Podmínky služby

Souhlas s podmínkami

Před vstupem na tyto webové stránky („Stránky“) nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky používání („Smlouva“). Váš přístup na tyto stránky a jejich používání se řídí touto smlouvou.Přístupem na tyto stránky nebo jejich používáním, mimo jiné včetně používání jakýchkoli služeb, softwaru nebo materiálů (jak jsou tyto pojmy definovány níže), souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami této smlouvy.Pokud s touto smlouvou nesouhlasíte, nepřistupujte na tyto stránky a nepoužívejte je.

Používání stránek

Společnost EPS US, LLC a její přidružené společnosti (dále společně jen „ePS“) vám udělují omezené oprávnění k přístupu, prohlížení, používání a stahování (v příslušných případech) softwaru, produktů, informací a materiálů dostupných na těchto stránkách nebo v souvislosti s nimi (dále společně jen „materiály“) výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití za předpokladu, že dodržíte všechny podmínky uvedené v této smlouvě a jakékoli příslušné licenční smlouvě ePS nebo jiné příslušné smlouvě ePS. Můžete si pořídit jednu (1) kopii Materiálů v rozsahu nezbytném pro používání Stránek, jak je povoleno výše, za předpokladu, že na každé takové kopii zachováte všechna oznámení o autorských právech a dalších vlastnických právech obsažená v původních Materiálech. S výjimkou výše uvedených případů nesmíte používat, vytvářet, upravovat, přeformátovávat, kopírovat, zobrazovat, předvádět, distribuovat, přenášet, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat žádné materiály, obsah, sdělení nebo služby, které jsou zobrazeny nebo na které se odkazuje na těchto stránkách. S výjimkou výše uvedeného nezískáváte žádná práva ani licence jakéhokoli druhu, včetně práv k patentům, autorským právům, obchodním tajemstvím nebo ochranným známkám.

Je zakázáno zveřejňovat nebo přenášet na tyto stránky nebo z nich jakýkoli nezákonný, výhružný, nenávistný, urážlivý, pomlouvačný, hanlivý, obscénní, pornografický, vulgární nebo sexuálně explicitní materiál nebo jakýkoli materiál, který by porušoval zákon nebo práva jiných osob nebo který by vystavoval společnost ePS nebo její zástupce, přidružené společnosti nebo partnery jakýmkoli nárokům nebo odpovědnosti.

Používáním těchto stránek, včetně jakýchkoli materiálů, komunikace, obsahu a služeb, které jsou na nich dostupné, souhlasíte s tím, že se nedopustíte žádné z následujících činností:

  • nahrávání, zveřejňování nebo jiné přenášení na Stránky nebo jejich prostřednictvím jakákoli sdělení, obsah nebo materiály, které společnost ePS považuje za nezákonné, výhružné, nenávistné, urážlivé, pomlouvačné, hanlivé, pornografické, vulgární, obscénní nebo sexuálně explicitní;
  • nahrávání, zveřejňování nebo jiné přenášení na Stránky nebo jejich prostřednictvím jakákoli sdělení, obsah nebo materiály, které by mohly být považovány za podporu nebo obhajobu jakékoli nezákonné činnosti;
  • nahrávání, zveřejňování nebo jiné přenášení na Stránky nebo jejich prostřednictvím jakoukoli komunikaci, obsah nebo materiály, které porušují a/nebo porušují jakékoli právo třetí strany nebo jakýkoli domácí nebo mezinárodní zákon, pravidlo nebo předpis, mimo jiné: (a) autorská práva, patenty, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva; (b) právo na soukromí; a (c) právo na publicitu;
  • nahrávání, zveřejňování nebo jiné přenášení na Stránky nebo jejich prostřednictvím jakákoli sdělení, obsah nebo materiály, které porušují dohodu s třetí stranou, mimo jiné včetně dohody o důvěrnosti;
  • nahrávání, zveřejňování nebo jiné přenášení na Stránky nebo jejich prostřednictvím jakákoli sdělení, obsah nebo materiály, které by mohly vystavit společnost ePS a/nebo její zástupce, přidružené společnosti nebo partnery jakýmkoli nárokům nebo odpovědnosti;
  • narušování užívání Stránek nebo přidružených či propojených stránek jiným uživatelem;
  • nahrávání, zveřejňování nebo jiné přenášení na Stránky nebo jejich prostřednictvím jakékoli viry, roboty, skripty, pavouky nebo podobné prvky nebo škodlivé, rušivé nebo destruktivní soubory či prvky;
  • vytváření falešné identity, používání nebo se pokus o používání cizího účtu, hesla, služeb nebo systémů;
  • získání přístupu nebo pokusy o získání přístupu do jakékoli oblasti nebo k obsahu, ke kterému nemáte oprávnění; a/nebo
  • narušování bezpečnost nebo jinak poškozovat Stránky nebo jakékoli služby, materiály, komunikaci, obsah, systémové zdroje, účty, hesla, servery nebo sítě připojené ke Stránkám nebo k jakýmkoli přidruženým nebo propojeným stránkám nebo přístupné jejich prostřednictvím.

