Podmínky nákupní objednávky

Podmínky

Přijetí – Vystavením této objednávky společnost EPS US, LLC nebo některá z jejích dceřiných a přidružených společností („ePS“) přijímá nabídku Prodávajícího.

Realizací dodávky podle této Objednávky Prodávající uznává všechny podmínky z této Nákupní objednávky jako závazné. Pro společnost ePS nejsou závazné žádné další či jiné podmínky, pokud se k nim společnost ePS výslovně nezaváže v samostatně podepsané písemné dohodě.

Cena – Prodávající souhlasí s tím, že: (a) cena za jednotku nebo celková cena uvedená na přední části této objednávky je pevná, nebude navyšována a zahrnuje všechny příslušné daně; (b) pokud je cena v této objednávce vynechána, cena pro ePS není vyšší než nejnižší převládající cena Prodávajícího za položky podobné kvality a množství platná v den přijetí této objednávky a (c) ePS bude mít plný prospěch z jakéhokoli snížení ceny jakýchkoli položek, na které se vztahuje tato objednávka, pokud k tomuto snížení dojde po přijetí objednávky Prodávajícím.

Platební podmínky – Platební podmínky jsou 60 dnů od převzetí zboží, pokud není dohodnuto jinak v písemné podobě, nebo pokud není jinak uvedeno na přední straně objednávky.

Příplatky – Žádné příplatky jakéhokoli druhu, včetně poplatků za balení nebo přepravu, nebudou hrazeny, pokud to předem písemně neurčí společnost ePS..Prodávající je povinen použít příslušné specifikace společnosti ePS pro obaly, tak jak je stanoveno pro danou přepravu/dodávku.

Dodání – V rámci této nákupní objednávky hraje rozhodující roli čas.. Pokud nebude dodávka realizována ve lhůtě stanovené touto smlouvou, vyhrazuje si společnost ePS kromě svých dalších práv a opravných prostředků také právo (a) ukončit tuto objednávku výpovědí (s účinností od okamžiku, kdy ji prodávající obdrží), která se vztahuje na položky, které ještě nebyly dodány, a (b) zakoupit náhradní položky jinde s tím, že prodávající uhradí společnosti ePS veškeré vzniklé ztráty a dodatečné náklady a výdaje. Položky dodané ePS před termínem uvedeným v tomto dokumentu mohou být podle vlastního uvážení společnosti ePS vráceny prodávajícímu, a to na jeho náklady.

Vlastnické právo a riziko ztráty všech položek zakoupených společností ePS na základě této objednávky přechází na společnost ePS okamžikem převzetí položek společností ePS, a to: (i) v určeném výrobním závodě společnosti ePS v případě vnitrostátních zásilek (včetně zásilek v rámci EU) nebo (ii) v bodě určení (v přístavu, na letišti apod.) v případě mezinárodních zásilek. Pokud není v této objednávce stanoveno jinak, společnost ePS bude jednat jako zástupce Dodavatele a zajistí pojištění proti riziku ztráty, vybere přepravní společnost, zajistí a uhradí přepravu všech položek zakoupených v rámci této objednávky.

Záruky –

A. Přijetím této Nákupní objednávky prodávající zaručuje svoji odpovědnost za fakt, že společnost ePS spoléhá na jeho odborné znalosti v oblasti návrhu, výroby, instalace a údržby zařízení, na které se vztahuje tato objednávka, a také na to, že všechny činnosti vykonává bezpečným způsobem, a že položky, které mají být dodány podle této objednávky, budou: (1) plně odpovídat specifikacím, plánům, výkresům a údajům společnosti ePS nebo případnému vzorku Prodávajícího; (2) vhodné pro použití zamýšlené společností ePS; a (3) nebudou obsahovat žádné skutečné ani řešené porušení patentů, autorských práv nebo ochranných známek. infringement. Prodávající ručí za vlastnická práva k položkám objednávky.

B. Záruky uvedené v tomto dokumentu doplňují všechny uvedené záruky: (1) výslovně stanovené podle Jednotného obchodního zákoníku ve znění přijatém státem Kalifornie; (2) předpokládané podle Jednotného obchodního zákoníku ve znění přijatém státem Kalifornie; (3) výslovně poskytnuté prodávajícím; a tyto (4) trvají po přiměřenou dobu po přijetí a zaplacení ze strany ePS.

