Code of Business Conduct and Ethics

I. ÚVOD

Tento Kodex obchodního chování a etiky pomáhá zajistit soulad se zákonnými požadavky a standardy obchodního chování společnosti eProductivity Software. Předpokládá se, že všichni členové představenstva, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, agenti, dodavatelé a konzultanti (dále společně nazýváni jako „Poskytovatelé služeb“) společnosti EPS US, LLC a jejích dceřiných a přidružených společností (dále společně jen „Společnost“) si přečtou a porozumí tomuto kodexu obchodního chování a etiky, a že budou tyto standardy a všechny platné zásady a postupy dodržovat při své každodenní činnosti. Očekává se, že všichni zaměstnanci zajistí, aby všichni agenti a smluvní partneři tyto standardy znali, rozuměli jim a dodržovali je.

Zásady popsané v tomto Kodexu obchodního chování a etiky jsou obecné povahy. Proto byste se měli seznámit také se všemi platnými zásadami a postupy Společnosti, které obsahují konkrétnější pokyny. V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na oddělení lidských zdrojů (na pozici viceprezidenta/viceprezidentky pro lidské zdroje) nebo na právní oddělení (na pozici hlavního právního poradce/poradkyně).

Žádná část tohoto Kodexu obchodního chování a etiky, ani žádná část zásad a postupů Společnosti ani jiných souvisejících sdělení (ústních či písemných) nepředstavuje základ pro uzavření pracovní smlouvy nebo pracovního poměru.

V rámci závazku odpovědnosti naše zásady a postupy průběžně revidujeme a aktualizujeme. Proto i tento Kodex obchodního chování a etiky podléhá v průběhu času změnám. Náš Kodex obchodního chování a etiky je nadřazeným dokumentem všem ostatním kodexům, zásadám, procesům, instrukcím, osvědčeným postupům a pravidlům, nebo písemným či ústním prohlášením v takovém rozsahu, v jakém jsou s nimi v rozporu.

Na konci tohoto Kodexu obchodního chování a etiky naleznete formulář, který prosím podepište a vraťte na oddělení lidských zdrojů (na pozici viceprezidenta/viceprezidentky pro lidské zdroje). Formulář je potvrzením toho, že jste Kodex obchodního chování a etiky obdrželi, přečetli, porozuměli mu a souhlasíte s jeho dodržováním. Podepsaný formulář bude uložen do vašeho osobního spisu.

II. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ SE TÝKÁ VŠECH

Etické obchodní jednání hraje v našem podnikání zásadní roli. Jako Poskytovatel služeb jste povinni tyto osvědčené postupy respektovat a dodržovat. Mnohé z těchto osvědčených postupů se zakládají na právních nebo zákonných požadavcích. Za porušení těchto zákonů a předpisů můžete nést odpovědnost vy, Společnost, její ředitelé, vedoucí pracovníci a další zaměstnanci.

Pomáhat s uplatněním a prosazováním tohoto Kodexu obchodního chování a etiky je součástí vaší práce a vaší etickou odpovědností. Měli byste být pozorní a všímat si možných porušení. Tato porušení byste poté měli hlásit personálnímu oddělení nebo právnímu oddělení. V případě jakéhokoli interního nebo externího vyšetřování možných porušení je vaší povinností spolupracovat s odpovědnými osobami. Akty odvety, výhrůžky, odplata nebo msta vůči jakékoli osobě, která v dobré víře oznámila porušení nebo podezření na porušení zákona, tohoto Kodexu obchodního chování a etiky nebo jiných právních předpisů

společnosti, nebo proti jakékoli osobě, která pomáhá při vyšetřování nebo postupu v souvislosti s takovým porušením, je zakázáno.

Porušení zákona, tohoto Kodexu obchodního chování a etiky nebo jiných zásad či postupů Společnosti je třeba hlásit na oddělení lidských zdrojů, konkrétně viceprezidentovi-viceprezidentce pro lidské zdroje na e-mail hr.team@eproductivitysoftware.com, případně na právní oddělení, konkrétně hlavnímu právnímu poradci na e-mail strategic.relations@eproductivitysoftware.com.

Porušení zákona, tohoto Kodexu obchodního chování a etiky nebo jiných zásad či postupů Společnosti ze strany Poskytovatelů služeb může mít za následek disciplinární řízení a může vést až k výpovědi.

Pokud si nejste jisti, jak se v dané situaci zachovat, použijte následující test. Představte si, že slova, která říkáte, a akce, které děláte, budou zveřejněny v médiích se všemi podrobnostmi a to včetně vaší fotografie. Pokud je vám nepříjemné, že by tyto informace měly být zveřejněny, možná byste se nad svými slovy nebo nad svým jednáním měli zamyslet.

Každopádně, pokud si nejste jisti vhodností dané situace nebo akce, požádejte o pomoc při interpretaci osvědčených postupů a předpisů. Za tímto účelem se obraťte na viceprezidenta-viceprezidentku pro lidské zdroje nebo na hlavního právního poradce.

III. VAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI SPOLEČNOSTI A JEJÍM AKCIONÁŘŮM

A. Obecné standardy chování

Společnost očekává, že se všichni Poskytovatelé služeb budou řídit dobrým úsudkem a zajistí odpovídající úroveň bezpečnosti a dobrých podmínek pro všechny zúčastněné osoby a budou udržovat kooperativní, efektivní, pozitivní, harmonické a produktivní pracovní prostředí a způsob organizace svého podnikání. Tyto standardy je nutné aplikovat při práci na našich pracovištích, na místech mimo naše pracoviště, kde realizujeme naše obchodní činnosti, na obchodních a společenských akcích sponzorovaných naší Společností nebo na jakémkoli jiném místě, na kterém působíte jako zástupce naší společnosti. Na Poskytovatele služeb, kteří se chovají v rozporu s našimi standardy nebo podávají neuspokojivý výkon, se mohou vztahovat nápravná opatření, která mohou vést až k ukončení pracovního poměru. Pro více informací si přečtěte naši příručku pro zaměstnance.

B. Zákonné předpisy

Všichni Poskytovatelé služeb musí dodržovat platné zákony, předpisy, pravidla a nařízení. Poskytovatelé služeb mimo území Spojených států musí dodržovat platné zákony, předpisy, pravidla a nařízení Spojených států, včetně zákona FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) a zákona U.S. Export Control Act, jakož i příslušné místní zákony. Je odpovědností každého poskytovatele služeb, aby znal všechny své zákonné povinnosti, dokázal rozpoznat potenciální nebezpečí a rozpoznal situace, kdy se má ohledně konkrétních zásad a postupů Společnosti obrátit na právní oddělení. Porušení zákonů, předpisů, pravidel a nařízení může mít pro Poskytovatele služeb individuální trestněprávní nebo občanskoprávní důsledky a může vést k disciplinárním postihům ze strany Společnosti. Jednotlivá porušení mohou také vést k občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti Společnosti nebo ke ztrátě obchodu.

