŻE BYĆ W ŻADNYM WYPADKU NISZCZONA, ZMIENIANA ANI MODYFIKOWANA. AObowiązek przechowywania dokumentacji pozostaje w mocy do chwili jego oficjalnego odwołania przez Dział prawny Spółki.If Jeśli nie mają Państwo pewności, czy dany dokument został objęty obowiązkiem przechowywania, należy go zachować i chronić, jednocześnie kierując zapytanie w tej kwestii do Działu prawnego Spółki.

W razie pytań dotyczących niniejszej polityki należy skontaktować się z Głównym doradcą prawnym Spółki.

J.Praktyki w zakresie płatności

(i) Praktyki w zakresie rachunkowości

Zobowiązania Spółki wobec jej akcjonariuszy oraz inwestorów wymagają, by wszelkie transakcje były odzwierciedlane w księgach i dokumentacji Spółki w sposób kompletny i rzetelny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd zapisy, nieodnotowanie środków lub aktywów, a także płatności bez powiązanej odpowiedniej dokumentacji i zatwierdzeń są zabronione jako stanowiące naruszenie polityki Spółki i przepisów prawa.Additionally, Dodatkowo całość dokumentacji dotyczącej danej transakcji powinna w sposób kompletny i rzetelny opisywać jej charakter oraz powinna zostać sporządzona w odpowiednim terminie.

(ii) Płatności na cele polityczne

Spółka zastrzega sobie prawo do przekazania swojego stanowiska w istotnych sprawach samorządowcom i parlamentarzystom oraz urzędnikom państwowym. Polityka Spółki zakłada pełne przestrzeganie wszystkich obowiązujących lokalnych, stanowych, federalnych, zagranicznych i innych przepisów, zasad i regulacji dotyczących dokonywania płatności na cele polityczne.The Środki pieniężne i aktywa Spółki nie mogą w żadnym wypadku być wykorzystywane ani przekazywane na cele kampanii lub praktyk politycznych bez uprzedniej pisemnej zgody Głównego doradcy prawnego Spółki oraz, jeśli  jest to konieczne, zarządu.

(iii) Zakaz dokonywania płatności i innych czynności celem wpłynięcia na inne osoby

Usługodawcy nie mogą w żadnym wypadku oferować, dokonywać, obiecywać ani upoważniać dokonania płatności ani przekazania prezentu lub innej wartościowej rzeczy na rzecz klientów, dostawców, konsultantów itp., jeśli  taka czynność jest postrzegana jako mająca na celu, bezpośrednio albo pośrednio, nieodpowiednie wywarcie wpływu na jakąkolwiek decyzję biznesową, działanie lub zaniechanie, dokonanie oszustwa lub możliwość zlecenia dokonania oszustwa.Inexpensive Prezenty o niewielkiej wartości, okazjonalne posiłki biznesowe, wydarzenia mające na celu uczczenie czegoś oraz możliwości w zakresie rozrywki nie stanowią naruszenia niniejszej polityki pod warunkiem, że nie mają charakteru nadmiernego i nie stwarzają wrażenia nieodpowiedniości.Questions Pytania dotyczące tego, czy określona płatność lub określony prezent naruszają niniejszą politykę lub obowiązującą w Spółce Politykę Antykorupcyjną powinny być kierowane do Działu ds. zasobów ludzkich lub Działu prawnego.

K. Polityka antykorupcyjna

wpłynięcia na dane działanie lub zaniechanie dokonane w charakterze urzędowym przez takiego zagranicznego urzędnika lub partię lub zachęcenia zagranicznego urzędnika lub partii do wykorzystania swoich wpływów do wpłynięcia na decyzję zagranicznego rządu lub organu w celu uzyskania lub utrzymania możliwości biznesowych dla dowolnej osoby lub zapewnienia dowolnej osobie takich możliwości.