Fakturace – Každá faktura vystavená na základě Nákupní objednávky musí splňovat následující podmínky:

  1. musí být vystavena pro každou dodávku zvlášť;
  2. nebude se vztahovat na více než jednu Nákupní objednávku;
  3. musí obsahovat číslo Nákupní objednávky, v rámci které byla vystavena;
  4. bude vystavena k příslušnému platebnímu účtu, jak je uvedeno v této objednávce.

Lhůta splatnosti každé faktury se počítá od data přijetí faktury příslušným oddělením účtárny.

Kontrola – Každá položka zakoupená podle této smlouvy podléhá kontrole a schválení společnosti ePS na místě, které může společnost ePS v přiměřeném rozsahu stanovit.Společnost ePS si výslovně vyhrazuje právo bez přijetí jakékoli odpovědnosti odmítnout a nepřijmout položky, které ve všech ohledech neodpovídají: (a) jakýmkoli pokynům obsaženým v tomto dokumentu; (b) specifikacím, výkresům, plánům a údajům společnosti ePS; a (c) zárukám Prodávajícího, ať už jsou tyto záruky výslovné nebo předpokládané. Nevyhovují položky může společnost ePS na základě vlastního uvážení zadržet, a to na pokyn Prodávajícího, na jeho riziko a po oznámení Prodávajícímu, nebo mu takové položky na jeho náklady vrátit.

Změny – ePS si vyhrazuje právo kdykoli změnit jednu nebo více z následujících položek: (a) specifikace, výkresy, plány a údaje zahrnuté do této objednávky, pokud mají být nakupované položky vyrobeny speciálně pro společnost ePS; (b) způsob balení, obalů nebo přepravy; a (c) místo a/nebo čas dodání. Pokud jakákoli taková změna způsobí zvýšení nebo snížení nákladů nebo času potřebného k plnění, bude provedena spravedlivá úprava ceny nebo harmonogramu dodávek, případně obojího. Jakýkoli nárok na úpravu ze strany Prodávajícího bude považován za neuplatněný, pokud nebude uplatněn písemně do třiceti (30) dnů od obdržení změny Prodávajícím.

Odškodnění – Prodávající odškodní, bude bránit a ochrání společnost ePS před veškerými ztrátami, žalobami, škodami, závazky a vyčísleními škod, které mohou vzniknout na základě nebo v souvislosti s plněním Prodávajícího podle této Nákupní objednávky nebo položek či služeb poskytovaných na jejím základě.

Patenty – Prodávající odškodní společnost ePS a na vlastní náklady ji ochrání před všemi žalobami, akcemi nebo řízeními, v nichž bude společnost ePS, kterýkoli z distributorů nebo prodejců společnosti ePS nebo uživatelé, nájemci nebo zákazníci a uživatelé jakýchkoli výrobků společnosti ePS žalováni z důvodu skutečného nebo údajného porušení autorských práv, ochranných známek nebo amerického či zahraničního patentu v důsledku používání nebo prodeje položek zakoupených podle této smlouvy.

Pokud je na základě žaloby pro porušení patentu vydán proti Prodávajícímu nebo společnosti ePS soudní příkaz, který zakazuje nebo omezuje používání jakýchkoli položek zakoupených podle této smlouvy, Prodávající na žádost společnosti ePS dodá společnosti ePS náhradní položky podobného druhu a kvality, které neporušují patentové právo, a to bez dalších nákladů, nebo získá licenci pro společnost ePS na používání položek porušujících patentové právo, a to bez dalších nákladů pro společnost ePS.

Majetek společnosti ePS – Pokud není písemně dohodnuto jinak, zůstává veškeré nářadí, vybavení nebo materiál jakéhokoli druhu, které společnost ePS poskytla prodávajícímu nebo které společnost ePS uhradila, a jakékoli jejich náhrady nebo jakýkoli materiál, který je jejich součástí či je k nim připevněn, majetkem společnosti ePS.Tento majetek a (pokud je to prakticky možné) jeho jednotlivé položky, musí být zřetelně označeny nebo jinak vhodně identifikovány jako majetek společnosti eProductivity Software a musí být bezpečně uloženy odděleně od majetku Prodávajícího.

