Licenční a kupní smlouva

Version 01.01.2022

1. License

a. Obecné: EPS vám uděluje omezenou, osobní, nepřenosnou neexkluzivní licenci pro použití nebo přístup k Softwaru a dokumentaci, a to pouze pro účely specifikované v dokumentaci. Možnost používání a získání přístupu k produktu nebo dokumentaci máte pouze vy, vaši zaměstnanci, oprávněné nezávislé smluvní strany a vaši koncoví uživatelé. Software je licencován, není prodáván. Nemáte žádná vlastnická práva, výslovná či předpokládaná, ani žádná jiná práva k Softwaru nebo dokumentaci než ta, která jsou uvedena v této smlouvě. Nemáte právo poskytovat další licence, dílčí licence, kopírovat, upravovat, vylepšovat, opravovat chyby, vytvářet odvozená díla, dekompilovat, dešifrovat, zpětně rekonstruovat nebo rozebírat software (včetně jakýchkoli databází) nebo dokumentaci a ani to nesmíte umožnit žádné třetí straně. Nemáte právo pronajímat, podnajímat, půjčovat ani jinak distribuovat nebo používat software nebo dokumentaci v rámci jakéhokoli sdíleného používání, poskytování služeb nebo jakýmkoli jiným podobným způsobem, který by mohl vést k tomu, že se software nebo dokumentace stanou zcela nebo zčásti předmětem jakékoli vyloučené licence. V případě uvedení nového produktu nebo v případě aktualizace, vydání nebo upgradu mohou vstoupit v platnost dodatečné podmínky a ujednání.

b. b. Časově neomezená licence: pokud vám byla udělena časově neomezená licence, tato licence může být ze strany EPS odvolána, pokud přerušíte údržbu softwaru za jakákoli dvě (2) po sobě jdoucí období roční údržby. YNa určeném místě (místech) instalace můžete nainstalovat pouze tolik kopií softwaru, na které vám byla udělena licence, a to pro použití vámi, vašimi zaměstnanci nebo oprávněnými nezávislými smluvními partnery. Jednu další kopii si můžete si vytvořit a ponechat pro účely zálohování. Můžete také změnit jakékoli své místo instalace, pokud získáte předchozí písemný souhlas společnosti EPS.

c. Časově omezená licence: Pokud vám byla udělena časově omezená licence, má tato licence počáteční dobu platnosti tři (3) roky od data zahájení, není-li v nákupní dokumentaci uvedeno jinak. Pokud společnosti EPS nepodáte písemné oznámení o výpovědi alespoň 90 dní před koncem úvodního období platnosti licence nebo jakéhokoli prodlouženého období, platnost licence a dané období se automaticky obnoví podle aktuálně platných cen společnosti EPS. Možnost získání přístupu k produktu máte pouze vy, vaši zaměstnanci, oprávněné nezávislé smluvní strany a vaši koncoví uživatelé. To vše pouze ve vztahu k vaší společnosti. Je výhradně vaší odpovědností, aby byly z vaší strany údaje poskytovány včas, přesně a aby odrážely vaše požadavky. Je vaší povinností odškodnit a vyvázat společnost EPS z jakékoli odpovědnosti za škody a náklady vyplývající z vámi zadávaných údajů, případně údajů zadaných vašimi koncovými uživateli nebo vaším jménem.

d. d. Materiály třetích stran: Některé materiály třetích stran distribuované společně s produktem mohou podléhat jiným podmínkám. Ty většinou najdete v samostatné licenční smlouvě nebo souboru Read Me, který je dodáván spolu s materiály těchto třetích stran. Tato licence se nevztahuje na žádný software třetích stran s výjimkou případů, které jsou uvedeny v této dokumentaci.

e. Neoprávněné použití: PRODUKT MŮŽE OBSAHOVAT LICENČNÍ KLÍČ, KTERÝ CHRÁNÍ PRODUKT PŘED NEOPRÁVNĚNÝM POUŽITÍM. SPOLEČNOST EPS MŮŽE PO UKONČENÍ PLATNOSTI VAŠÍ LICENCE LICENČNÍ KLÍČ SPUSTIT NEBO DEAKTIVOVAT. BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE LICENČNÍ KLÍČ NENÍ VIRUS A ŽE JEHO SPUŠTĚNÍ NEBO DEAKTIVACE MŮŽE VÉST K NEFUNKČNOSTI PRODUKTU NEBO JEHO ČÁSTI.. POKUD DOJDE KE SPUŠTĚNÍ NEBO DEAKTIVOVÁNÍ LICENČNÍHO KLÍČE DLE USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, MŮŽE TO PRO VÁS ZNAMENAT POVINNOST ZAPLACENÍ AKTUÁLNÍHO LICENČNÍHO POPLATKU SPOLEČNOSTI EPS, ABY MOHLO DOJÍT K OPĚTOVNÉ AKTIVACI PRODUKTU.

Instalace a profesionální služby

a. Installation: Unless specified in the Purchase Documentation, the installation and implementation of the Product is your exclusive responsibility.Společnost EPS není nijak odpovědná za to, aby produkt po jakékoli modifikaci fungoval na konkrétním hardwarovém systému, konfiguraci nebo platformě nebo s jiným softwarem.

b.b. Profesionální služby: Můžete od společnosti EPS zakoupit profesionální služby a je možné sepsat pracovní prohlášení, které bude podrobně popisovat rozsah, dobu trvání a poplatky za profesionální služby, to vše v souladu s touto smlouvou. Všechny předplacené profesionální služby musí být využity do dvaceti čtyř (24) měsíců od počátečního data.

c. Kompenzace a výdaje: Poskytování profesionálních služeb u zákazníka se řídí standardním 8 hodinovým režimem pracovního dne. Další hodiny budou společností EPS účtovány za v tu dobu platné ceny, pokud nebudou dohodnuty ceny jiné. Zákazník uhradí společnosti EPS veškeré přiměřené výdaje (včetně cestovného, ubytování a stravy) vzniklé v souvislosti s poskytováním profesionálních služeb na místě. Profesionální služby plánované a/nebo prováděné (i) po pracovní době ve všední dny nebo (ii) v sobotu budou fakturovány ve výši 150 % aktuálních cen profesionálních služeb společnosti EPS. Profesionální služby plánované a/nebo prováděné (i) v neděli nebo v době státem uznaných státních svátků budou fakturovány ve výši 200 % aktuálních cen profesionálních služeb společnosti EPS.