C. Střet zájmů

Každý z nás má svůj díl odpovědnosti vůči Společnosti, našim akcionářům a jeden k druhému. Ačkoli nám tato odpovědnost nebrání v osobní realizaci obchodních případů a investic, je od nás vyžadováno, abychom se vyhýbali situacím, kdy může dojít ke střetu zájmů, nebo se lze domnívat, že takové riziko existuje. Společnost je bedlivě posuzována mnoha různými osobami a organizacemi. Proto bychom se měli vždy vyhýbat rizikovým situacím a vzorcům chování, i kdyby nám takové situace a vzorce chování připadaly nevhodné jen zdánlivě.

Co je to střet zájmů? Střet zájmů existuje tam, kde jsou zájmy nebo výhody jedné osoby či subjektu v rozporu se zájmy nebo výhodami Společnosti. Příklady střetu zájmů:

(i) V pracovním poměru i mimo něj

S ohledem na vaše zaměstnání ve společnosti se od vás očekává, že vaše pracovní nasazení bude plně ve prospěch obchodních zájmů Společnosti. Je tedy nepřípustné a zakázané, abyste vykonávali jakoukoli činnost narušující váš výkon a povinnosti vzhledem ke Společnosti, nebo činnost, která společnost poškozuje či je v rozporu s jejími zájmy. Naše zásady zakazují všem zaměstnancům přijímat souběžně zaměstnání u dodavatele, zákazníka, vývojáře nebo konkurenta Společnosti nebo vyvíjet činnost, která posiluje nebo podporuje postavení konkurenta. Navíc je vaší povinností oznámit společnosti veškeré zájmy, které by mohly být v rozporu s obchodní činností Společnosti. Máte-li ohledně tohoto požadavku dotazy, obraťte se na svého nadřízeného nebo na oddělení lidských zdrojů.

(ii) Místo ve vedení jiné Společnosti

Střetem zájmů je také vykonávání funkce ředitele v jakékoli společnosti, která je konkurentem Společnosti. Ačkoli máte možnost stát se ředitelem u dodavatele, zákazníka, vývojáře nebo jiného obchodního partnera Společnosti, je nutné, abyste před přijetím funkce získali souhlas hlavního právního poradce Společnosti. Získání souhlasu Společnosti může být podmíněno realizací konkrétních kroků.

(iii) Obchodní zájmy

Pokud zvažujete investovat u zákazníka, dodavatele, vývojáře nebo konkurenta Společnosti, musíte se nejdříve ujistit, že takové investice nijak nekompromitují vaše povinnosti vůči Společnosti. Pro určení toho, zda se jedná o střet zájmů nebo ne, musíte zvážit mnoho faktorů, včetně velikosti a povahy investice, vaší schopnosti ovlivňovat rozhodnutí Společnosti, přístupu k důvěrným informacím Společnosti nebo druhé společnosti a povahy vztahu mezi Společností a druhou společností.

(iv) Spřízněné strany

Obecně platí, že byste se měli vyvarovat obchodování se společnostmi vašich příbuzných nebo partnerů/partnerek, nebo společnostmi, ve kterých hraje váš příbuzný/příbuzná nebo partner/partnerka jakoukoli významnou roli. Mezi příbuzné se počítá manžel/ka, sestra, bratr, dcera, syn, matka, otec, prarodiče, tety, strýcové, neteře, synovci, bratranci a sestřenice, nevlastní příbuzní a příbuzní ze strany partnera/partnerky. Mezi partnery/partnerky se počítají osoby, které s vámi žijí v manželském (včetně osob stejného pohlaví) nebo rodinném/partnerském vztahu.

Pokud je některá z výše uvedených variant transakce nevyhnutelná, musíte o její povaze informovat CFO Společnosti. Pokud CFO určí, že taková transakce se spřízněnými stranami je pro Společnost významná, musí ji předem posoudit a písemně schválit auditní výbor společnosti. Jakákoli transakce, ujednání nebo vztah (včetně, ale bez omezení na jakékoli finanční transakce, jakékoli zadlužení nebo ručení za zadlužení) nebo jakákoli řada podobných transakcí, ujednání nebo vztahů, na kterých se Společnost podílela, podílí nebo bude podílet, u nichž částka přesahuje 120 000 USD, a na nichž spřízněná osoba (jak je definována níže) měla, má nebo bude mít přímý nebo nepřímý podstatný zájem („transakce se spřízněnou osobou“), musí být předem přezkoumána a písemně schválena auditním výborem představenstva Společnosti. Společnost musí oznamovat všechny takové významné transakce se spřízněnými stranami, a to podle platných účetních pravidel, federálních zákonů o cenných papírech, pravidel a předpisů Komise pro cenné papíry a burzy cenných papírů („SEC“) a případně pravidel burzy cenných papírů, pokud to daná pravidla vyžadují. Jakákoli jednání se spřízněnou stranou musí být vedena tak, aby nedocházelo ke zvýhodňování spřízněné strany.

V případě, že se CFO dozví o transakci se spřízněnou osobou, která nebyla dříve schválena nebo ratifikována podle těchto zásad, oznámí tuto skutečnost neprodleně předsedovi auditního výboru. Ten dále zváží, zda má být taková transakce se spřízněnou osobou ratifikována nebo zrušena, případně zda by měla být přijata jiná opatření. Pokud se auditní výbor dozví o jakékoli transakci, která by potenciálně mohla být transakcí se spřízněnou stranou, a která je spjata s osobou významného akcionáře (jak je definován níže), pokusí se Společnost o této transakci shromáždit více informací a následně posoudit, zda se jedná o transakci se spřízněnou stranou.

Pokud se CFO rozhodne, že je nevhodné nebo nežádoucí čekat s přezkoumáním transakce se spřízněnou stranou až do příštího zasedání auditního výboru, může předseda auditního výboru jednat jeho jménem a transakci se spřízněnou stranou přezkoumat. Poté ji může schválit nebo ratifikovat.

Pro účely této části se „spřízněnou osobou“ rozumí:

jakákoli osoba, která je nebo byla výkonným ředitelem (jak je definováno v pravidle 3b-7 zákona o burze cenných papírů z roku 1934, v platném znění), ředitelem nebo kandidátem na ředitele Společnosti, a to kdykoli od začátku posledního fiskálního roku Společnosti;

jakákoli osoba, která je nebo byla přímým rodinným příslušníkem (jak je definováno níže) výkonného ředitele, ředitele nebo kandidáta na ředitele Společnosti, a to kdykoli od začátku posledního fiskálního roku Společnosti;

jakákoli osoba, o níž je známo, že v době vzniku nebo existence transakce byla skutečným vlastníkem více než 5 % jakékoli třídy hlasovacích cenných papírů Společnosti („významný akcionář“); nebo

jakákoli osoba, která byla v době vzniku nebo existence transakce přímým rodinným příslušníkem významného akcionáře Společnosti.