Prodávající nesmí nahradit majetek společnosti ePS žádným jiným majetkem a nesmí tento majetek používat jinak než k plnění objednávek společnosti ePS.Takový majetek, který je v úschově nebo pod kontrolou Prodávajícího, je jím uchováván výhradně na jeho riziko a musí být pojištěn Prodávajícím na jeho náklady na částku rovnající se reprodukční ceně s proplacením ztráty ve prospěch společnosti ePS. Tento majetek musí být připraven k přepravě a dodán v dobrém stavu, s výjimkou běžného opotřebení, do závodu společnosti ePS nebo, podle volby společnosti ePS, dle doložky F.O.B. do závodu prodávajícího, a to ihned po vyžádání ze strany společnosti ePS.

Dodržování zákonných požadavků – Po přijetí této Nákupní objednávky Prodávající zaručuje a prohlašuje, že dodržuje a bude dodržovat všechna příslušná ustanovení federálních, státních a místních zákonů a předpisů. Aniž by byla omezena obecná platnost výše uvedených ustanovení, prodávající přijetím této kupní objednávky potvrzuje, že zboží, které má být dodáno, nebo služby, které mají být poskytnuty podle této objednávky, byly nebo budou vyrobeny nebo provedeny v souladu se všemi příslušnými požadavky článků 6, 7 a 12 zákona Fair Labor Standards Act (o spravedlivých pracovních standardech), v platném znění, a se všemi platnými a použitelnými předpisy a nařízeními správce odboru Wage and Hour Division vydanými v rámci článku 14 téhož dokumentu..Prodávající rovněž zaručuje a prohlašuje, že všechny chemické látky jsou uvedeny na seznamu chemických látek nebo byly předloženy k zařazení na takový seznam, který sestavil správce Agentury pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency) podle zákona o kontrole toxických látek (Toxic Substances Control Act). Prodávající dále zaručuje a prohlašuje, že ceny účtované společnosti ePS jsou dostupné i jakémukoli jinému zákazníkovi Prodávajícího, který by si přál uzavřít s Prodávajícím smlouvu na stejné množství a kvalitu zboží.

Dodržování Kodexu obchodního chování a etiky – Po přijetí této Nákupní objednávky prodávající zaručuje a prohlašuje, že dodržuje a bude dodržovat všechny platné zákony na ochranu před obchodováním s lidmi, proti otroctví, proti úplatkářství a proti korupci, mimo jiné včetně amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách z roku 1977 a britského zákona o úplatkářství z roku 2010, a bude rovněž dodržovat Kodex obchodního chování a etiky společnosti ePS, který je k dispozici na adrese https://eproductivitysoftware.com/code-of-conduct/.

Důvěrný vztah – Prodávající bude považovat všechny specifikace, výkresy, plány a údaje dodané společností ePS za důvěrné informace. Prodávající nesmí poskytnout žádné informace týkající se této Nákupní objednávky žádné třetí osobě, která není oprávněna je obdržet.

Vyloučení veřejnosti – Prodávající nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti ePS: (a) vydat žádnou tiskovou zprávu, veřejné oznámení, popření nebo potvrzení této Nákupní objednávky nebo jejího předmětu, ani (b) jakýmkoli způsobem inzerovat nebo zveřejňovat skutečnost, že společnost ePS zadala tuto Nákupní objednávku.

Ukončení vztahu – Nejpozději do devadesáti (90) dnů po ukončení vztahu předloží Prodávající společnosti ePS žádost o náhrady z důvodu ukončení (dále jen „Žádost“) na formuláři předepsaném společností ePS, ve kterém uvede částky splatné Prodávajícímu po ukončení smlouvy. Pokud Prodávající nepředloží Žádost v této lhůtě, může společnost ePS nezávisle určit částku, kterou Prodávajícímu případně dluží, a toto určení bude konečné. Odpovědnost společnosti ePS za materiál, dokončené práce, rozpracované práce a ukončené práce bude omezena na ty materiály, dokončené práce, rozpracované práce a ukončené práce, které Prodávajícímu skutečně vznikly k účelu splnění předmětu Nákupní objednávky, a to do devadesáti (90) dnů od data účinnosti ukončení. Žádost prodávajícího musí zahrnovat náklady jím skutečně vynaložené před oznámením o ukončení vztahu a v očekávání provedení objednaných prací do rozsahu vztahujícího se k přípravě již hotového zboží, které má být dodáno do devadesáti (90) dnů od oznámení o výpovědi. Žádost musí být ponížena o: (1) všechny případné platby, které byly Prodávajícímu vyplaceny na základě Nákupní objednávky před datem účinnosti ukončení vztahu; (2) veškeré pohledávky, které může mít společnost ePS vůči Prodávajícímu v souvislosti s Nákupní objednávkou; a (3) dohodnutou cenu výtěžku z prodeje veškerého materiálu, který se vztahuje na ukončené práce, nebo částku rovnající se ceně pro Prodávajícího na veškerý materiál, který si Prodávající ponechal.