3. Hostovaná řešení

Pokud je software hostován společností EPS nebo jí určeným poskytovatelem třetí strany, platí následující dodatečné podmínky:

Přístup: Společnost EPS nebo jí určený poskytovatel vám poskytne vše nezbytné k tomu, abyste získali ke službě Přístup, a to včetně hesla (hesel).

b. Zadávání dat: Veškerá data generovaná prostřednictvím vašeho přístupu jsou ukládána na serverech společnosti EPS nebo serverech jejích poskytovatelů, kteří představují třetí strany.

c. Bezpečnost hesel: Je výhradně vaší odpovědností zajistit, (i) aby přístup k heslům pro přístup k produktu měly pouze oprávněné osoby, (ii) aby byly pro váš přístup správně přiděleny role a úrovně oprávnění, (iii) aby se všechny osoby chovaly v souladu s pravidly pro přístup a (iv) aby zachovávaly důvěrnost a integritu hesel a úrovní oprávnění. Je vaší povinností chránit společnost EPS před jakoukoli odpovědností a uhradit jí veškeré náklady vzniklé v souvislosti se škodami, které vzniknou v důsledku nedodržení podmínek uvedených v této části dokumentace.

d. d. Plánované prostoje a upgrady: Čas od času dochází k prostojům. Ty jsou nezbytné pro provádění pravidelné údržby technologií podporujících fungování produktu. Společnost EPS vynakládá ekonomicky přiměřené úsilí pro to, aby prostoje probíhaly mimo běžnou pracovní dobu. Kromě standardního softwaru může společnost EPS čas od času provádět instalace nového nebo aktualizovaného softwaru, včetně podpůrného softwaru a firmwaru, a to za účelem zajištění trvalé stability a bezpečnosti hostovaných řešení. Realizaci ekonomicky přiměřených operací a upgradů byste měli akceptovat bez zbytečných prodlení nebo námitek.

Neočekávané výpadky: Společnost EPS vynaloží ekonomicky přiměřené úsilí na to, aby zabránila neočekávaným výpadkům a v případě jejich vzniku co nejdříve obnovila přístup k produktu. Pokud nebudete mít přístup k produku po dobu delší než dvě (2) po sobě jdoucí hodiny během 24hodinového období, a důvodem bude neočekávaný výpadek, za který nese odpovědnost společnost EPS, můžete požádat o kredit ve výši ceny za jeden den poskytování služby (cena se vypočítá na základě denního průměru z měsíční faktury). TOTO JE VAŠE JEDINÉ A VÝHRADNÍ ODŠKODNĚNÍ A ZÁROVEŇ VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EPS ZA NEPLÁNOVANÉ PROSTOJE NEBO VÝPADKY. SPOLEČNOST EPS ZÁROVEŇ NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S NEPLÁNOVANÝMI PROSTOJI NEBO VÝPADKY.

f.Sebehostitelský režim: Máte vždy právo hostovat produkt sami z jiného umístění, a, pokud vám byla udělena časově omezená licence, nadále platit poplatky za časově omezenou licenci na Software. Veškeré profesionální služby realizované společností EPS při migrování z hostovaného řešení na sebehostitelské řešení jsou účtovány podle standardních sazeb společnosti EPS.

g.Údržba:.:.Pokud je vám udělena časově neomezená licence jako hostované řešení, musíte zůstat v programu údržby po celou dobu, po kterou vám společnost EPS nebo jí určený poskytovatel třetí strany poskytuje hostingové služby.

Poplatky a doručení

a. Fees: You shall pay all applicable Fees.

b. b. b. Vlastnické právo a riziko ztráty: Vlastnické právo a riziko ztráty jakéhokoli média nebo hardwaru, který je součástí produktu, přechází na vás již v daném výrobním závodě (závodech) nebo skladu (skladech) společnosti EPS.. Pokud je produkt dodáván elektronicky, riziko ztráty na vás přechází v okamžiku, kdy je vám produkt zpřístupněn nebo je vám udělen přístup k němu.

c. Dodávka hardwaru: Pokud není v nákupní dokumentaci uvedeno jinak, v případě nákupu hardwaru: (i) EPS bude jednat jako váš zástupce a zajistí pojištění proti riziku ztráty a/nebo zajistí a uhradí přepravu, (ii) vy uhradíte EPS veškeré poplatky spojené s přepravou hardwaru na základě faktury EPS za tyto náklady.Společnost EPS vynaloží ekonomicky přiměřené úsilí, aby dodala hardware co nejdříve po uzavření smlouvy a po obdržení požadovaných záloh..Pokud požádáte o odklad doručení nebo jinak způsobíte zpoždění v procesu přepravy, vyhrazuje si společnost EPS právo účtovat vám zvlášť veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s platbou logistické společnosti za skladování a uskladnění hardwaru vaším jménem.

5. Údržba produktu

a. Vlastnické právo a riziko ztráty: Pokud včas uhradíte všechny příslušné poplatky, společnost EPS nebo jí určený poskytovatel vám poskytne pro produkt službu údržby v délce jednoho roku. Podmínky údržby se automaticky obnovují na po sobě jdoucí 12měsíční období, pokud je jedna ze stran nezruší písemným oznámením nejméně 30 dní před datem obnovení údržby. Bez ohledu na výše uvedené lze údržbu některých produktů (např. jednotlivých softwarových modulů, které jsou součástí softwarového řešení EPS) zrušit pouze v případě, že tyto produkty již nepoužíváte. V případě, že si přejete zrušit údržbu některého produktu, obraťte se nejprve na společnost EPS.

b. b. Vlastnické právo a riziko ztráty: Abyste mohli používat jakoukoli aktualizaci nebo upgrade, musíte mít platnou licenci., Použitím upgradu nebo aktualizace automaticky zaniká vaše licence na jakoukoli předchozí verzi produktu. Pokud (i) máte zastaralou verzi produktu nebo (ii) nemáte uhrazené poplatky za údržbu v důsledku toho, že jste včas nezaplatili poplatky za údržbu, a chcete svou verzi produktu aktualizovat, musíte zaplatit všechny dosud nesplacené poplatky, zároveň vám mohou být účtovány další poplatky spojené s převodem nebo konverzí starých dat. Společnost EPS si vyhrazuje právo ukončit údržbu všech zastaralých verzí produktu.