Wszyscy Usługodawcy, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za granicą, zobowiązani są przestrzegać ustawy FCPA oraz procedur mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu.All Wszyscy menedżerowie i przełożeni zobowiązani są monitorować przestrzeganie przepisów prawa w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi standardami moralnymi, etycznymi i profesjonalnymi Spółki.
Powyższe obejmuje również przestrzeganie postanowień obowiązującej w Spółce Polityki Antykorupcyjnej oraz Polityki Przechowywania i Zarządzania Dokumentacją zawartej w pkt. III.I niniejszego Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki.

W razie pytań dotyczących niniejszej polityki należy skontaktować się z Głównym doradcą prawnym Spółki.

L. Kontrola eksportu

Wiele krajów stosuje środki kontroli w odniesieniu do miejsc, do których produkty lub oprogramowanie mogą być eksportowane. Jedne z najbardziej surowych środków kontroli eksportu są stosowane przez Stany Zjednoczone w odniesieniu do krajów, które rząd USA uważa za nieprzyjazne lub wspierające międzynarodowy terroryzm.The Amerykańskie przepisy są złożone i mają zastosowanie zarówno do eksportu ze Stanów Zjednoczonych, jak i do eksportu produktów z innych krajów, jeśli  produkty te zawierają komponenty lub technologie pochodzące z Przepisy te mają zastosowanie do oprogramowania stworzonego w Stanach Zjednoczonych, także  jeśli zostało ono powielone i zapakowane za granicą. W niektórych okolicznościach przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych ustna prezentacja na rzecz osób zagranicznych zawierająca dane techniczne może być przedmiotem kontroli eksportu. Dział prawny przekazuje wytyczne co do krajów, do których produkty Spółki nie mogą być eksportowane, oraz informacje na temat tego, czy proponowana prezentacja techniczna dla osób zagranicznych może wymagać zezwolenia odpowiednich organów amerykańskich.

IV. OBOWIĄZKI WZGLĘDEM NASZYCH KLIENTÓW I DOSTAWCÓW

A. Stosunki z klientami

Jeśli Państwa praca wiąże się z kontaktem z klientami lub potencjalnymi klientami Spółki, niezwykle istotne jest, aby pamiętać, że występują Państwo jako przedstawiciel Spółki. W związku z tym należy działać w sposób tworzący wartość dla naszych klientów i pomagający budować stosunek oparty na zaufaniu.The Spółka i jej Usługodawcy od wielu lat dostarczają produkty i usługi; przez ten czas wypracowana została istotna reputacja.This Reputacja ta należy do naszych najważniejszych aktywów, w związku z czym Usługodawcy muszą działać w sposób zapewniający jej utrzymanie i dalsze zwiększanie.

B. Płatności i prezenty otrzymywane od innych osób i podmiotów

Usługodawcy nie mogą w żadnym wypadku przyjmować jakichkolwiek ofert, płatności, obietnic płatności ani upoważnień do przekazania płatności, prezentu lub innej wartościowej rzeczy od klientów, dostawców, konsultantów itp., jeśli  taka czynność jest postrzegana jako mająca na celu, bezpośrednio albo pośrednio, wywarcie wpływu na jakąkolwiek decyzję biznesową, działanie lub zaniechanie, dokonanie oszustwa lub możliwość zlecenia dokonania oszustwa. Prezenty o niewielkiej wartości, okazjonalne posiłki biznesowe, wydarzenia mające na celu uczczenie czegoś oraz możliwości w zakresie rozrywki nie stanowią naruszenia niniejszej polityki lub Polityki Antykorupcyjnej pod warunkiem, że nie mają charakteru nadmiernego i nie stwarzają wrażenia nieodpowiedniości.
QPytania dotyczące tego, czy określona płatność lub określony prezent naruszają niniejszą politykę oraz obowiązującą w Spółce Politykę Antykorupcyjną powinny być kierowane do Działu ds. zasobów ludzkich lub Działu prawnego.Prezenty przekazywane przez Spółkę dostawcom lub klientom lub od nich przez nią otrzymane powinny zawsze być odpowiednie do okoliczności i nigdy nie powinny stwarzać wrażenia nieodpowiedniości. Ich charakter i koszt muszą być zawsze rzetelnie odzwierciedlane w księgach i dokumentach Spółki.