„Přímý rodinný příslušník“ osoby je dítě, nevlastní dítě, rodič, nevlastní rodič, manžel/manželka, sourozenec, tchán, tchyně, zeť, snacha, švagr nebo švagrová této osoby nebo jakákoli jiná osoba sdílející domácnost s touto osobou, s výjimkou nájemce nebo zaměstnance.

Společnost nedoporučuje zaměstnávání příbuzných a partnerů/partnerek na pozicích nebo úkolech v rámci stejného oddělení a zakazuje zaměstnávání takových osob na pozicích,

které závisí nebo mají vliv na finance (např. vztah v rámci auditu nebo kontroly nebo vztah nadřízený/podřízený). Účelem této zásady je zabránit konfliktům v organizaci a poškozování jejích zájmů. K tomu totiž často dochází v případě zaměstnávání příbuzných nebo partnerů/partnerek, zejména ve vztahu nadřízený/podřízený.Pokud není jisté, zda se na konkrétní vztah vztahuje tato zásada, je nutné požádat oddělení lidských zdrojů, aby v této věci rozhodlo. Personální oddělení by mělo o této zásadě informovat všechny relevantní uchazeče o práci a osoby, u kterých dochází ke změně pozice. Záměrné zamlčení informací o zakázaných vztazích / nahlášení vztahu může vést k nápravným opatřením, které mohou znamenat i ukončení pracovního poměru. Pokud mezi dvěma zaměstnanci existuje nebo vznikne zakázaný vztah, musí na to zaměstnanec na vyšší pozici upozornit svého nadřízeného. Společnost si vyhrazuje právo tyto osoby v nejbližší možné době pracovně oddělit, a to buď přeložením, nebo případnou výpovědí.

(v) Ostatní situace

Situací, ve kterých může dojít ke střetu zájmů, je nepřeberné množství, proto je nemožné je zde všechny vyjmenovat. Proto se držte zásady, že pokud si u dané transakce nebo situace nejste jisti nebo máte pochybnosti, obrátíte se na oddělení lidských zdrojů.

D. Příležitosti vyplývající z kontaktu se Společností

Poskytovatelé služeb nesmějí využívat pro svůj osobní prospěch příležitosti, které se jim naskytly prostřednictvím používání korporátního vlastnictví, informací nebo postavení, s výjimkou případů, kdy informace o této příležitosti byla plně písemně oznámena představenstvu Společnosti a představenstvo odmítlo takovou příležitost využít.

E. Ochrana důvěrných informací Společnosti

Důvěrné informace jsou cenným zdrojem a prostředkem Společnosti. Mezi důvěrné informace Společnosti se počítají architektury produktů, zdrojové kódy, tarify a plány produktů, jména a seznamy zákazníků, prodejců a zaměstnanců a také finanční informace. Tyto informace jsou majetkem Společnosti a mohou být chráněny pomocí patentových zákonů, ochranných známek, autorských práv a obchodních tajemství. Veškeré důvěrné informace mohou být používány pouze pro obchodní účely Společnosti. Každý Poskytovatel služeb musí tyto informaci chránit.

V RÁMCI ODPOVĚDNOSTI ZA DŮVĚRNÉ INFORMACE JE ZAKÁZÁNO JEJICH ZVEŘEJŇOVÁNÍ NA INTERNETU, TO PLATÍ PRO VŠECHNY INFORMACE O PRODUKTECH A PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI. Jstetaké zodpovědní za řádné označení veškeré dokumentace, kterou sdílíte nebo posíláte právnímu oddělení Společnosti nebo externím právním poradcům, jako „Attorney Client Privileged (důvěrná právní informace)“. Vaší odpovědností je také ochrana, zabezpečení a řádná likvidace důvěrných informací v souladu se zásadami Společnosti pro vedení a správu záznamů, které naljdete v oddíle III.I tohoto Kodexu obchodního chování a etiky. Tato povinnost se vztahuje i na důvěrné informace třetích stran, které Společnost oprávněně získala na základě dohod o mlčenlivosti. Další relevantní informace najdete v zásadách Společnosti týkajících se nakládání s důvěrnými informacemi jiných osob. Tyto zásady jsou uvedené v části IV.D tohoto Kodexu obchodního chování a etiky.

(i) Dohoda o chráněných informacích a vynálezech

Při nástupu do Společnosti jste podepsali smlouvu, ve které jste se zavázali chránit a zachovávat důvěrnost majetkových informací Společnosti. Tato smlouva zůstává v platnosti nejen v době, kdy pro Společnost pracujete, ale také poté, co Společnost opustíte. Podle této smlouvy nesmíte, bez předchozího písemného souhlasu pověřeného pracovníka Společnosti, nikomu sdělovat ani používat důvěrné informace Společnosti ve prospěch jiné strany.

(ii) Zveřejnění důvěrných informací Společnosti

V zájmu rozvoje podnikání Společnosti mohou být naše důvěrné informace čas od času zpřístupněny potenciálním obchodním partnerům. Nicméně, před zveřejněním důvěrných informací byste měli vždy pečlivě uvážit možné přínosy a rizika. Pokud po konzultaci se svým nadřízeným či jiným vedoucím pracovníkem zjistíte, že je nezbytné zveřejnit důvěrné informace, musíte se obrátit na právní oddělení a zajistit, aby před zveřejněním došlo k podpisu odpovídající písemné dohody o mlčenlivosti. Společnost disponuje standardními vzory dohod o mlčenlivosti, které jsou vhodné pro většinu případů zveřejnění informací. Nesmíte podepsat smlouvu o mlčenlivosti, kterou vytvořila třetí strana, nebo přijmout změny ve standardním vzoru smlouvy o mlčenlivosti Společnosti, aniž by je přezkoumalo a schválilo právní oddělení společnosti. Kromě toho musí právní oddělení Společnosti před zveřejněním nebo použitím zkontrolovat a schválit všechny materiály Společnosti, které obsahují důvěrné informace, a to včetně prezentací. Dále musí být jakékoli publikování nebo veřejně učiněné prohlášení zaměstnance, které by mohlo být vnímáno nebo vykládáno jako týkající se Společnosti, a které je učiněné nad rámec jeho pracovního poměru ve Společnosti, předem přezkoumáno a písemně schváleno právním oddělením společnosti. Takové publikování nebo prohlášení musí také obsahovat standardní prohlášení Společnosti o tom, že publikace nebo prohlášení vyjadřuje názory konkrétního autora, a nikoli Společnosti.

(iii) Zákonné požadavky

Společnost a její Poskytovatelé služeb mají povinnost spolupracovat na případných šetřeních a vyšetřováních ze strany státních institucí. V této souvislosti je však také důležité chránit zákonná práva Společnosti s ohledem na její důvěrné informace. Všechny žádosti ze strany státu o informace, dokumenty nebo osobní rozhovory musí být postoupeny právnímu oddělení Společnosti. Bez předchozího souhlasu CFO je zakázáno zveřejňovat jakékoli finanční informace Společnosti.