6. Záruka a zřeknutí se odpovědnosti.

a. Omezené záruky: Společnost EPS vám zaručuje, že (i) EPS má právo udělit licenci, (ii) za předpokladu, že včas zaplatíte všechny příslušné poplatky, budou produkty, které vám budou dodány, fungovat v souladu s aktuálními platnými specifikacemi EPS, pokud budou řádně nainstalovány všechny dostupné aktualizace, upgrady a opravy chyb, a (iii) veškeré profesionální služby, které si zakoupíte, budou poskytovány řádně a odborně v souladu s obecně uznávanými průmyslovými standardy.Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené (A) jakýmkoli zařízením nebo softwarem, které nebyly dodány nebo schváleny pro použití společností EPS, (B) jakoukoli úpravou výrobku provedenou vámi, vašimi zaměstnanci nebo jakoukoli třetí stranou jednající vaším jménem, (C) jakoukoli nehodou, zanedbáním, nesprávným použitím nebo zneužitím vámi, vašimi zaměstnanci nebo jakoukoli třetí stranou jednající vaším jménem nebo (D) vystavením výrobku podmínkám mimo rozsah specifikací prostředí, napájení a provozních specifikací uvedených společností EPS.Pokud se bude společnost EPS snažit zjistit příčinu jakéhokoli zjištěného porušení této omezené záruky, je vaší povinností bez odkladu a úplně s EPS spolupracovat.

b. b. Bezpečnost vašich systémů: Vaší výhradní odpovědností je (i) zajištění důvěrnosti, bezpečnosti a integrity vašeho síťového připojení, dat a serverů, (ii) prevence a převzetí rizika ztráty nebo poškození jakýchkoli dat na vašich serverech a (iii) udržování archivních a záložních kopií všech dat.

c. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA ZÁRUKU A NÁHRADY: V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JSOU ZÁRUKY A NÁHRADY UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ VÝLUČNÉ A NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY A OPRAVNÉ PROSTŘEDKY.SPOLEČNOST EPS, JEJÍ DODAVATELÉ A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI DALŠÍ ZÁRUKY A NÁHRADY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, JAKÝCHKOLI ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE BEZPEČNOSTI A JAKÉKOLI ZÁRUKY, ŽE PROVOZ PRODUKTU BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ.. SPOLEČNOST EPS NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ANI JINÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VÝKONU NEBO SPOLEHLIVOSTI JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝMI ZÁKONY MÁTE K DISPOZICI JEDINOU A VÝHRADNÍ NÁHRADU V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PODMÍNEK TĚCHTO OMEZENÝCH ZÁRUK. ZÁROVEŇ JE JEDINOU A VEŠKEROU ODPOVĚDNOSTÍ SPOLEČNOSTI EPS A JEJÍCH DODAVATELŮ V SOUVISLOSTI S PORUŠENÍM TĚCHTO OMEZENÝCH ZÁRUK, DLE VÝBĚRU EPS BUĎ (1) OPRAVA NEBO VÝMĚNA PRODUKTU NEBO OPĚTOVNÉ POSKYTNUTÍ SLUŽBY, KTERÁ NESPLŇUJE OMEZENOU ZÁRUKU, NEBO (2) VRÁCENÍ PENĚZ VE VÝŠI AKTUÁLNÍ PŘIMĚŘENÉ OBCHODNÍ HODNOTY (POKUD EXISTUJE) PRODUKTU NEBO SLUŽBY, KTERÁ NESPLŇUJE OMEZENOU ZÁRUKU. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ SE PENÍZE NEVRACEJÍ, NEREFUNDUJÍ, NEVYMĚŇUJÍ ANI NENAHRAZUJÍ.

7. Infringement Indemnification.

Společnost EPS vás odškodní v případě nároků duševního vlastnictví a poskytne vám náhradu škody, kterou jste utrpěli platbou straně uplatňující nárok z duševního vlastnictví na základě pravomocného rozsudku, proti kterému se nelze odvolat, kdy rozsudek říká, že výrobek přímo porušuje práva duševního vlastnictví některé třetí strany.. Pokud do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o nároku duševního vlastnictví dozvíte, neoznámíte písemně tuto skutečnost společnosti EPS a neposkytnete jí řádné a úplné informace, a také pomoc a výhradní oprávnění k obhajobě nebo vyřešení nároku duševního vlastnictví, bude společnost EPS zbavena svých povinností dle tohoto oddílu. Pokud je podle názoru společnosti EPS pravděpodobné, že se produkt nebo jakákoli jeho část stane předmětem nároku s ohledem na porušení práv duševního vlastnictví třetích stran, nebo pokud je soudně rozhodnuto, že produkt nebo jakákoli jeho část je příčinou porušení práv duševního vlastnictví třetích stran, může společnost EPS podle svého uvážení (i) získat pro vás licenci nebo právo na používání práv duševního vlastnictví třetích stran, abyste mohli produkt nadále používat, nebo (ii) nahradit nebo upravit produkt jinou vhodnou a přiměřeně rovnocennou technologií nebo částmi, které neporušují práva třetích stran, nebo (iii) pokud není z obchodního hlediska přiměřené podniknout kroky popsané v bodech (i) nebo (ii) této věty, ukončit platnost vaší licence a v případě, že produkt vrátíte společnosti EPS, vrátit část vámi zaplaceného licenčního poplatku ve výši, která dnes odpovídá svojí hodnotou hodnotě zaplacené v době pořízení produktu. Společnost EPS není odpovědná, zavázána ani povinna vás odškodnit nebo vám cokoli hradit, pokud údajné porušení vyplývá ze (i) splnění vašich požadavků nebo specifikací, které jsou mimo standardní specifikace společnosti EPS pro daný produkt, (ii) jakéhokoli doplnění nebo začlenění nebo úpravy produktu na vaši žádost, (iii) jakékoli kombinace produktu s jakýmkoli výrobkem nebo softwarem, který neposkytuje společnost EPS, nebo (iv) použití produktu v praxi jiného procesu nebo systému, než pro který byl určen. V jakémkoli případě popsaném v předchozí větě je vaší povinností bránit a/nebo vypořádat jakýkoli nárok vznesený proti společnosti EPS, a to na vlastní náklady. Zároveň je vaší povinností odškodnit společnost EPS za veškeré náklady, právní poplatky, jiné výdaje a škody, ke kterým dojde v souvislosti s obhajobou nebo vypořádáním nároku.

PRÁVA, KTERÁ VÁM V TÉTO ČÁSTI BYLA UDĚLENA, JSOU JEDINÝMI A VÝHRADNÍMI NÁHRADAMI V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ÚDAJNÉHO PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ NENÍ ZAKÁZÁN ZÁKONEM, NENESE SPOLEČNOST EPS ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZÁVISLÉ, EXEMPLÁRNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY NEBO NÁHRADY ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ, AŤ UŽ JSOU ZPŮSOBENY JAKOUKOLI PŘÍČINOU A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI.SPOLEČNOST EPS NEODPOVÍDÁ ZA UŠLÝ ZISK NEBO PŘÍJMY, ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU, ZTRÁTU DAT ANI ZA NÁKLADY NA OBNOVU JAKÝCHKOLI DAT. S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ ÚMYSLNÉHO POCHYBENÍ ZE STRANY EPS NENESE SPOLEČNOST ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI NARUŠENÍ, NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU, ZNEUŽITÍ NEBO VNIKNUTÍ TÝKAJÍCÍHO SE VAŠICH DAT NA SERVERECH SPOLEČNOSTI EPS NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEBO V JAKÉKOLI SÍTI, KTEROU POUŽÍVÁTE V SOUVISLOSTI S PRODUKTEM.