C. Publikacje innych osób i podmiotów

Spółka prenumeruje wiele publikacji, które pomagają Usługodawcom lepiej wykonywać ich pracę. Publikacje te obejmują biuletyny, publikacje informacyjne, internetowe serwisy informacyjne, czasopisma, książki oraz inne publikacje cyfrowe i drukowane. Utwory te są co do zasady chronione prawem autorskim, a ich nieupoważnione kopiowanie i rozpowszechnianie stanowi naruszenie prawa autorskiego.You Przed opublikowaniem publikacji lub jej istotnej części należy uzyskać zgodę wydawcy. W razie wątpliwości co do możliwości skopiowania danej publikacji należy skonsultować się z Działem prawnym.

D. Postępowanie z informacjami poufnymi innych osób i podmiotów

Spółka posiada wiele różnych stosunków biznesowych z innymi spółkami oraz z osobami fizycznymi. Spółki i osoby te mogą czasami dobrowolnie przekazywać informacje poufne o ich produktach lub planach biznesowych, by zachęcić Spółkę do wejścia z nimi w stosunek biznesowy. W innych przypadkach Spółka może zwrócić się do nich o przekazanie informacji poufnych celem umożliwienia Spółce dokonania oceny potencjalnego stosunku biznesowego z daną stroną. Niezależnie od sytuacji należy dołożyć szczególnej staranności w zakresie odpowiedzialnego postępowania z informacjami poufnymi innych osób i podmiotów.We Z informacjami poufnymi tego typu postępujemy zgodnie z umowami zawartymi z tymi osobami trzecimi. Dodatkowe informacje można znaleźć w obowiązującej w Spółce Polityce Przechowywania i Zarządzania Dokumentacją, która zawarta jest w pkt. III.I niniejszego Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki.

(i) Odpowiednie umowy o zachowaniu poufności

Informacje poufne mogą mieć różną formę. Ustna prezentacja dotycząca planów Spółki w zakresie opracowywania produktów może zawierać podlegające ochronie tajemnice przedsiębiorstwa.A Wykaz klientów lub pracowników również może być podlegającą ochronie tajemnicą przedsiębiorstwa.A Wersja demonstracyjna wersji alfa nowego oprogramowania Spółki może zawierać informacje podlegające ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa i na podstawie prawa autorskiego.

Nigdy nie należy przyjmować informacji oferowanych przez osobę trzecią, które przedstawiane są jako poufne lub które wydają się być poufne w związku z kontekstem lub okolicznościami ich przekazania, chyba że ze stroną oferującą te informacje została podpisana umowa o zachowaniu poufności. Nigdy nie należy przyjmować informacji oferowanych przez osobę trzecią, które przedstawiane są jako poufne lub które wydają się być poufne w związku z kontekstem lub okolicznościami ich przekazania, chyba że ze stroną oferującą te informacje została podpisana umowa o zachowaniu poufności.Even Nawet jeśli obowiązuje umowa o zachowaniu poufności, należy przyjmować wyłącznie te informacje, które są konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostają one przekazane, np. w celu podjęcia decyzji o kontynuowaniu negocjacji dotyczących danej transakcji. Jeśli zaoferowane zostaną bardziej szczegółowe lub szersze informacje poufne, a nie są one konieczne do zrealizowania najbliższych celów, należy odmówić ich przyjęcia.

(ii) Ograniczenie dostępu informacji do niezbędnego minimum

Po ujawnieniu Spółce informacji poufnych przez osobę trzecią zobowiązani jesteśmy postępować zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy o zachowaniu poufności i ograniczyć wykorzystywanie tych informacji do określonych celów, w których zostały one przekazane, a także rozpowszechniać je wyłącznie wśród tych z Usługodawców, którzy muszą je znać. Każdy z Usługodawców zaangażowanych w potencjalny stosunek biznesowy z osobą trzecią musi zapoznać się z restrykcjami w zakresie wykorzystywania informacji poufnych i postępowania z nimi oraz ściśle ich przestrzegać.W razie wątpliwości należy skonsultować się z Działem prawnym.