(iv) Mluvčí Společnosti

Pro to, kdo může sdělovat informace tisku a komunitě finančních analytiků, existují konkrétní zásady. Společnost zastupuje CEO s ohledem na komunitu finančních analytiků. Společnost určila svého CEO a CFO jako oficiální mluvčí společnosti pro finanční záležitosti. Společnost stanovila zástupce oddělení firemní komunikace jako oficiální mluvčí Společnosti pro marketingové, technické a další podobné informace. Uvedené pozice a osoby jsou jediní, kteří mohou jménem Společnosti komunikovat s tiskem. Veškeré dotazy nebo telefonáty se zástupci médií a finančními analytiky je třeba směřovat na výše uvedené osoby.

F. Závazky dle zákonů o cenných papírech

Povinnosti vyplývající ze zákonů USA o cenných papírech se vztahují na každého. Je běžnou praxí, že se Poskytovatelé služeb při svém podnikání čas od času dostanou k významným citlivým informacím. Tyto informace však zůstávají majetkem Společnosti, přestože vám byly svěřeny. Nesmíte z nich mít užitek tím, že byste sami nakupovali nebo prodávali cenné papíry, ani tím, že byste tyto informace předávali jiným osobám, kterým pomohou k zisku. Účelem těchto zásad je informovat vás o vašich právních závazcích a upozornit vás, že zneužití citlivých informací je v rozporu se zásadami Společnosti i americkými zákony o cenných papírech.

Obchodování zasvěcených osob je trestným činem, který se trestá vysokými peněžitými pokutami a dokonce i odnětím svobody. Kromě toho může komise SEC požadovat uložení občanskoprávní pokuty až do výše trojnásobku ušlého zisku nebo prodělané ztráty z důvodu takového obchodování. Obchodníci s důvěrnými informacemi se také musí vzdát veškerých dosažených zisků a často jsou proti nim podniknuta opatření, která jim brání v porušování předpisů v budoucnu. V neposlední řadě mohou být obchodníci s důvěrnými informacemi vystaveni odpovědnosti v rámci občanskoprávních sporů.

Americké zákony o cenných papírech se týkají rovněž zaměstnavatelů a dalších ovládajících osob (včetně dozorčích pracovníků). Ovládající osoby mohou mimo jiné čelit přísným občanskoprávním nebo trestněprávním postihům, pokud nepřijmou preventivní opatření pro kontrolu obchodování zasvěcených osob.

Proto je pro vás i pro Společnost důležité, aby nedocházelo k porušování zásad v podobě obchodování zasvěcených osob. Měli byste si být vědomi toho, že dohled nad akciovým trhem je stále sofistikovanější. Šance, že federální nebo jiné regulační orgány USA odhalí a budou stíhat obchodování i na malé úrovni, je značná. Pravidla pro prevenci obchodování zasvěcených osob je nezbytné dodržovat, a to i v případech, kdy se finanční transakce zdají být malé. Pokud si nejste jisti, zda můžete či nesmíte obchodovat, měli byste se obrátit na hlavního právního poradce Společnosti.

Kdykoli, když společnost oznámí období zákazu obchodování pro Poskytovatele služeb nebo jiné osoby společnosti, nesmějí tyto osoby obchodovat s cennými papíry Společnosti. Platí zde ustanovení o osobách s důvěrnými informacemi podle § 16 (včetně všech vedoucích pracovníků, ředitelů a 10% nebo větších vlastníků akcií Společnosti). Tyto osoby musí zároveň dodržet oznamovací povinnost a povinnost omezení krátkého prodeje dle ustanovení § 16 zákona o burze cenných papírů z roku 1934, v platném znění.

G. Používání majetku Společnosti

(i) Obecné

Klíčovou svěřenou odpovědností každého Poskytovatele služeb je ochrana majetku Společnosti. Je třeba dbát na to, aby nedošlo ke zpronevěře, zapůjčení jiným osobám, prodání nebo darování majetku bez příslušného oprávnění. Všichni Poskytovatelé služeb jsou odpovědní za řádné užívání majetku Společnosti

a musí tento majetek chránit před ztrátou, poškozením, zneužitím nebo krádeží. Poskytovatelé služeb, kteří poruší jakoukoli část těchto zásad nebo prokáží špatný úsudek ve způsobu, jakým používají jakýkoli majetek Společnosti, mohou být vystaveni disciplinárnímu řízení, které může vést až k ukončení pracovního nebo obchodního vztahu podle uvážení Společnosti. Vybavení a majetek společnosti se smí používat pouze pro obchodní účely Společnosti. Poskytovatelé služeb nesmějí používat majetek Společnosti pro svoji vlastní potřebu a nesmějí umožnit žádné jiné osobě, aby majetek Společnosti používala. Pokud mají Poskytovatelé služeb jakékoli dotazy týkající se těchto zásad, měli by se obrátit na oddělení lidských zdrojů Společnosti.

(ii) Kontrola fyzického přístupu

Společnost vyvinula a dále vyvíjí postupy pro kontrolu fyzického přístupu. Tyto postupy slouží k ochraně soukromí v komunikaci, udržování bezpečnosti komunikačního vybavení Společnosti a k ochraně majetku Společnosti před krádežemi, zneužitím či zničením. Jste osobně zodpovědní za dodržování takové úrovně kontroly přístupu, která je implementována na pracovišti, kde trvale nebo dočasně pracujete. Nesmíte dopustit nebo způsobit maření účelu, pro který bylo řízení přístupu zavedeno.

(iii) Peněžní prostředky Společnosti

Každý ředitel, vedoucí pracovník i zaměstnanec je osobně odpovědný za jakékoli finanční prostředky Společnosti, nad kterými vykonává kontrolu. Agentům Společnosti, dodavatelům a konzultantům by mělo být zakázáno vykonávání kontroly nad finančními prostředky Společnosti. Peněžní prostředky Společnosti lze používat pouze pro obchodní účely Společnosti. Každý Poskytovatel služeb musí přiměřeným způsobem zajistit, že Společnost za vynaložené prostředky obdrží dobrou hodnotu. Zároveň musí vést přesné a včasné záznamy o každém výdaji. Výkazy výdajů musí být přesné a musí být předkládané včas. Poskytovatelé služeb nesmí používat finanční prostředky Společnosti pro osobní účely.