BEZ OHLEDU NA FORMU NÁROKU (AŤ UŽ SMLUVNÍHO, DELIKTNÍHO, ZÁKONNÉHO NEBO JINÉHO) CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EPS ZA VŠECHNY NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRODUKTŮ, SLUŽEB, PŘÍSTUPU A/NEBO TÉTO SMLOUVY NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ NÁROKY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ CELKOVOU ČÁSTKU POPLATKŮ, KTERÉ JSTE SKUTEČNĚ ZAPLATILI BĚHEM 12 MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH VZNIKU NÁROKU S OHLEDEM NA PRODUKT, SLUŽBY NEBO PŘÍSTUP OD SPOLEČNOSTI EPS, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ NÁROK VZNIKL. TÍMTO SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE UVEDENÁ ČÁSTKA JE DOSTATEČNÁ PRO SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU TÉTO SMLOUVY A ŽE CENA PRODUKTU, ODBORNÝCH SLUŽEB NEBO PŘÍSTUPU ODPOVÍDÁ TAKOVÉMU ROZDĚLENÍ RIZIK.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY PŘEDSTAVUJÍ NEDÍLNÝ PRVEK TÉTO SMLOUVY, BEZ KTERÉHO BY VÁM SPOLEČNOST EPS NEPOSKYTLA LICENCI NA PRODUKT, NEPRODALA VÁM JEJ ANI VÁM K NĚMU NEPOSKYTLA PŘÍSTUP.. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ NĚKTERÉ NEBO ŽÁDNÉ Z VÝHRAD NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ, NĚKTERÉ NEBO ŽÁDNÉ VÝŠE UVEDENÉ VÝHRADY A OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

9. Vlastnická práva a důvěrné informace

a. Vyloučení implicitního převodu vlastnických práv: Produkt, dokumentace a jakýkoli pracovní produkt představují cenný, důvěrný a vlastní majetek společnosti EPS, jejích dodavatelů a poskytovatelů licence.Společnost EPS nepřevádí žádná svá práva duševního vlastnictví, s výjimkou omezených práv uvedených v této smlouvě. Je vaší povinností zachovat a dále reprodukovat všechna upozornění a oznámení o autorských právech, ochranných známkách, patentech a dalších vlastnických právech na produkty, a to ve stejné formě a stejným způsobem, jakým jej prezentovala společnost EPS.

b.b. Ochrana informací: Nesmíte zveřejňovat důvěrné informace společnosti EPS. Ve vztahu k produktům a důvěrným informacím společnosti EPS musíte přijímat taková opatření, která jsou přinejmenším stejně účinná jako vaše vlastní ochrana vašich důvěrných informací a vlastnických práv s nejvyšší mírou citlivosti. YSvé zaměstnance a autorizované nezávislé dodavatele musíte informovat o důvěrné a vlastnické povaze tohoto produktu a důvěrných informací společnosti EPS, stejně jako o omezeních, která vyplývají z této smlouvy. Je vaší povinností omezit přístup k produktu a důvěrným informacím společnosti EPS na ty osoby, které je nezbytně potřebují k vykonávání své běžné pracovní agendy nebo k zajištění vztahu s vámi. S výjimkou případů, které uvádí tato smlouva, nesmíte přímo či nepřímo zpřístupnit žádnou část produktu, důvěrné informace společnosti EPS ani dokumentace žádné třetí straně.

c. Ukončení; Návrh na předběžné opatření: Vaše porušení povinností mlčenlivosti nebo práv duševního vlastnictví společnosti EPS může způsobit nenapravitelnou škodu, kterou nelze plně napravit žádnou náhradou škody v penězích.Tímto souhlasíte s tím, že v případě jakéhokoli skutečného nebo hrozícího porušení svých práv bude společnost EPS oprávněna, bez omezení jakýchkoli jiných dostupných nápravných opatření, (i) ukončit tuto smlouvu, znovu převzít produkt, spustit licenční klíč a/nebo ukončit přístup a/nebo (ii) zajistit si návrh na předběžné opatření nebo jiné spravedlivé opatření od jakéhokoli příslušného soudu, aby se zabránilo dalšímu porušování práv.

c. Používání vašich ochranných známek a log: Se zohledněním všech případných pokynů pro přiměřené použití udělujete v souvislosti s touto smlouvou společnosti EPS nevýhradní, celosvětovou a bezplatnou licenci k použití zákaznických značek, a to pro použití s výrobkem, pro propagaci výrobků společnosti EPS v marketingových materiálech, tisku nebo on-line reklamě a pro identifikaci vás jako zákazníka společnosti EPS.. Rovněž je vaší povinností zajistit pro společnost EPS veškerá práva nebo dílčí licence potřebné k tomu, aby EPS mohla používat ochranné známky nebo servisní značky vašich přidružených společností. (ii) zákaznické značky jsou vlastněny pouze a výhradně vámi nebo vašimi přidruženými společnostmi, (ii) společnost EPS nemá k zákaznickým značkám žádná jiná práva, vlastnické právo ani podíl a (iii) veškeré použití a goodwill zákaznických značek ze strany společnosti EPS je ve prospěch vás a vašich přidružených společností.

10. Ukončení.

a. Tato smlouva může být okamžitě ukončena na základě písemného oznámení druhé straně takto: (i) ze strany EPS v případě, že neprovedete jakoukoli požadovanou platbu kromě poplatků za údržbu, (ii) ze strany smluvního partnera, který smlouvu neporušil, pokud vy nebo EPS nenapravíte podstatné porušení do 30 dnů od písemného oznámení strany, která smlouvu neporušila, nebo (iii) ze strany EPS, pokud přestanete podnikat jako fungující podnik, stanete se předmětem dobrovolného nebo nedobrovolného konkurzního nebo likvidačního řízení, které nebude ukončeno do 60 dnů od prvního podání, nebo pokud bude jmenován správce konkurzní podstaty ve vztahu k podstatné části vašeho majetku.

b. b. Po ukončení smlouvy jste povinni neprodleně (i) zaplatit společnosti EPS všechny nezaplacené poplatky nárokované před ukončením smlouvy, (ii) vrátit produkt a veškeré důvěrné informace společnosti EPS a (iii) vrátit veškeré materiály, programy, příručky a další položky související s produktem nebo z něj odvozené, které máte v držení nebo pod kontrolou. Společnost EPS vynaloží ekonomicky přiměřené úsilí, aby vám dodala veškerá vlastní data, která vám patří, ve formátu, v jakém je společnost EPS uchovává v době ukončení smlouvy.