(iii) Notatki i sprawozdania

W trakcie analizowania informacji poufnych osoby trzeciej otrzymanych na podstawie umowy o zachowaniu poufności naturalne jest robienie notatek lub sporządzanie sprawozdań podsumowujących wyniki tej analizy, a także, częściowo w oparciu o te notatki i sprawozdania, opracowywanie wniosków dotyczących odpowiedniości stosunku biznesowego.

Następnie powinny one zostać albo zniszczone, albo przekazane do Działu prawnego celem przechowywania albo zniszczenia. Powinny one być traktowane w ten sam sposób, co inne formy ujawnienia informacji poufnych: oznaczone jako poufne i rozpowszechniane wyłącznie wśród tych osób, które muszą je znać.

(iv)Informacje należące do konkurencji

YNigdy nie należy podejmować prób uzyskania informacji poufnych konkurencji za pomocą nieodpowiednich środków; w szczególności nigdy nie należy kontaktować się z konkurencją w sprawie jej informacji poufnych. Spółka może zatrudniać i faktycznie zatrudnia byłych pracowników konkurencji, ale jednocześnie uznaje i respektuje zobowiązanie tych osób do niewykorzystywania oraz nieujawniania informacji poufnych ich poprzednich pracodawców.

E. Wybór dostawców

Dostawcy Spółki są istotną częścią jej sukcesu. Aby stworzyć środowisko, w którym nasi dostawcy chcą pracować ze Spółką, muszą oni być pewni, że będą traktowani w sposób zgodny z prawem i etyczny.The Polityka Spółki zakłada nabywanie zapasów zgodnie z potrzebami, ich jakością, dostępnym serwisem, ceną i warunkami sprzedaży. O ile to możliwe, polityka Spółki zakłada wybieranie istotnych dostawców i zawieranie istotnych umów z dostawcami w drodze przetargu. Żaden z Usługodawców nie może w żadnym wypadku podejmować prób przymuszenia dostawców do współpracy ze Spółką. Informacje poufne dostawcy podlegają takiej samej ochronie jak informacje poufne innych osób i nie mogą być przyjmowane przed podpisaniem odpowiedniej umowy o zachowaniu poufności.A Wydajność usług danego dostawcy nigdy nie powinna być omawiana z jakąkolwiek osobą spoza Spółki. Dostawca Spółki może co do zasady sprzedawać swoje produkty i usługi dowolnym innym podmiotom, w tym konkurencji Spółki. W niektórych wypadkach – gdy produkty lub usługi zostały zaprojektowane, wyprodukowane lub opracowane zgodnie ze specyfikacją określoną przez Spółkę – umowa pomiędzy stronami może określać ograniczenia co do ich sprzedaży.

F. Stosunki z administracją publiczną

Polityka Spółki zakłada pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących kontaktów i czynności dokonywanych z pracownikami administracji publicznej i urzędnikami państwowymi, jak również wysokich etycznych, moralnych i prawnych standardów postępowania biznesowego.This Polityka ta przewiduje ścisłe przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji lokalnych, stanowych, federalnych i zagranicznych. W razie pytań dotyczących stosunków z administracją publiczną należy skontaktować się z Działem prawnym Spółki lub poszukać odpowiedzi w Polityce Antykorupcyjnej.

G. Lobbing

SUsługodawcy, których praca wymaga działań lobbingowych w kontaktach z członkami lub pracownikami organów legislacyjnych, z urzędnikami państwowymi lub z pracownikami administracji publicznej w zakresie tworzenia prawa, muszą uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę na taką działalność od Głównego doradcy prawnego Spółki. Działania objęte niniejszą polityką to m.in. spotkania z legislatorami lub członkami ich personelu oraz z wyższymi urzędnikami władzy wykonawczej.Preparation, Przygotowywanie i analizowanie materiałów oraz inne działania powiązane, które nie są bezpośrednio związane z lobbingiem, również objęte są niniejszą polityką, także  jeśli lobbing ostatecznie nie będzie miał miejsca.