Souhlasíte s tím, že společnost ePS a její zástupce, přidružené společnosti a partnery odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, závazky, škody, výdaje, náklady a poplatky za právní zastoupení vyplývající z jakéhokoli porušení (a/nebo údajného porušení) této smlouvy z vaší strany.

Partneři společnosti ePS v tomto dokumentu zahrnují nezávislé prodejce, dodavatele, poskytovatele licencí, smluvní partnery, distributory, prodejce, dealery, výrobce OEM a další strany, které mají obchodní vztah nebo potenciální obchodní vztah se společností ePS.

Použití softwaru

Veškerý software a dokumentace poskytované společností ePS a jejími poskytovateli licencí a všechny související stažené soubory, on-line materiály, opravy chyb, záplaty, verze, poznámky k vydání, aktualizace, upgrady, materiály technické podpory a informace (souhrnně „software“) jsou licencovány (nikoli prodávány). Používání softwaru podléhá podmínkám licenční smlouvy, která je přiložena k softwaru nebo je s ním dodávána (dále jen „licenční smlouva k softwaru“).. Software nesmíte používat, stahovat ani instalovat, dokud si nepřečtete a nepřijmete podmínky Licenční smlouvy na software. Získáváte pouze omezenou, nevýhradní licenci na používání softwaru výhradně pro osobní potřebu a výhradně v souladu s licenční smlouvou na software.. Software je důvěrný a je vlastnictvím společnosti ePS a jejích poskytovatelů licence.

Příspěvky uživatelů

Kromě informací umožňujících osobní identifikaci, které jsou popsány níže, souhlasíte s tím, že veškeré materiály, obsah, soubory, zprávy, informace a další sdělení, které přenesete nebo zveřejníte na těchto stránkách („sdělení“), budou považovány za nedůvěrné a nechráněné.Souhlasíte s tím, že společnost ePS a její zmocněnci, zástupci, partneři a přidružené společnosti nebudou mít žádné povinnosti týkající se vašich sdělení. Souhlasíte s tím, že společnost ePS a její pověřené osoby, zástupci, partneři a přidružené společnosti mohou volně používat, kopírovat, upravovat, veřejně předvádět, veřejně vystavovat, vytvářet odvozená díla, zveřejňovat, vyrábět, prodávat, licencovat, distribuovat, inzerovat, začleňovat a jinak používat vaše sdělení a veškerá data, obrázky, zvuky, texty a další věci v nich obsažené pro jakékoli komerční i nekomerční účely, mimo jiné včetně marketingu a vývoje produktů a služeb. Dále souhlasíte s tím, že společnost ePS a její pověřené osoby, zástupci, partneři a přidružené společnosti mohou volně používat veškerou komunikaci a veškerou zpětnou vazbu a příspěvky, které poskytnete on-line i off-line, k vytváření, zlepšování, úpravám, vytváření odvozených děl, vytváření, používání, prodeji, licencování, distribuci, veřejnému předvádění, veřejnému vystavování, prodeji a inzerci softwaru, produktů, služeb, informací, komunikace a obsahu, mimo jiné včetně softwaru, služeb a materiálů.