11. Právo na audit

Společnost EPS si vyhrazuje právo na provedení auditu na vaše používání přístupu nebo produktu. Jakýkoli takový audit se uskuteční po předchozím upozornění, v běžné pracovní době a způsobem, který odpovídajícím způsobem nenaruší vaši běžnou činnost. Pokud se auditem prokáže, že produkt používáte nebo k němu přistupujete způsobem porušujícím tuto smlouvu, má společnost EPS právo vystavit vám fakturu za takové používání nebo přístup, a k tomu účtovat poplatky za prodlení, úroky a náklady spojené s auditem. Pokud výše uvedenou fakturu neuhradíte včas, může společnost EPS uplatnit své právo na ukončení smlouvy a dále uplatnit veškerá další práva nebo opravné prostředky, které má k dispozici.

12. Souhlas s využitím dat

Společnost EPS si vyhrazuje právo na shromažďování a používání technických údajů a souvisejících informací za účelem usnadnění poskytování a/nebo potvrzení oprávněného používání produktů, přístupu, odborných služeb a/nebo údržby.V souladu s aktuálně platnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti EPS (k dispozici na adrese https://eproductivitysoftware.com/privacy/) a platnými zákony a předpisy může společnost EPS (i) používat tyto informace ke zlepšování svých produktů, k poskytování vám přizpůsobených služeb nebo technologií a/nebo k potvrzení oprávněného použití, (ii) předávat tyto informace přidruženým společnostem, zástupcům a partnerům společnosti EPS a (iii) předávat tyto informace do Spojených států a/nebo jakékoli jiné země, kde má společnost EPS nebo její přidružené společnosti, zástupci a partneři svá zařízení.

13. Dodržování právních předpisů

a. Dodržování vývozního práva: Na výrobek a související technologie, informace a materiály se vztahují vývozní zákony a předpisy Spojených států.Je vaší povinností dodržovat tyto a veškeré další platné vývozní zákony a předpisy. Získání všech potřebných vývozních licencí a výjimek je výhradně vaší odpovědností.Produkt a související technologie, informace a materiály nesmějí být vyváženy ani reexportovány do žádné země, na kterou je uvaleno embargo ze strany USA, žádné osobě ani subjektu uvedenému na seznamu zakázaných stran, který sestavila vláda USA, ani nesmí žádným jiným způsobem dojít k porušení žádného vývozního zákona nebo předpisu.

b. b. Dodržování zákonů: Produkt smíte používat pouze v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.Pokud je to nezbytné pro účely dodržování jakéhokoli zákona nebo nařízení, může společnost EPS na základě písemného oznámení upravit nebo pozastavit vaše používání Produktu nebo přístup k němu.. Obě strany berou na vědomí svou odpovědnost a závazky dodržování a plnění mezinárodních protikorupčních zákonů. Mimo jiné se to týká zákona Spojených států amerických o zahraničních korupčních praktikách a zákona Spojeného království o boji proti úplatkářství, jakož i veškeré změny a předpisy týkající se těchto zákonů, a to spolu s jejich vlastními etickými zásadami (Etický kodex společnosti EPS je k dispozici online na adrese https://eproductivitysoftware.com/code-of-conduct/).Takto například žádný zaměstnanec či fyzická/právnická osoba, která jedná jménem nebo ve prospěch společnosti EPS nebo zákazníka, nesmí dát nebo přijmout cokoli cenného nebo cokoli, co by mohlo být vnímáno jako cenné, státnímu úředníkovi nebo jiné fyzické osobě za účelem ovlivnění jakéhokoli jednání, zajištění jakékoli nepatřičné výhody nebo získání či udržení obchodního vztahu.

14. Obecná ustanovení

a. Daně: S výjimkou příjmů, které z prodeje plynou společnosti EPS, přebíráte odpovědnost za všechna cla, poplatky a daně, ať už jsou stanoveny nebo vybírány jakkoli, na základě vlastnictví, používání nebo přístupu k produktu, nebo na základě této smlouvy a/nebo jakýchkoli profesionálních služeb, to zahrnuje mimo jiné daně z prodeje, používání, přidané hodnoty, spotřební daně, daně ze služeb, majetku nebo jiné daně.

b. b. Rozhodné právo Tato smlouva se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 ani žádnou jinou mezinárodní smlouvou nebo úmluvou. Tato smlouva se ve všech ohledech řídí zákony státu Kalifornie, USA, bez ohledu na kolizi právních norem.. Pro případ jakýchkoli sporů souvisejících s touto smlouvou, produktem, přístupem nebo jakýmikoli službami poskytovanými na základě této smlouvy, každá ze stran souhlasí s tím že výlučná osobní příslušnost a místo konání státních a federálních soudů připadá na okres Santa Clara, Kalifornie, USA.

c. Oddělitelnost; výklad: Pokud bude kterékoli ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, bude toto ustanovení plně odděleno a tato smlouva bude vykládána a vymáhána, jako by v ní nebylo obsaženo. Tato smlouva bude vykládána spravedlivě v souladu s jejími podmínkami a bez striktního výkladu ve prospěch nebo neprospěch jedné ze stran. Nadpisy mají pouze informativní charakter a nemají vliv na rozsah, záměr nebo význam ustanovení. Jakékoli neprovedení nebo prodlení vymáhání jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude považováno za zřeknutí se práva společnosti EPS na vymáhání svých práv.

d. d. Odepření postoupení Postoupení nebo převod celé této smlouvy, včetně všech zakoupených licencí, ať už dobrovolně, ze zákona nebo jinak, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti EPS. Společnost EPS může dle svého uvážení postoupení nebo převod odepřít, odložit nebo podmínit. Zároveň může vyžadovat zaplacení poplatku za převod licence. Částečné postoupení nebo převod této smlouvy, včetně části zakoupených licencí, ať už dobrovolně, ze zákona nebo jinak, je zakázáno. Jakákoli fúze, konsolidace nebo akvizice zákazníka nebo jiný převod všech nebo podstatné části akcií nebo majetku zákazníka se považuje za postoupení podle této smlouvy. Jakýkoli pokus o postoupení nebo převod bez souhlasu společnosti EPS je považován za neplatný.

e. Language:. Tato smlouva je vyhotovena pouze v anglickém jazyce, který plní ve všech ohledech rozhodující funkci. Pokud máte od společnosti EPS k dispozici překlad, tento slouží pouze pro informativní účely. Právně závazná je anglická verze, nikoli překlad.V případě rozporů nebo nesrovnalostí mezi anglickou verzí a překladem je rozhodující anglická verze.. Veškeré dodatky a připomínky týkající se této smlouvy musí být v písemné formě v angličtině.