H. Zamówienia publiczne

Polityka Spółki zakłada pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji, które mają zastosowanie do zamówień publicznych. Konieczne jest również ścisłe przestrzeganie wszelkich postanowień umów zawartych z lokalnymi, stanowymi, federalnymi, zagranicznymi i innymi odpowiednimi organami administracji publicznej. Dział prawny Spółki zobowiązany jest analizować i zatwierdzać wszelkie umowy z organami administracji publicznej.

I. Wolna i uczciwa konkurencja

Większość krajów posiada rozwinięte przepisy w zakresie promowania i ochrony wolnej i uczciwej konkurencjiSpółka pragnie działać w zgodzie zarówno z literą, jak i duchem tych przepisów. Konsekwencje działania o charakterze przeciwnym mogą być poważne dla nas wszystkich.

Przepisy te często regulują stosunki Spółki z dystrybutorami, odsprzedawcami, dilerami i klientami.. Przepisy o ochronie konkurencji co do zasady dotyczą następujących obszarów: określanie cen (włącznie z dyskryminacją cenową), upusty, warunki sprzedaży, warunki kredytowe, zniżki promocyjne, poufne rabaty, działalność dilerska lub dystrybucyjna na wyłączność, łączenie produktów w pakiety, ograniczenia co do wykorzystywania produktów konkurencyjnych, rozwiązywanie stosunków prawnych oraz wiele innych praktyk.

Przepisy o ochronie konkurencji regulują również, zazwyczaj w surowy sposób, stosunki pomiędzy Spółką a jej konkurencją.Co do zasady kontakty z konkurencją powinny być ograniczone i nigdy nie powinny dotyczyć kwestii, takich jak ceny i inne warunki sprzedaży, klientów i dostawców.. Usługodawcy nie mogą w sposób świadomy składać fałszywych albo wprowadzających w błąd oświadczeń dotyczących konkurencji lub jej produktów, klientów lub dostawców.Bycie wraz z konkurencją członkiem stowarzyszenia handlowego lub organu ustanawiającego standardy jest akceptowalne, jeśli  podmiot ten został należycie ustanowiony, działa w uzasadnionym celu i działania te ograniczają się wyłącznie do tego celu.

Żaden z Usługodawców nie może w żadnym czasie ani w żadnych okolicznościach zawierać pisemnych ani ustnych umów ani porozumień, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, z jakimkolwiek konkurentem w odniesieniu do cen, upustów, innych warunków sprzedaży, zysków lub marż zysku, kosztów, alokacji produktów na rynkach geograficznych, alokacji klientów, ograniczeń produkcji, bojkotów klientów lub dostawców oraz ofert albo zamiaru złożenia oferty, ani nawet omawiać tych kwestii lub wymieniać informacji w odniesieniu do nich.W niektórych przypadkach legalnie działające przedsiębiorstwa typu joint venture prowadzone wspólnie z konkurencją mogą zezwalać na odstępstwa od powyższej zasady; odstępstwa takie mogą mieć również miejsce w przypadku dokonywanych w dobrej wierze zakupów od i sprzedaży na rzecz konkurencji produktów niekonkurencyjnych, przy czym Dział prawny Spółki musi najpierw przeprowadzić analizę wszystkich tego typu działań.Powyższe zakazy mają charakter absolutny i muszą być bezwzględnie przestrzegane.Zmowa wśród konkurentów jest nielegalna, a konsekwencje naruszenia tego zakazu są poważne.

Pomimo iż duch tych przepisów, zwanych „antymonopolowymi”, „o ochronie konkurencji”, „o ochronie konsumentów” lub „o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji”, jest jednoznaczny, ich zastosowanie w poszczególnych sytuacjach może być stosunkowo skomplikowane. Aby zapewnić, że Spółka w pełni przestrzega tych przepisów, każdy z nas powinien posiadać podstawową wiedzę w ich zakresie oraz w razie niejasnej sytuacji powiadomić Dział prawny tak wcześnie, jak to możliwe.