Strany uznávají, že v některých případech může Prodávající nakupovat suroviny nebo komponenty a provádět práce, i když společnost ePS nevystavila závaznou Nákupní objednávku.. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, společnost ePS v žádném případě a za žádných okolností neodpovídá za nedokončenou výrobu, suroviny, komponenty nebo jakékoli jiné výdaje či škody jakéhokoli druhu nebo povahy nad rámec těch, které jsou nezbytné pro splnění Nákupních objednávek společnosti ePS a/nebo potvrzení dříve vydaných na základě takových objednávek.

Rovné příležitosti v zaměstnání – Prodávající je povinen dodržovat všechna ustanovení výkonného nařízení 11246 ze dne 24. září 1965 a všechna pravidla, předpisy a příslušné příkazy ministra práce týkající se rovných příležitostí v zaměstnání, přičemž toto nařízení, všechny předpisy a příkazy jsou do tohoto dokumentu začleněny prostřednictvím tohoto odstavce..Na žádost společnosti ePS je prodávající povinen neprodleně vyhovět všem požadavkům na provedení jakýchkoli osvědčení požadovaných podle nařízení 11246.

Obecné –

(a) (a)  je-li tato Nákupní objednávka vystavena na základě existující smlouvy, řídí se rovněž podmínkami takové smlouvy. V případě jakéhokoli rozporu s ustanoveními této smlouvy mají přednost smluvní podmínky. (b) Prodávající nesmí postoupit tuto Nákupní objednávku ani delegovat její plnění bez písemného souhlasu společnosti ePS. (c) Zřeknutí se nároků jedné ze stran z jakéhokoli neplnění povinností druhou stranou podle této smlouvy nebude považováno za zřeknutí se této strany od jakéhokoli jiného nároku z neplnění povinností. (d) Prodávající nesmí měnit tuto Nákupní objednávku ani zasílat nevyhovující položky bez předchozího písemného souhlasu společnosti ePS. Jakýkoli přijatý materiál, který nebude přesně odpovídat specifikaci, bude odmítnut jako porušení garance Nákupní objednávky, pokud před přijetím materiálu neexistuje platná odchylka společnosti ePS od dané specifikace. (e) Pokud bude na žádost společnosti ePS proveden jakýkoli výzkum a vývoj týkající se jakýchkoli položek prodávaných podle této smlouvy nebo v očekávání této smlouvy, jehož výsledkem budou jakékoli patenty, ochranné známky nebo autorská práva, vlastnické právo k nim přejde na společnost ePS. (f) Pokud prodávající nedodrží kterýkoli z výše uvedených odstavců, může společnost ePS zrušit tuto Nákupní objednávku bez jakýchkoli závazků s výjimkou dodávek, které již byly společností ePS přijaty. (g) Tato Nákupní objednávka se řídí a vykládá podle zákonů státu Kalifornie bez ohledu na kolizní normy. Pokud jde o jakékoli spory vyplývající z této Nákupní objednávky, každá strana souhlasí s osobní a výlučnou příslušností a místem konání státních soudů v okrese San Mateo v Kalifornii nebo federálního soudu pro severní okres Kalifornie. (h) Každé ustanovení této Nákupní objednávky se považuje za samostatné. IPokud soud shledá některé ustanovení nezákonným nebo neplatným, bude toto ustanovení považováno za neplatné. Všechna zbývající ustanovení Nákupní objednávky zůstávají v platnosti a účinnosti. (i) Nákupní objednávka plně vyjadřuje všechny podmínky smlouvy a je úplným a výlučným vyjádřením těchto podmínek.. Jakákoli prohlášení, sliby, záruky nebo prohlášení zástupců společnosti ePS, která se jakýmkoli způsobem liší od podmínek této písemné smlouvy, nebudou mít žádnou platnost ani účinek. (j) Tyto podmínky byly vypracovány v anglickém jazyce a jakýkoli překlad je uveden pouze pro pohodlí Prodávajícího.Původní anglický text je závazný a má přednost v případě jakýchkoli sporů nebo rozdílů mezi anglickou verzí a překladem.

Datum účinnosti: 1. února 2022