Správa obsahu a komunikace

Uživatelé zůstávají výhradně zodpovědní za svou vlastní komunikaci.

Ačkoli to není povinností společnosti ePS, vyhrazuje si společnost ePS právo kdykoli bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu (bez odpovědnosti vůči společnosti ePS): (a) upravit a/nebo odstranit sdělení jakéhokoli uživatele a (b) omezit, pozastavit a/nebo ukončit přístup jakéhokoli uživatele na všechny tyto stránky nebo jejich části.

Společnost ePS může, ale není povinna, monitorovat a kontrolovat (i) všechny oblasti na Stránkách, kde uživatelé přenášejí nebo zveřejňují sdělení uživatelů, mimo jiné včetně oblastí, kde jsou k dispozici služby, chatovacích místností, nástěnek a jiných uživatelských fór, a (ii) obsah veškerých sdělení uživatelů.

Používání a ochrana čísla účtu a hesla

Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti čísla účtu, názvu účtu a případně hesla.. Odpovídáte za všechny nároky, závazky, škody, ztráty, výdaje, náklady a poplatky za právní zastoupení vyplývající ze všech použití vašeho čísla účtu, názvu účtu a hesla, ať už jste k nim byli oprávněni, nebo ne, ledaže byste přístup k vašemu číslu účtu, názvu účtu a heslu získali bez vlastního zavinění nebo nedbalosti.

Osobní identifikační údaje

Pokud na tyto stránky zašlete nebo zveřejníte osobní údaje (jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo atd.), vztahuje se na nakládání s těmito údaji prohlášení společnosti ePS o ochraně osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese https://eproductivitysoftware.com/privacy/. Přístupem na tyto stránky nebo jejich používáním souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti ePS.

Odkazy na jiné webové stránky

Odkazy na webové stránky třetích stran na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí.Pokud tyto odkazy použijete, opustíte tyto stránky.Společnost ePS neprověřila všechny tyto stránky třetích stran, nekontroluje je a neodpovídá za ně ani za jejich obsah.Společnost ePS tyto stránky, informace, sdělení, obsah, software, jiné produkty nebo materiály, které se na těchto stránkách nacházejí, ani výsledky, které lze jejich používáním získat, nijak nepotvrzuje ani o nich nečiní žádná prohlášení..Pokud se rozhodnete navštívit některou ze stránek třetích stran, na které jsou odkazy na těchto stránkách, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Odmítnutí záruk

Společnost ePS nezaručuje přesnost a úplnost materiálů, sdělení, služeb a jakéhokoli jiného obsahu dostupného na těchto stránkách nebo v souvislosti s nimi (dále jen „obsah“). Společnost ePS může kdykoli a bez předchozího upozornění provést změny obsahu a služeb, produktů a cen v něm popsaných. Obsah může být zastaralý a společnost ePS se nezavazuje k jeho aktualizaci.Obsah zveřejněný na těchto stránkách může odkazovat na produkty, programy nebo služby, které nejsou ve vaší zemi dostupné. Informace o produktech, programech a službách, které vám mohou být k dispozici, získáte od místního obchodního zástupce společnosti ePS..