f. Úplnost smlouvy a úpravy: S ohledem na předmět smlouvy a všechna její ujednání a podmínky platí, že: (i) tato Smlouva představuje úplné ujednání stran; (ii) tato Smlouva nahrazuje veškeré předchozí i současné dohody a ujednání (včetně, ale bez omezení na diskuse, prohlášení, záruky, pobídky, sliby a dohody); (iii) neexistují žádná další platná sdělení nebo ujednání, která by nebyla výslovně obsažena v této Smlouvě; (iv) žádná ze stran se nespoléhala na žádná taková sdělení nebo ujednání s výjimkou těch, která jsou výslovně obsažena v této smlouvě; a (v) jakékoli zřeknutí se práv, změny nebo dodatky budou účinné pouze v případě, že budou v písemné podobě s podpisy obou stran s tím, že e-mail nepředstavuje platnou písemnou podobu.

g. Objednávky a přijetí: Všechny objednávky produktů nebo profesionálních služeb učiněné podle této smlouvy jsou nezrušitelné, nevratné a musí být podány nejméně patnáct (15) dnů před požadovaným datem dodání objednávky.U všech objednávek platí, že produkt nebo službu musíte objednat a zaplatit společnosti EPS nebo konkrétní dceřiné či přidružené společnosti v závislosti na tom, která společnost poskytuje daný produkt nebo profesionální službu. Objednávky nejsou závazné, pokud nemáte k dispozici písemné oznámení o přijetí ze strany společnosti EPS. Touto smlouvou se řídí všechny následující objednávky. Žádné informace obsažené v objednávkách nebo jiných sděleních zákazníka nemění tuto smlouvu.

h. Nezávislí dodavatelé: Vy a společnost EPS, stejně jako naši zaměstnanci a zástupci, jste/jsme a budete/budeme vůči druhé straně v roli nezávislých dodavatelů. Žádná ze stran nemá na základě této smlouvy právo, moc ani oprávnění jménem druhé strany jednat nebo vytvářet jakékoli závazky, ať už výslovné nebo předpokládané.

i. Zachování platnosti: Ustanovení této smlouvy, která se týkají poplatků a platebních podmínek, duševního vlastnictví a vlastnických práv, dodržování vývozních zákonů, ukončení, důvěrnosti, odškodnění za porušení, odmítnutí záruky, omezení odpovědnosti, rozhodného práva, možnosti zachování platnosti, vyšší moci, oddělitelnosti a výkladu, definic, úprav a používání softwarových produktů vlastněných nebo distribuovaných společností Microsoft nebo Oracle, které jsou součástí produktů společnosti EPS, zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy.

j. Vyšší moc: S výjimkou platby penězi neodpovídá žádná ze stran za nesplnění jakýchkoli závazků v případě stávek, nedostatku, selhání nebo jednání dodavatelů, nepokojů, povstání, požárů, povodní, bouří, výbuchů, zásahů vyšší moci, válek, vojenských operací, teroristických činů, ať už reálných nebo hrozících, činů veřejného nepřítele, epidemií, karantény, vládních opatření, pracovních podmínek, zemětřesení, nedostatku materiálu nebo jakékoli příčiny, která je podobná výše uvedeným nebo je mimo přiměřenou kontrolu postižené strany.

k. USA omezená práva vlády: Užívání, duplikace nebo zveřejňování produktu vládou USA podléhá omezením stanoveným předpisem FAR 12.212 nebo DFARS 227.7202-3–227.7202-4 a v míře požadované federálními zákony USA také minimálnímu omezení práv stanovenému předpisem FAR 52.227-14 (Restricted Rights Notice (červen 1987) Alternate III(g)(3) (červen 1987)) nebo FAR 52.227-19 (červen 1987). Pokud jsou v souladu s touto smlouvou poskytována technická data, jsou tato data chráněna předpisy FAR 12.211 a DFARS 227.7102-2 a v míře výslovně požadované vládou USA podléhají omezení práv, které je stanoveno předpisy DFARS 252.227.7015 (listopad 1995) a DFARS 252.227-7037 (září 1999). V případě úpravy nebo náhrady některého z Název smluvního dodavatele je EPS US, LLC.

15.Ustanovení týkající se konkrétních produktů a třetích stran

Pokud jste získali licenci na konkrétní produkty, mohou se na vás vztahovat některé z následujících podmínek.

a. Produkty obsahující software společnosti Microsoft (například Windows nebo SQL Server)

i. Termín „Produkt“ v této smlouvě označuje konkrétní software společnosti Microsoft včetně dokumentace, přidružená média, dokumentaci „online“ nebo elektronickou dokumentaci, upgrady a aktualizace. Společnost EPS tyto produkty nevlastní a jejich používání se řídí konkrétními právy a omezeními.

ii.Společnost Microsoft neodpovídá za žádné služby podpory pro tento produkt.Bez ohledu na výše uvedené, pokud se vyskytnou problémy s podporou softwaru společnosti Microsoft, které nebude moci vyřešit společnost EPS, může vám případně podporu poskytnout společnost Microsoft na základě smlouvy o podpoře Microsoft Premier nebo podobného typu smlouvy mezi společnostmi EPS a Microsoft.

iii. Produkt není odolný vůči poruchám Tento produkt nebyl navržen ani určen pro použití v situacích, kdy by porucha nebo závada jakéhokoli druhu mohla vést k úmrtí nebo vážnému zranění osob, případně k vážnému fyzickému poškození nebo poškození životního prostředí („vysoce rizikové použití“). Nemáte oprávnění používat tento produkt ve vysoce rizikovém prostředí a v rámci vysoce rizikového použití. Vysoce rizikové použití je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. Vysoce rizikové použití zahrnuje: letadla a ostatní prostředky pro hromadnou přepravu osob, jaderná nebo chemická zařízení, zdravotnické prostředky třídy III podle federálního zákona Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (USA). Tento produkt nesmíte používat ve vysoce rizikovém prostředí a v rámci vysoce rizikového použití. Jste zodpovědní za přijetí všech vhodných opatření k zajištění bezpečného používání produktu, pokud je používán k uvedeným účelům, a společnost EPS ani její dodavatelé, včetně společnosti Microsoft, nenesou odpovědnost za jakékoli nároky nebo škody vzniklé v důsledku používání..

b. b. Produkty, které obsahují softwarové produkty vlastněné nebo distribuované společností Oracle

i. Výraz „produkt“ používaný v této licenční smlouvě zahrnuje některé softwarové produkty dodané společností EPS, které patří společnosti Oracle USA, Inc. („Oracle“) a jsou z její strany distribuovány, a dále zahrnuje související programovou dokumentaci („programy oracle“); společnost EPS nevlastní programy značky Oracle a jejich použití podléhá souvisejícím právům a omezením. Programy Oracle, které jsou součástí tohoto dokumentu, podléhají licenci s omezeným použitím a lze je používat pouze ve spojení s produktem. Společnost Oracle nebo její držitelé licence si ponechávají veškeré vlastnictví práv duševního vlastnictví k programům Oracle. Tento text představuje upozornění, že společnost Oracle je dodavatelem společnosti EPS a třetí stranou mající užitek z této smlouvy v tom smyslu, že tato smlouva obsahuje ustanovení související s vaším užíváním programů Oracle. Taková ustanovení jsou zde uvedena výslovně ve prospěch společnosti Oracle a vedle společnosti EPS je může vymáhat i společnost Oracle.