(iv) Počítače a další vybavení

Společnost se vždy snaží poskytovat zaměstnancům takové vybavení a zařízení, které jim umožní pracovat efektivně a podávat očekávané výkony. Je vaší povinností se o vybavení a zařízení řádně starat a používat je pouze pro obchodní účely Společnosti. Pokud používáte vybavení Společnosti doma nebo mimo pracoviště, musíte přijmout odpovídající opatření na jeho ochranu před krádeží nebo poškozením. O vybavení společnosti byste se měli starat tak, jako by bylo vaše vlastní. Pokud váš pracovní poměr ve Společnosti skončí, musíte veškeré vybavení Společnosti bez odkladu vrátit. Počítače a další elektronická zařízení jsou poskytovány zaměstnancům, aby jim pomáhaly při výkonu jejich práce a podporovaly zájmy Společnosti. Všechny tyto počítače a elektronická zařízení, ať už jsou používány zcela nebo zčásti v prostorách společnosti nebo s pomocí vybavení či prostředků Společnosti, musí zůstat plně přístupné společnosti a v maximálním rozsahu povoleném zákonem zůstávají výhradním vlastnictvím Společnosti.

Poskytovatelé služeb by neměli počítat s ochranou svého soukromí, pokud jde o informace přenášené, přijímané nebo ukládané pomocí elektronických komunikačních zařízení, která jsou vlastněná, pronajatá nebo provozovaná zcela nebo zčásti Společností nebo jejím jménem. V rozsahu povoleném platnými zákony si Společnost vyhrazuje právo kdykoli přistupovat ke všem informacím přijatým, přenášeným nebo uloženým ve výše uvedených zařízeních, a to prostřednictvím svých poskytovatelů služeb nebo jiných zástupců, ať už s vědomím, souhlasem nebo bez souhlasu Poskytovatele služeb nebo třetí strany.

(v) Software

Veškerý software, který Poskytovatelé služeb používají k realizaci obchodních aktivit Společnosti, musí být opatřen odpovídající licencí. Nikdy nevytvářejte ani nepoužívejte nelegální nebo neautorizované kopie jakéhokoli softwaru, ať už v kanceláři, doma nebo na cestách. Takové jednání může představovat porušování autorských práv a může vás i Společnost vystavit potenciální občanskoprávní a trestněprávní odpovědnosti. Kromě toho může používání nelegálních nebo neoprávněných kopií softwaru pro Poskytovatele služeb znamenat disciplinární řízení, a to až do ukončení smlouvy. IT oddělení Společnosti pravidelně kontroluje počítače Společnosti a ověřuje, zda je nainstalován pouze schválený a licencovaný software. Jakýkoli nelicencovaný/nepodporovaný software bude odstraněn.

(vi) Elektronické použití

Účelem těchto zásad je zajistit, aby Poskytovatelé služeb používali elektronická komunikační zařízení zákonným, etickým a vhodným způsobem. Zásady popisují odpovědnosti a zájmy Společnosti s ohledem na spravedlivé a řádné používání všech elektronických komunikačních zařízení v rámci organizace, a to včetně počítačů, elektronické pošty, připojení k internetu, intranetu a extranetu a jakýchkoli jiných veřejných nebo soukromých sítí, hlasové pošty, videokonferencí, faxů a telefonů.

Zveřejňování informací o produktech nebo podnikání Společnosti na internetu je bez předchozího písemného souhlasu CFO zakázáno. Zákaz se vztahuje i na jakoukoli jinou formu elektronické komunikace, kterou Poskytovatelé služeb používají v současnosti nebo v budoucnosti. Identifikovat všechny normy a pravidla vztahující se na používání elektronických komunikačních zařízení není v rozsahu těchto zásad možné. Proto tímto vyzýváme Poskytovatele služeb, aby při používání jakýchkoli funkcí našich komunikačních systémů zachovávali zdravý úsudek.

H. Vedení a správa záznamů

Účelem těchto zásad je stanovit a deklarovat požadavky Společnosti z oblastí práva a podnikání, které se týkají správy záznamů. Pojem záznamy zahrnuje všechny zaznamenané informace bez ohledu na použitá média a jejich charakteristiky. Mezi záznamy patří papírové dokumenty, CD disky, pevné disky počítačů, e-maily, diskety, mikrofiše, mikrofilmy a všechna ostatní média. Společnost je dle nařízení místních, státních, federálních, zahraničních i dalších platných zákonů, pravidel a předpisů povinna uchovávat určité záznamy a také dodržovat specifické pokyny při jejich správě. Občanskoprávní a trestněprávní postihy za nedodržování těchto předpisů mohou být pro Poskytovatele služeb i Společnost velmi přísné. Některé případy mohou být předmětem disciplinárního řízení, kde jedním z možných důsledků může být i ukončení pracovního nebo obchodního vztahu, to vše dle uvážení Společnosti.

I. Blokování záznamů z právních důvodů

Nástroj blokování záznamů z právních důvodů vylučuje jakékoli postupy likvidace dokumentů. Cílem je zachování příslušných záznamů ve zvláštních případech, jako jsou soudní spory nebo vládní vyšetřování. Právní oddělení společnosti určuje a identifikuje, které typy záznamů nebo dokumentů Společnosti podléhají blokování z právních důvodů. Každý Poskytovatel služeb musí tyto zásady dodržovat. V případě nedodržování těchto zásad může být s Poskytovatelem služeb zahájeno disciplinárnímu řízení, které dle uvážení Společnosti může vést až k ukončení pracovního nebo obchodního vztahu. Pokud bude na záznamy, za které jste zodpovědní, aplikováno blokování z právních důvodů, Právní oddělení Společnosti vás o této skutečnosti bude informovat. Dané záznamy poté musíte uchovávat a chránit v souladu s pokyny právního oddělení Společnosti. ZÁZNAMY NEBO PODPŮRNÉ DOKUMENTY, NA KTERÉ BYLO APLIKOVÁNO BLOKOVÁNÍ Z PRÁVNÍCH DŮVODŮ, NESMÍ BÝT ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZLIKVIDOVÁNY, ZMĚNĚNY NEBO UPRAVENY. Blokování z právních důvodů zůstává v platnosti, dokud není oficiálně a písemnou cestou zrušeno ze strany právního oddělení Společnosti. Pokud si nejste jisti, zda je na konkrétní dokument aplikováno blokování z právních důvodů, měli byste jej uchovávat a chránit, dokud se neporadíte s právním oddělením Společnosti.

V případě jakýchkoli dotazů k těmto zásadám se obraťte na hlavního právního poradce Společnosti.

J. Osvědčené postupy týkající se plateb

(i) Osvědčené postupy v účetnictví

V rámci odpovědnosti Společnosti vůči akcionářům a investorům je nezbytné, aby byly všechny transakce Společnosti zcela a přesně zaznamenány v účetních knihách a záznamech Společnosti, a to v souladu se všemi platnými zákony. Je přísně zakázáno provádět falešné nebo zavádějící záznamy, skrývat finanční prostředky nebo aktiva nebo realizovat platby bez příslušné podkladové dokumentace a schválení. Takové jednání porušuje zásady Společnosti í zákony. Kromě toho by veškeré dokumenty doprovázející danou transakci měly zcela a přesně popisovat povahu transakce a měly by být zpracovány v odpovídající době.