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ OMEZENÝCH ZÁRUK, KTERÉ MOHOU BÝT UVEDENY V DOKUMENTACI K PRODUKTU NEBO SLUŽBĚ ePS, JSOU VŠECHNY MATERIÁLY, PRODUKTY, SLUŽBY, KOMUNIKACE A OBSAH PŘEDÁVÁNY TAK, JAK JSOU, A BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK.. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ OMEZENÝCH ZÁRUK, KTERÉ MOHOU BÝT UVEDENY V DOKUMENTACI K PRODUKTU NEBO SLUŽBĚ ePS, SPOLEČNOST ePS VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ (VYJÁDŘENÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ A STANOVENÉ), VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN.. ePS NEZARUČUJE, ŽE STRÁNKY A MATERIÁLY, PRODUKTY, KOMUNIKACE, OBSAH A SLUŽBY BUDOU SPRÁVNÉ, PŘESNÉ, BEZPEČNÉ, SPOLEHLIVÉ, NERUŠENÉ, BEZ CHYB, BEZ VIRŮ A JINÝCH ŠKODLIVÝCH PRVKŮ NEBO ŽE CHYBY BUDOU ODSTRANĚNY.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ OMEZENÝCH ZÁRUK, KTERÉ MOHOU BÝT UVEDENY V DOKUMENTACI K PRODUKTU NEBO SLUŽBÁM SPOLEČNOSTI ePS, SPOLEČNOST ePS VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY VE VZTAHU K POUŽITÍ A DOSTUPNOSTI JAKÝCHKOLIV KOMUNIKACÍ, MATERIÁLŮ, PRODUKTŮ, SLUŽEB A OBSAHU, PROHLÁŠENÍ NEBO JEDNÁNÍ JAKÉHOKOLI UŽIVATELE NEBO TŘETÍ STRANY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM, JAKÉHOKOLI JEDNÁNÍ S UŽIVATELI, PRODEJCI NEBO JINÝMI TŘETÍMI STRANAMI, JAKÉHOKOLI PŘÍSTUPU K VAŠIM PŘENOSŮM NEBO DATŮM NEBO JEJICH POZMĚŇOVÁNÍ, JAKÝCHKOLI ODESLANÝCH NEBO PŘIJATÝCH NEBO NEODESLANÝCH NEBO NEPŘIJATÝCH INFORMACÍ, UKLÁDÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT, SOUBORŮ NEBO JINÉHO OBSAHU A JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ SE ODKAZUJE NEBO NA KTERÉ SE ODKAZUJE Z TĚCHTO STRÁNEK.

PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ ZÁRUK POVOLOVAT, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JSOU ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ePS A JEJÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, ZPROSTŘEDKOVATELŮ, ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PARTNERŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ OMEZENY NA NEJVĚTŠÍ ROZSAH POVOLENÝ PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM.

Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JE ÚHRADNÍ, KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ePS A JEJÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, ZPROSTŘEDKOVATELŮ, ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PARTNERŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ ZA VŠECHNY NÁROKY SOUVISEJÍCÍ S TUTO SMLOUVOU A VŠEMI MATERIÁLY, PRODUKTY, SLUŽBY, KOMUNIKACE A OBSAH, BEZ OHLEDU NA FORMU ŽALOBY (AŤ UŽ SMLUVNÍ, DELIKTNÍ, NA ZÁKLADĚ ZÁKONA NEBO JINÉ), JE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA MATERIÁLY, PRODUKTY, SLUŽBY, KOMUNIKACI NEBO OBSAH, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM SPORU.. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TATO ČÁSTKA DOSTAČUJE KE SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY A ŽE TAKOVÝ ZÁVAZEK PŘEDSTAVUJE SPRAVEDLIVÝ A PŘIMĚŘENÝ ODHAD VŠECH ZTRÁT A ŠKOD, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V PŘÍPADĚ PROTIPRÁVNÍHO KROKU NEBO OPOMENUTÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI EFI A/NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NENESE SPOLEČNOST EFI ANI JEJÍ DODAVATELÉ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNOST ZA NÁKLADY NA DODÁNÍ NÁHRADNÍHO SOFTWARU, PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB, UŠLÉ ZISKY, ZTRÁTU DAT, NÁROKY TŘETÍCH STRAN ANI ZA NÁHRADU ŽÁDNÝCH ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, EXEMPLÁRNÍCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD ANI ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU DŮVĚRY NEBO NÁHRADU PLNÍCÍ REPRESIVNÍCH FUNKCI, AŤ UŽ VZNIKNOU JAKKOLI A VYPLÝVAJÍ Z JAKÉKOLI TEORIE PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI V SOUVISLOSTI S KTERÝMKOLI SOFTWAREM, PRODUKTEM, SLUŽBAMI A/NEBO TOUTO LICENČNÍ SMLOUVOUTOTO OMEZENÍ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ePS A/NEBO JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, PARTNEŘI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI.SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE CENA MATERIÁLŮ, PRODUKTŮ, SLUŽEB, KOMUNIKACE A OBSAHU ODRÁŽÍ TOTO ROZDĚLENÍ RIZIKA. UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘEDCHOZÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZŘEKNUTÍ SE POVINNOSTÍ TVOŘÍ PODSTATNOU SOUČÁST TÉTO SMLOUVY, BEZ NÍŽ BY VÁM SPOLEČNOST ePS NEUMOŽNILA PŘÍSTUP K MATERIÁLŮM, PRODUKTŮM, SLUŽBÁM, KOMUNIKACÍM A OBSAHU.

PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UMOŽŇOVAT, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY NEMUSÍ VZTAHOVAT.. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JSOU ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ePS A JEJÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ, ZPROSTŘEDKOVATELŮ, ÚŘEDNÍKŮ, ŘEDITELŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PARTNERŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ A DODAVATELŮ OMEZENY NA NEJVĚTŠÍ ROZSAH POVOLENÝ PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM.

Omezená práva vlády USA

Užívání, duplikace nebo zveřejňování softwaru vládou USA podléhá omezením stanoveným předpisem FAR 12.212 nebo DFARS 227.7202-3–227.7202-4 a v míře požadované federálními zákony USA také minimálnímu omezení práv stanovenému předpisem FAR 52.227-14 (Restricted Rights Notice (June 1987) Alternate III(g)(3) (červen 1987)) nebo FAR 52.227-19 (červen 1987).Pokud jsou v souladu s touto smlouvou poskytována technická data, jsou tato data chráněna předpisy FAR 12.211 a DFARS 227.7102-2 a v míře výslovně požadované vládou USA podléhají omezení práv stanovenému předpisy DFARS 252.227.7015 (listopad 1995) a DFARS 252.227-7037 (září 1999). V případě úpravy nebo náhrady některého z výše uvedených předpisů bude platit následný ekvivalentní předpis.Název smluvního dodavatele je EPS US, LLC.

Práva duševního vlastnictví

Společnost ePS a její poskytovatelé licencí jsou výhradními vlastníky veškerých práv, titulů a podílů, mimo jiné včetně všech práv duševního vlastnictví, na Softwaru, Materiálech, produktech, Službách, komunikaci a obsahu poskytovaném společností ePS a na všech jejich vylepšeních, odvozených dílech a úpravách, mimo jiné včetně vylepšení, odvozených děl a úprav, které jsou založeny na vašich sděleních a vaší zpětné vazbě a příspěvcích poskytovaných on-line i off-line.

Souhlasíte s tím, že vaše sdělení budou považována za nedůvěrná a nechráněná. Souhlasíte s tím, že společnost ePS a její zmocněnci, zástupci, partneři a přidružené společnosti nebudou mít žádné povinnosti týkající se vašich sdělení.. Souhlasíte s tím, že společnost ePS a její pověřené osoby, zástupci, partneři a přidružené společnosti mohou volně používat, kopírovat, upravovat, veřejně předvádět, veřejně vystavovat, vytvářet odvozená díla, zveřejňovat, vyrábět, prodávat, licencovat, distribuovat, inzerovat, začleňovat a jinak používat vaše sdělení a veškerá data, obrázky, zvuky, texty a další věci v nich obsažené pro jakékoli komerční i nekomerční účely, mimo jiné včetně marketingu a vývoje produktů a služeb.. Dále souhlasíte s tím, že společnost ePS a její pověřené osoby, zástupci, partneři a přidružené společnosti mohou volně používat veškerou komunikaci a veškerou zpětnou vazbu a příspěvky, které poskytnete on-line i off-line, k vytváření, zlepšování, úpravám, vytváření odvozených děl, vytváření, používání, prodeji, licencování, distribuci, veřejnému předvádění, veřejnému vystavování, prodeji a inzerci softwaru, produktů, služeb, informací, komunikace a obsahu, mimo jiné včetně softwaru, služeb a materiálů.