ii. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nemáte povoleno (a) publikovat výsledky výkonových testů programů Oracle, (b) používat programy Oracle pro účely pronájmu, sdíleného užívání, poskytování předplacených služeb, hostování nebo outsourcingu a (c) odstraňovat nebo upravovat označení programu nebo doložky o vlastnických právech společnosti Oracle nebo držitelů licence společnosti Oracle.

iii. V míře povolené zákonem nenese společnost Oracle za žádných okolností odpovědnost za (a) náhradu žádných škod, ať už přímých, nepřímých, náhodných, zvláštních, nebo následných, ani za náhradu škod plnící represivní funkci a (b) za ušlé zisky nebo výnosy, ztrátu dat nebo nemožnost data používat, které vzniknou v důsledku užívání programů Oracle.

iv. Tímto (a) povolujete společnosti EPS hlášení všech výsledků auditů společnosti Oracle, pokud se jedná o výsledky související s programy Oracle, nebo (b) udělujete práva na audit užívání programů Oracle společnosti Oracle.

v.. Tento text představuje upozornění, že některé programy Oracle mohou obsahovat zdrojový kód, který může společnost Oracle poskytovat v rámci standardní verze těchto programů, a tento zdrojový kód podléhá podmínkám této smlouvy.

vi. Na tuto smlouvu se nevztahuje Zákon o počítačových informacích a transakcích (Computer Information Transactions Act ).

vii. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pokud bude k použití s některými programy Oracle vhodná nebo nezbytná technologie třetí strany, bude tak uvedeno v dokumentaci k balíku produktu nebo jinde a na tuto technologii třetí strany získáváte licenci pouze v rámci užívání produktu a za podmínek licenční smlouvy třetí strany uvedené v dokumentaci k balíku produktu nebo jinde, a nikoli za podmínek této smlouvy.

c. Aplikace elektronického obchodování

i. Použití v místě instalace Produkt můžete používat nebo k němu přistupovat pouze v místě instalace a v rámci produkčních aktivit. Pokud máte více než jednu výrobní provozovnu, nesmíte produkt používat nebo k němu přistupovat za účelem výrobní činnosti v jiné provozovně než v místě (místech), pro které vám byla udělena licence.

ii. Odkazy:Pokud jste získali licenci na software pro elektronické obchodování EPS, prohlašujete a zaručujete, že máte právo vytvořit a spravovat, nebo umožnit společnosti EPS vytvářet a spravovat všechny odkazy na produkt a jakékoli jiné webové stránky, na kterých jste se vzájemně dohodli Na jakoukoli webovou stránku využívající software pro elektronické obchodování EPS máte povinnost umístit logo EPS „Powered by EPS“.

ii. Vztahy s třetími stranami: Používání nebo přístup k produktu elektronického obchodování nezakládá smlouvu ani jiný závazek mezi vámi a jakýmkoli vaším zákazníkem, nebo mezi společností EPS a jakýmkoli vaším zákazníkem nebo dodavatelem. Společnost EPS nemůže ručit a ani neručí za výkony žádného z vašich zákazníků, dodavatelů ani jiných třetích stran.. Společnost EPS nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmkoli sporem mezi vámi a jakoukoli třetí stranou. Zároveň jakýkoli spor s třetí stranou vás nezbavuje jakýchkoli závazků vůči společnosti EPS podle této smlouvy.

d. d. Software typu open source: Některé verze produktů obsahují software typu open source. Na licence softwaru typu open source se vztahují vlastní licenční podmínky, které naleznete v části „Nápověda“, „O produktu“, „Soubor Read me“ nebo v jiné k tomu určené části dokumentace k produktu. Je vaší výhradní odpovědností dodržovat všechny platné podmínky pro jakýkoli software typu open source. Pokud se na vás v rámci této smlouvy vztahují větší omezení, než jaká ukládají licenční podmínky softwaru typu open source, platí pro vás licenční podmínky softwaru typu open source, ale pouze ve vztahu právě k tomuto softwaru.

16. Definice.

Přístup představuje připojení k produktu a jeho používání zákazníkem prostřednictvím internetového prohlížeče podle podmínek této smlouvy.

“Přidružená” společnost” představuje jakýkoli subjekt, který danou stranu přímo nebo nepřímo ovládá, je jí ovládán nebo je s ní pod společnou kontrolou

“Smlouva” představuje tuto licenční a kupní smlouvu.

“Důvěrné informace” představují jakékoli údaje, o kterých máte rozumný důvod se domnívat, nebo o kterých jste získali informace, že jsou pro společnost EPS důvěrné. Může se jednat o informace, které jste získali před uzavřením této smlouvy, ale také v průběhu jednání o smlouvě či po jejím uzavření, to zahrnuje také například nápady, programy, data, software, konfigurace systémů, zprávy, prognózy, iniciativy, údaje o zákaznících nebo jiné obchodní či technické informace. Důvěrné informace zahrnují veškeré písemné informace označené jako důvěrné nebo chráněné, a dále veškeré informace sdělené ústně nebo vizuálně, které jsou označeny jako důvěrné nebo chráněné, a to v okamžiku jejich sdělení nebo v blízké době před nebo po jejich sdělení. Veškerá práva duševního vlastnictví společnosti EPS a technické informace týkající se produktu jsou důvěrnými informacemi bez ohledu na to, zda jsou označeny jako důvěrné nebo chráněné.

“Zákaznické značky” představují váš název a logo nebo jiné ochranné známky, značky služeb nebo jiné značky.

“Dokumentace”představuje uživatelské příručky, manuály a další informace týkající se produktu nebo profesionálních služeb.

“EPS”představuje společnosti EPS US, LLC, EProd Software B.V., EProd Software UK Limited, Metrics Sistemas De Informacao Ltda., alphagraph Team GmbH nebo jiné dceřiné společnosti či pobočky EPS uvedené v nákupní dokumentaci.

“Vyloučená licence” znamená licenci, která v rámci podmínek použití, úprav a/nebo distribuce softwaru podléhajícího vyloučené licenci vyžaduje, aby takový software nebo jiný software zkombinovaný nebo distribuovaný s tímto softwarem (i) byl zveřejněn nebo distribuován ve formě zdrojového kódu; (ii) byl licencován za účelem vytváření odvozených děl; nebo (iii) umožňoval bezplatnou další distribuci.