(ii) Political Contributions

Společnost si vyhrazuje právo komunikovat své postoje k důležitým otázkám s volenými zástupci a vládními úředníky. Společnost se drží striktně své zásady dodržovat všechny místní, státní, federální, zahraniční a další platné zákony, pravidla a předpisy, které se týkají politických příspěvků. Finanční prostředky nebo majetek Společnosti nesmí být za žádných okolností použity na politické kampaně nebo jakékoli politické účely, pokud k tomu není dán písemný souhlas hlavního právního poradce Společnosti a, v případě potřeby, představenstva Společnosti.

(iii) Zákaz pobídek

Poskytovatelé služeb nesmějí za žádných okolností nabízet, provádět, slibovat nebo povolovat platby peněz, poskytování darů nebo jakýchkoli jiných hodnot zákazníkům, prodejcům, konzultantům a jiným subjektům, pokud by tyto platby mohly být vnímány jako přímo nebo nepřímo určené k neoprávněnému ovlivnění jakéhokoli obchodního rozhodnutí, jednání nebo zdržení se jednání, spáchání podvodu nebo příležitosti ke spáchání podvodu. Dary malé hodnoty, občasné pracovní pohoštění, zábava a oslavy nejsou v rozporu s těmito zásadami, pokud nepřekračují přiměřený finanční rámec nebo nevzbuzují dojem nevhodnosti. Pokud si nejste jisti, zda konkrétní platba nebo dar porušuje tyto zásady nebo protikorupční zásady Společnosti, obraťte se na oddělení lidských zdrojů nebo právní oddělení Společnosti.

K. Protikorupční zásady

Korupcí v rámci těchto zásad se rozumí vliv na jednání nebo zdržení se jednání úředníka v oficiální funkci nebo strany, nebo navádění úředníka nebo strany k použití vlivu za účelem ovlivnění rozhodnutí vlády nebo úřadu s cílem získat nebo udržet obchod.

Všichni Poskytovatelé služeb, ať už se nacházejí ve Spojených státech nebo v zahraničí, jsou odpovědní za dodržování zákona FCPA a dalších zákonů proti úplatkářství a korupci. Od všech manažerů a vedoucích pracovníků se očekává, že budou průběžně sledovat dodržování zákonných požadavků a zajistí soulad nejvyšších morálních, etických a profesních standardů Společnosti.
Zajištění souladu s předpisy zahrnuje dodržování protikorupčních zásad Společnosti, jakož i zásad vedení a správy záznamů uvedených v části III.I tohoto Kodexu obchodního chování a etiky.

V případě jakýchkoli dotazů k těmto zásadám se obraťte na hlavního právního poradce Společnosti.

L. Kontrola exportu

Řada zemí kontroluje cílové destinace, kam lze vyvážet výrobky nebo software. Jedny z nejpřísnějších kontrol exportu aplikují Spojené státy vůči zemím, které americká vláda považuje za nepřátelské nebo podporující mezinárodní terorismus. Související předpisy v USA jsou složité a vztahují se jak na export ze Spojených států, tak na export produktů z jiných zemí, pokud tyto produkty obsahují komponenty nebo technologie pocházející z USA. Software vytvořený ve Spojených státech těmto předpisům podléhá, i když je duplikován a balen v zahraničí. Za určitých okolností může mluvený projev obsahující technické údaje přednesený cizím státním příslušníkům ve Spojených státech představovat kontrolovaný export. Právní oddělení vám může poskytnout informace o tom, které země jsou pro export produktů Společnosti zakázané, ale také třeba o tom, zda plánovaná technická prezentace pro cizí státní příslušníky podléhá licenci vlády USA.

IV. ODPOVĚDNOST VŮČI NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM A DODAVATELŮM

A. Vztahy se zákazníky

Pokud při své práci přicházíte do styku se zákazníky nebo potenciálními zákazníky Společnosti, je důležité mít na paměti, že ve vztahu k těmto osobám jste v roli zástupců Společnosti. Jednejte způsobem, kterým tvoříte hodnoty pro naše zákazníky a pomáháte budovat vztah založený na důvěře. Naše Společnost a naši Poskytovatelé služeb poskytují produkty a služby již mnoho let a za tu dobu jsme si vybudovali dobrou pověst založenou na důvěře. Tato dobrá pověst je jedním z našich nejdůležitějších aktiv a Poskytovatelé služeb musí jednat tak, aby naši pověst zachovávali a zlepšovali.

B. Platby nebo dary

Poskytovatelé služeb nesmějí za žádných okolností přijmout nabídku, platbu, příslib platby nebo autorizaci k platbě peněz, dar nebo cokoli hodnotného od zákazníků, prodejců, konzultantů atd., co by mohlo být vnímáno, ať už přímo či nepřímo, jako prostředek k ovlivnění obchodního rozhodnutí, jednání nebo zdržení se jednání, spáchání podvodu nebo příležitosti ke spáchání podvodu. Dary malé hodnoty, občasné pracovní pohoštění, zábava a oslavy nejsou v rozporu s těmito zásadami a protikorupčními zásadami, pokud nepřekračují přiměřený finanční rámec nebo nevzbuzují dojem nevhodnosti.
Pokud si nejste jisti, zda konkrétní platba nebo dar porušuje tyto zásady nebo protikorupční zásady Společnosti, obraťte se na oddělení lidských zdrojů nebo právní oddělení Společnosti. Dary poskytované Společností dodavatelům nebo zákazníkům, nebo přijímané od dodavatelů nebo zákazníků, by měly vždy odpovídat daným okolnostem a nikdy by neměly být takové povahy, aby mohly vyvolat dojem nevhodnosti. Popis daru a jeho hodnota musí být vždy přesně zaznamenána v účetních knihách a záznamech Společnosti.

C. Publikace

Společnost odebírá mnoho publikací, které pomáhají Poskytovatelům služeb lépe vykonávat jejich práci. Patří mezi ně zpravodaje, referenční práce, online referenční služby, časopisy, knihy a další digitální a tištěná díla. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a jejich neoprávněné kopírování a šíření tato práva porušuje. Pro kopírování těchto publikací nebo jejich významných částí musíte nejprve získat souhlas jejich vydavatele. Pokud si nejste jisti, zda můžete daný materiál kopírovat, obraťte se na právní oddělení.

D. Nakládání s důvěrnými informacemi jiných osob

Společnost udržuje různorodé obchodní vztahy s mnoha společnostmi a jednotlivci. Tyto společnosti a jednotlivci čas od času poskytují důvěrné informace o svých produktech nebo obchodních plánech, aby tak přiměli Společnost k navázání obchodního vztahu. Jindy můžeme zase my požádat třetí stranu o poskytnutí důvěrných informací, abychom mohli posoudit potenciální obchodní vztah s touto stranou. Bez ohledu na konkrétní situaci však musíme vždy dbát na to, abychom s důvěrnými informacemi jiných osob zacházeli zodpovědně. S důvěrnými informacemi nakládáme v souladu s dohodami se třetími stranami. Viz také zásady Společnosti týkající se vedení a správy záznamů v části III.I tohoto Kodexu obchodního chování a etiky.