Další informace o právech duševního vlastnictví společnosti ePS, mimo jiné včetně patentů a autorských práv, naleznete v patentových, autorských a jiných právních upozorněních na těchto stránkách a v dokumentaci k produktům a službám společnosti ePS.

Obchodní značky

Ochranné známky, loga a značky služeb („značky“) zobrazené na těchto stránkách jsou majetkem společnosti ePS nebo jiných třetích stran.. Značky nesmíte používat bez předchozího písemného souhlasu společnosti ePS nebo třetí strany, která je může vlastnit. ePS a logo ePS jsou ochranné známky společnosti EPS US, LLC.

Platné zákony a soudní příslušnost

Tyto stránky spravuje společnost ePS ze svých kanceláří ve Spojených státech. Společnost ePS neprohlašuje, že materiály na těchto stránkách jsou vhodné nebo dostupné pro použití mimo území Spojených států, a přístup k nim z území, kde je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Tato smlouva se řídí zákony státu Kalifornie a je vykládána v souladu s nimi bez ohledu na kolizní normy. Používáním těchto stránek souhlasíte s osobní příslušností a výlučnou příslušností státních a federálních soudů státu Kalifornie.

Zákony o kontrole vývozu

Software a produkty společnosti ePS podléhají vývozním zákonům a předpisům USA, včetně předpisů o řízení vývozu USA (Export Administration Regulations). Licence, kterou vám uděluje tato licenční smlouva, je podmíněna vaším dodržováním všech příslušných zákonů a předpisů o vývozu, včetně vývozních zákonů a předpisů platných v USA.

Stažením jakéhokoli softwaru nebo používáním jakéhokoli produktu, informací nebo služeb prohlašujete a zaručujete, že nejste státním příslušníkem žádné země, na kterou Spojené státy uvalily embargo, ani nejste uvedeni na seznamu osob, kterým je zakázán přístup.

Stažením jakéhokoli softwaru nebo použitím jakéhokoli jiného produktu, informací nebo služeb dále prohlašujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že nebudete používat, zveřejňovat, distribuovat, převádět, vyvážet nebo zpětně vyvážet žádnou část softwaru, materiálů, sdělení, obsahu, produktů nebo informací dostupných na těchto stránkách v jakékoli formě v rozporu s platnými zákony nebo předpisy, mimo jiné včetně zákonů a předpisů Spojených států amerických o vývozu.

Pokud se rozhodnete přistupovat na tyto stránky z území mimo Spojené státy, činíte tak z vlastní iniciativy a nesete odpovědnost za dodržování platných místních zákonů.

Obecné

Společnost ePS může tuto smlouvu kdykoli změnit aktualizací tohoto oznámení. Tuto stránku byste měli čas od času navštívit, abyste se seznámili s aktuálně platnými podmínkami používání, protože jsou pro vás závazné.. Některá ustanovení této smlouvy mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními upozorněními nebo podmínkami, které se nacházejí na jednotlivých stránkách tohoto webu.

Tyto podmínky byly vypracovány v anglickém jazyce a jejich překlad je uveden pouze pro vaše pohodlí.. Původní anglický text je závazný a má přednost v případě jakýchkoli rozdílů mezi anglickou verzí a překladem

Datum účinnosti: 1. února 2022