“Poplatky” představují poplatky za produkt, přístup nebo profesionální služby, včetně všech poplatků uvedených v nákupní dokumentaci, licenčních poplatků, poplatků za hardware, poplatků za časově omezené licence, poplatků za hosting, poplatků za údržbu nebo jiných příslušných poplatků. Není-li v nákupní dokumentaci uvedeno jinak, musí být platby jakýchkoli poplatků provedeny do 30 dnů od data vystavení faktury v měně uvedené v nákupní dokumentaci. Jakákoli částka nezaplacená ve lhůtě splatnosti podléhá poplatku za služby, jehož výše činí buď jedno a půl procenta (1,5 %) měsíčně nebo se jedná o maximální výši povolenou zákonem, podle toho, která z těchto částek je nižší. Společnost EPS může odložit dodávky produktů a/nebo poskytování služeb, dokud neobdrží všechny platby po splatnosti.. Zaplacení poplatku za služby nijak neruší další práva, která může mít společnost EPS v důsledku opožděné platby. V případě, že je společnost EPS nucena podniknout právní kroky k vymáhání nezaplacených částek a při vymáhání bude úspěšná, je zákazník povinen uhradit veškeré náklady a odpovídající poplatky za právní zastoupení, které společnosti EPS v rámci těchto kroků vzniknou.

“Poplatky za hosting” představují poplatky za hosting popsané v nákupní dokumentaci. Pokud není v nákupní dokumentaci uvedeno jinak, povinnost platby poplatku za hosting připadá na první den měsíce, který následuje po 30 dnech od počátečního data.

“Počáteční doba platnosti”” představuje tříleté období začínající počátečním datem.

“Práva duševního vlastnictví” představují, jednotlivě nebo společně, jakýkoli patent, autorské právo, ochrannou známku, servisní značku, obchodní tajemství, obchodní název nebo jiné právo duševního vlastnictví.

„Nárok na ochranu duševního vlastnictví“ představuje žalobu podanou proti vám třetí stranou, která není subjektem uplatňujícím patenty nebo entitou NPE.

“License” představuje licenci, která vám byla udělena s ohledem na vámi získaný produkt.

“Licenční klíč” představuje programovací kód obsažený v produktu, jehož spuštění nebo deaktivace způsobí nefunkčnost produktu nebo jeho části.

“Odkaz” představuje hypertextový odkaz, po jehož aktivaci se uživatel přesune na internetu z jedné webové stránky na jinou.

“Údržba” představuje” (i) opravu podstatných vad tak, aby produkt fungoval v souladu se zárukami uvedenými v této Smlouvě, (ii) pravidelné aktualizace, které zahrnují opravy podstatných vad a opravy drobných chyb v produktu, (iii) telefonické nebo e-mailové/elektronické konzultace ohledně používání produktu, a to v průběhu standardních pracovních hodin podpory společnosti EPS a (iv) vylepšení a/nebo revize softwarových komponent produktu, které jsou předmětem dodatečných poplatků, pokud nejsou poskytovány zdarma obecně všem ostatním držitelům licence.

“Poplatky za údržbu” jsou poplatky za podporu a/nebo údržbu produktu, které účtuje společnost EPS a/nebo třetí strana.Pokud není v nákupní dokumentaci uvedeno jinak, povinnost platby poplatku za údržbu připadá na první den měsíce, který následuje po 30 dnech od počátečního data a tato povinnost poté pokračuje 12 po sobě jdoucích měsíců a řídí se dále podle podmínek pro obnovení licence. Nutnost použití virtuální privátní sítě VPN nebo jiný požadavek nutící společnost EPS jednat mimo rámec svých běžných procesů, aby vám mohla poskytnout služby údržby, může podléhat dodatečným poplatkům.

“Maintenance RDatum obnovení údržby“představuje výroční datum vztahující se k začátku období údržby uvedeného na první faktuře za údržbu softwaru, kterou vám vystavila společnost EPS. Tato faktura mohla být vystavena na základě této smlouvy, předchozí smlouvy či nákupní dokumentace.

“Produkt” představuje software nebo hardware, může se také vztahovat na software a dokumentaci třetí strany, stažení, online materiály, opravy, verze, poznámky k verzi, aktualizace, upgrady, materiály technické podpory a informace související se softwarem nebo hardwarem společnosti EFI.

“Profesionální služby” představují jakékoli školení, instalace, implementace, přizpůsobení a/nebo jiné profesionální služby, které společnost EPS poskytuje zákazníkovi.

“Nákupní dokumentace” představuje objednávku, souhrn investice, výkaz práce, písemnou smlouvu nebo jinou dokumentaci, kterou jste přijali a kterou jste se zavázali k převzetí licence, produktu nebo služby od společnosti EPS nebo některého z jejích partnerů.

Prodloužené období představuje tříleté období následující po počáteční době platnosti nebo po jiném prodlouženém období, pokud není v nákupní dokumentaci uvedeno jinak. Poplatky za jakékoli prodloužené období mohou být zvýšeny na úroveň aktuálních poplatků společnosti EPS.

“Místo instalace” představuje tiskárnu nebo provozovnu uvedenou v nákupní dokumentaci.

“Software” představuje software společnosti EPS uvedený v nákupní dokumentaci nebo licencovaný podle této smlouvy.

“Počáteční datum” představuje datum účinnosti nákupní dokumentace nebo datum, kdy vám byl produkt zpřístupněn, podle toho, co nastane později.

“Poplatky za časově omezenou licenci” představují poplatky za produkt popsaný v nákupní dokumentaci, jejichž zaplacení vás opravňuje k čerpání služeb údržby bez dalších poplatků.Pokud není v nákupní dokumentaci uvedeno jinak, povinnost platby poplatku za časově omezenou licenci připadá na počáteční datum.

“Práva duševního vlastnictví třetí strany” představují patentová práva třetí strany platná v USA.

“Pracovní produkt” představuje veškeré nápady, koncepty a práva duševního vlastnictví, které jakýmkoli způsobem souvisejí s technikami, znalostmi a postupy produktu, služeb a výstupů poskytovaných společností EPS, včetně jakýchkoli integrací produktů třetích stran, bez ohledu na to, zda byly vyvinuty pro vás, nebo nikoli.

“Vy”, „Vy”, “nebo „zákazník“ představuje osobu nebo subjekt, který získává produkt na základě této smlouvy a který souhlasí s tím, že bude touto smlouvou vázán.

Oracle je registrovanou ochrannou známkou společnosti Oracle Corporation.

Microsoft, Windows a SQL Server jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Všechny ostatní značky jsou ve vlastnictví příslušných vlastníků.

V případě jakýchkoli dotazů se podívejte na webové stránky EPS: www.eproductivitysoftware.com.