(i) Dohody o mlčenlivosti

Důvěrné informace mohou mít mnoho podob. Ústní prezentace o plánech Společnosti na vývoj produktu může obsahovat chráněné obchodní tajemství. Třeba seznam zákazníků nebo zaměstnanců může být chráněným obchodním tajemstvím. Demo alfa verze nového softwaru Společnosti může obsahovat informace chráněné obchodním tajemstvím a autorskými právy.

Pokud vám třetí strana nabízí důvěrné informace nebo informace, které se z kontextu či okolností jako důvěrné jeví, neměli byste je nikdy přijmout, pokud nemáte s danou stranou podepsánu odpovídající dohodu o mlčenlivosti. PRÁVNÍ ODDĚLENÍ VÁM MŮŽE VŽDY POSKYTNOUT ODPOVÍDAJÍCÍ VERZI DOHODY O MLČENLIVOSTI PRO DANOU SITUACI, ZÁROVEŇ VÁS PROVEDE PROCESEM UZAVŘENÍ TAKOVÉ DOHODY JMÉNEM SPOLEČNOSTI. Avšak i po uzavření odpovídající dohody o mlčenlivosti byste měli přijímat pouze informace, které jsou nezbytné k dosažení cíle vaší práce, například k rozhodnutí, zda pokračovat ve vyjednávání o obchodu.Pokud vám třetí strana nabízí důvěrné informace ve větším rozsahu než je nezbytně nutné pro vaši aktuální potřebu, jste povinni takové informace odmítnout.

(ii) Nezbytně nutné informace

Jakmile třetí strana poskytla důvěrné informace Společnosti, je naší povinností dodržovat příslušnou smlouvu o mlčenlivosti a omezit použití informací na konkrétní účel, pro který byly sděleny. Tyto informace můžete dále šířit pouze dalším Poskytovatelům služeb, pro které je znalost těchto informací nezbytně nutná. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se na právní oddělení.

(iii) Poznámky a zprávy

Pokud si prohlížíte důvěrné informace třetí strany, musíte tak činit v souladu s podmínkami dohody o mlčenlivosti. Můžete si pořizovat poznámky a vypracovávat zprávy, které budou obsahovat výsledky prověrky těchto informací. Tyto poznámky a zprávy můžete použít jako doplňující materiál pro rozhodnutí o vhodnosti obchodního vztahu. Avšak i tyto poznámky a zprávy mohou obsahovat důvěrné informace, a proto byste je měli uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k dokončení hodnocení potenciálního obchodního vztahu.

Poté byste měli tyto podklady zlikvidovat, předat do úschovy nebo k likvidaci právnímu oddělení. S takovými podklady byste měli zacházet stejně jako s jakýmikoli jinými důvěrnými informacemi. To konkrétně znamená, že je musíte označit jako důvěrné a distribuovat pouze těm Poskytovatelům služeb, kteří je potřebují znát.

(iv) Informace konkurence

Je zakázáno pokoušet se získat důvěrné informace konkurence nevhodnými způsoby. Také je zakázáno kontaktovat konkurenci se žádostí o jejích důvěrné informace. Ačkoli Společnost může a také zaměstnává bývalé zaměstnance konkurence, uznáváme a respektujeme závazky těchto zaměstnanců nepoužívat a nezveřejňovat důvěrné informace svých bývalých zaměstnavatelů.

E. Výběr dodavatelů

Dodavatelé Společnosti jsou významným faktorem ovlivňujícím náš úspěch. Vytváříme prostředí, ve kterém jsou naši dodavatelé motivováni ke spolupráci se Společností. Takové prostředí dodavatelům poskytuje jistotu, že s nimi bude zacházeno zákonným a etickým způsobem. Zásady Společnosti nařizují nákup založený na potřebách, kvalitě, službách, cenách a dalších podmínkách. Zásady Společnosti také nařizují výběr významných dodavatelů a uzavírání významných dodavatelských smluv prostřednictvím výběrových řízení, pokud je to možné. Poskytovatelé služeb by se v žádném případě neměli pokoušet své dodavatele do čehokoli nutit. Důvěrné informace dodavatele chráníme stejným způsobem jako informace jakékoli jiné třetí strany a tyto informace nepožadujeme před podpisem příslušné dohody o mlčenlivosti. Výkonnost dodavatele by nikdy neměla být projednávána s osobami, které nejsou spjaty se Společností. Dodavatel Společnosti má právo volně prodávat své produkty nebo služby jakékoli jiné straně, včetně konkurentů Společnosti. V některých případech, kdy byly výrobky nebo služby navrženy, vyrobeny nebo vyvinuty podle našich specifikací, může dohoda mezi stranami obsahovat omezení prodeje.

F. Vztahy s vládními institucemi

Zásady Společnosti nařizují, abychom zcela dodržovali všechny platné zákony a předpisy upravující kontakt a jednání se státními zaměstnanci a státními úředníky a dodržovali vysoké etické, morální a právní standardy platné pro chování v obchodním styku. Tyto zásady také předpokládají přísné dodržování všech místních, státních, federálních, zahraničních a dalších platných zákonů, pravidel a předpisů. V případě jakýchkoli dotazů ohledně vztahů se státní správou se obraťte na právní oddělení Společnosti nebo si přečtěte naše protikorupční zásady.

G. Lobbování

Poskytovatelé služeb, jejichž práce vyžaduje komunikaci-lobbing s jakýmkoli členem nebo zaměstnancem zákonodárného orgánu, s jakýmkoli státním úředníkem nebo zaměstnancem s ohledem na tvorbu právních předpisů, musí mít pro takovou činnost předchozí písemný souhlas od hlavního právního poradce Společnosti. Činnost, na kterou se vztahují tyto zásady, zahrnuje setkávání se zákonodárci, členy jejich týmů a vyššími úředníky výkonné moci. Tyto zásady se vztahují také na přípravu, výzkum a další činnosti na pozadí, které jsou realizovány pro podporu lobbingu, i když k lobbingu nakonec nedojde.

H. Veřejné zakázky

Zásady Společnosti nařizují plně dodržovat všechny platné zákony a předpisy, které se vztahují na státní zakázky. Zároveň nařizují důsledně dodržovat všechny podmínky smluv s místními, státními, federálními, zahraničními nebo jinými příslušnými vládami.Všechny smlouvy s jakýmkoli státním subjektem musí být přezkoumány a schváleny právním oddělením Společnosti.