J. Szpiegostwo przemysłowe

Polityka Spółki zakłada konkurowanie z innymi podmiotami na rynku w sposób legalny.Zobowiązanie do zachowania uczciwości obejmuje poszanowanie praw konkurencji oraz przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów w odniesieniu do konkurowania z innymi podmiotami. Celem niniejszej polityki jest utrzymanie reputacji Spółki jako działającego zgodnie z prawem konkurenta oraz zapewnienie istnienia uczciwego i konkurencyjnego rynku. Spółka oczekuje od swoich konkurentów poszanowania jej praw w zakresie legalnego konkurowania na rynku i sama zobowiązuje się szanować ich prawa w ten sam sposób.ServiceUsługodawcy nie mogą kraść ani wykorzystywać w sposób niezgodny z prawem informacji, materiałów, produktów, własności intelektualnej lub informacji zastrzeżonych lub poufnych jakichkolwiek osób i podmiotów, w tym dostawców, klientów, partnerów biznesowych i konkurencji.

V. ZWOLNIENIE Z PODLEGANIA POSTANOWIENIOM NINIEJSZEGO KODEKSU

Każde zwolnienie członka zarządu Spółki lub osoby pełniącej wyższą funkcję kierowniczą w Spółce z podlegania jakiemukolwiek postanowieniu niniejszego Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki wymaga pisemnej zgody zarządu oraz niezwłocznego ujawnienia zgodnie z opisanymi poniżej procedurami. Każda zmiana niniejszego Kodeksu Postępowania Biznesowego i Etyki oraz zwolnienie z podlegania jego postanowieniom (dokonane zarówno w sposób wyraźny, jak i dorozumiany) podlega niezwłocznemu ujawnieniu przez Spółkę w drodze złożenia do komisji SEC formularza 8‑K lub poinformowania o tej zmianie lub o tym zwolnieniu na stronie internetowej Spółki w ciągu czterech dni roboczych od dnia zmiany lub zwolnienia.

VI. DZIAŁANIA DYSCYPLINARNE

Kwestie opisane w niniejszym Kodeksie Postępowania Biznesowego i Etyki mają najwyższe znaczenie dla Spółki, jej akcjonariuszy i jej partnerów biznesowych oraz mają zasadniczy charakter, jeśli  chodzi o zdolność Spółki do prowadzenia jej działalności zgodnie z wartościami, które wyznaje.Oczekujemy od wszystkich Usługodawców, że będą przestrzegać tych zasad przy wykonywaniu swoich obowiązków względem Spółki.

Spółka podejmie odpowiednie działania wobec każdego z Usługodawców, który naruszy niniejsze polityki lub inne polityki Spółki.. Działania dyscyplinarne mogą obejmować, wedle wyłącznej decyzji Spółki, rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym stosunku pracy lub stosunku biznesowego.. Jeśli Spółka poniesie z tego powodu stratę, może ona skorzystać z przysługujących jej środków prawnych wobec osób i podmiotów, które są za to odpowiedzialne.W przypadku naruszenia przepisów Spółka będzie w pełnym zakresie współpracować z właściwymi organami.

VII. POTWIERDZENIE OTRZYMANIA KODEKSU POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO I ETYKI

Kwestie opisane w niniejszym Kodeksie Postępowania Biznesowego i Etyki mają najwyższe znaczenie dla Spółki, jej akcjonariuszy i jej partnerów biznesowych oraz mają zasadniczy charakter, jeśli  chodzi o zdolność Spółki do prowadzenia jej działalności zgodnie z wartościami, które wyznaje.Oczekujemy od wszystkich Usługodawców, że będą przestrzegać tych zasad przy wykonywaniu swoich obowiązków względem Spółki.

Spółka podejmie odpowiednie działania wobec każdego z Usługodawców, który naruszy niniejsze polityki lub inne polityki Spółki.Działania dyscyplinarne mogą obejmować, wedle wyłącznej decyzji Spółki, rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym stosunku pracy lub stosunku biznesowegoJeśli Spółka poniesie z tego powodu stratę, może ona skorzystać z przysługujących jej środków prawnych wobec osób i podmiotów, które są za to odpowiedzialne.W przypadku naruszenia przepisów Spółka będzie w pełnym zakresie współpracować z właściwymi organami.

Ostatnia zmiana z 1 stycznia 2022 r.