I. Svobodná a spravedlivá soutěž

Většina zemí má dobře propracované právní předpisy na podporu a ochranu volné a spravedlivé hospodářské soutěže. Společnost se zavazuje dodržovat literu i ducha těchto zákonů. Nedodržování těchto zákonů může mít pro nás všechny závažné následky.

Tyto zákony často upravují vztahy Společnosti s jejími distributory, prodejci, dealery a zákazníky. Zákony o hospodářské soutěži se obecně týkají následujících oblastí: cenové praktiky (včetně cenové diskriminace), slevy, prodejní podmínky, úvěrové podmínky, propagační příspěvky, tajné slevy, výhradní prodejci nebo distributoři, sdružování výrobků, omezení prodeje konkurenčních výrobků, ukončení smlouvy a mnoho dalších oblastí.

Zákony o hospodářské soutěži také obvykle přísně upravují vztahy mezi Společností a jejími konkurenty. Obecně platí, že kontakty s konkurencí by měly být omezené a vždy bychom se měli vyhýbat tématům jako jsou ceny, další podmínky prodeje, zákazníci a dodavatelé. Poskytovatelé služeb nesmí vědomě deklarovat nepravdivá nebo zavádějící prohlášení o svých konkurentech nebo produktech svých konkurentů, zákazníků nebo dodavatelů. Společné působení s konkurenty v obchodním sdružení nebo orgánu pro tvorbu norem je přijatelné, pokud bylo sdružení založeno řádně, má legitimní účel a omezuje svou činnost na tento účel.

Nikdy a za žádných okolností nesmí Poskytovatel služeb s konkurenty uzavírat dohody nebo ujednání, ať už písemné nebo ústní, výslovné nebo předpokládané, které se týkají cen, slev, jiných podmínek prodeje, zisků nebo ziskových marží, nákladů, rozdělení výrobkových nebo zeměpisných trhů, rozdělení zákazníků, omezení výroby, bojkotu zákazníků nebo dodavatelů, nabídek nebo záměru podat nabídku nebo dokonce s konkurenty diskutovat či vyměňovat si informace o těchto tématech. V určitých případech mohou legitimní společné podniky s konkurenty povolit výjimky z těchto pravidel, stejně jako nákupy v dobré víře nebo prodeje nekonkurujících produktů konkurentům. Všechny takové společné podniky a aktivity však musí být předem posouzeny právním oddělením Společnosti. Uvedené zákazy jsou absolutní a jejich dodržování je přísně vyžadováno. Tajné dohody mezi konkurenty jsou nezákonné a porušení tohoto zákazu může mít velice závažné důsledky.

I když jsou zákony známé jako „antimonopolní zákony“, „zákony na ochranu hospodářské soutěže“, „zákony na ochranu spotřebitele“ nebo „zákony o nekalé soutěži“ v podstatě jednoduché, jejich aplikace na konkrétní situace může být poměrně složitá. Abychom jako Společnost byli schopni tyto zákony plně dodržovat, je nutné, aby je každý z nás dobře znal. Také je nutné, abychom v případě sporných situací včas kontaktovali naše právní oddělení.

J. Průmyslová špionáž

Zásady naší Společnosti nám ukládají, abychom se při konkurenční činnosti na trhu řídili všemi platnými zákony. Náš závazek férovosti zahrnuje respektování práv našich konkurentů a dodržování všech platných zákonů v průběhu hospodářské soutěže. Účelem těchto zásad je udržovat naši pověst Společnosti, která dodržuje zákony, a pomoci zajistit integritu konkurenčního trhu. Jako Společnost očekáváme, že konkurenti budou respektovat naše práva na zákonem povolené konkurenční chování na trhu. My na druhou stranu musíme respektovat práva našich konkurentů. Poskytovatelé služeb nesmějí krást nebo nezákonně používat informace, materiál, produkty, duševní vlastnictví nebo vlastnické či důvěrné informace, ať už patří komukoli, včetně dodavatelů, zákazníků, obchodních partnerů nebo konkurentů.

V. ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Zproštění odpovědnosti za jakékoli ustanovení tohoto Kodexu obchodního chování a etiky pro člena představenstva Společnosti nebo výkonného pracovníka musí být písemně schváleno představenstvem společnosti a neprodleně zveřejněno v souladu s níže uvedenými postupy. Zproštění odpovědnosti za jakékoli ustanovení tohoto Kodexu obchodního chování a etiky ve vztahu k jinému Poskytovateli služeb musí být písemně schváleno hlavním právním poradcem Společnosti. Jakoukoli změnu tohoto Kodexu obchodního chování a etiky nebo zproštění odpovědnosti (ať už výslovné nebo předpokládané) musí Společnost neprodleně zveřejnit podáním formuláře 8-K Komisi pro kontrolu cenných papírů (SEC) nebo zveřejněním takové změny nebo zproštění na internetových stránkách společnosti do čtyř pracovních dnů od data takové změny nebo zproštění.

VI. DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ

Všechna ustanovení a obsah tohoto Kodexu obchodního chování a etiky jsou pro společnost, její akcionáře a obchodní partnery nanejvýš důležité a mají zásadní význam pro schopnost Společnosti vykonávat svou činnost v souladu se stanovenými hodnotami. Očekáváme, že všichni naši Poskytovatelé služeb budou při plnění svých povinností pro Společnost tato pravidla dodržovat.

Společnost podnikne příslušné kroky proti jakémukoli Poskytovateli služeb, jehož jednání bude v rozporu s těmito zásadami nebo jinými zásadami Společnosti. Disciplinární opatření mohou zahrnovat okamžité ukončení pracovního nebo obchodního vztahu podle uvážení Společnosti. Pokud Společnost utrpěla ztrátu, má právo na uplatnění prostředků nápravy vůči odpovědným fyzickým nebo právnickým osobám. V případě porušení zákonů bude společnost plně spolupracovat s příslušnými orgány.

VII. POTVRZENÍ O PŘIJETÍ KODEXU OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

Všechna ustanovení a obsah tohoto Kodexu obchodního chování a etiky jsou pro společnost, její akcionáře a obchodní partnery nanejvýš důležité a mají zásadní význam pro schopnost Společnosti vykonávat svou činnost v souladu se stanovenými hodnotami. Očekáváme, že všichni naši Poskytovatelé služeb budou při plnění svých povinností pro Společnost tato pravidla dodržovat.

Společnost podnikne příslušné kroky proti jakémukoli Poskytovateli služeb, jehož jednání bude v rozporu s těmito zásadami nebo jinými zásadami Společnosti. Disciplinární opatření mohou zahrnovat okamžité ukončení pracovního nebo obchodního vztahu podle uvážení Společnosti. Pokud Společnost utrpěla ztrátu, má právo na uplatnění prostředků nápravy vůči odpovědným fyzickým nebo právnickým osobám. V případě porušení zákonů bude společnost plně spolupracovat s příslušnými orgány.

Revidováno 1. ledna 2022